ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/24-4-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Ρύθμιση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών, 4 δόσεων αναδρομικών του    Ν.4498/2017 & ποσοστού 2% επι του μηνιαίου κύκλου εργασιών του Ν.4498/2017 (συν.1 αριθ. πρωτ. 825/23-4-2019)

2.2 Ρύθμιση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών & 10 δόσεων αναδρομικών του Ν. 4498/2017 (συν.2 αριθ. πρωτ. 826/23-4-2019)

2.3 Διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ με σκοπό την ορθή επανυποβολή τους (συν.3 αριθ. πρωτ. 827/23-4-2019)

 Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.4 αριθ. πρωτ. 828/23-4-2019)

3.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.5 αριθ. πρωτ. 829/23-4-2019)

3.3 Πορίσματα επιτροπής έγκρισης φαρμάκων υψηλού κόστους (συν.6 αριθ. πρωτ. 830/23-4-2019)

 Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές (συν.7 αριθ. πρωτ. 831/23-4-2019)

4.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.8 αριθ. πρωτ. 832/23-4-2019)

4.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.9 αριθ. πρωτ. 833/23-4-2019)

4.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.10 αριθ. πρωτ. 834/23-4-2019)

4.5 Συνέχιση επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου (συν.11 αριθ. πρωτ. 835/23-4-2019)

4.6 Αίτηση για καταβολή επιδόματος ασθενείας σε νέα ασφαλισμένη (συν.12 αριθ. πρωτ. 836/23-4-2019)

 Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 15-4-2019 έως και 21-4-2019 (συν.13 αρ. πρωτ.  837/23-4-2019)

5.2 Έγκριση αμοιβής για ανάπτυξη εφαρμογής καταχώρησης εγγράφων σε ΔΠΧΑ (συν.14 αρ. πρωτ. 838/23-4-2019)

5.3 Κατανομή και απόδοση εισπραχθέντος κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ-ΕΤΑΣ περιόδου 1/1/2019-31/1/2019 (συν.15 αρ. πρωτ. 839/23-4-2019)

5.4 Έγκριση δαπανών για κάλυψη αναγκών του Οργανισμού (συν.16 αρ. πρωτ. 840/23-4-2019

5.5 Έγκριση δαπάνης για επισκευή κλιματιστικών στο Γραφείο Θεσσαλονίκης (συν.17 αρ. πρωτ. 841/23-4-2019)

5.6 Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Δ΄ τρίμηνο 2018 (συν.18 αρ. πρωτ. 824/22-4-2019)

5.7 Ενημέρωση για χορήγηση οικονομικών στοιχείων στην Εξελεγκτική Επιτροπή (συν.19 αρ. πρωτ. 842/23-4-2019)

5.8 Σχετικά με απαντητική επιστολή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (συν.20 αρ. πρωτ. 843/23-4-2019)

5.9 Σχετικά με τη σύναψη συμφωνητικού για την εξόφληση κλινικής (συν.21 αρ. πρωτ. 844/23-4-2019)

5.10 Σχετικά με τη χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου (συν.22 αρ. πρωτ. 845/23-4-2019)

5.11 Συμπλήρωση απόφασης σχετικά με την ανάθεση υποθέσεων αγγελιοσήμου σε Δικηγόρους (συν.23 αρ. πρωτ. 846/23-4-2019)

5.12 Παράταση υποβολής ΑΚΑ-ΑΚΕ Φεβρουαρίου 2019 για τους Δημόσιους φορείς και Μαρτίου 2019 για κοινές επιχειρήσεις, καθώς και ΑΚΕΕΔ Μαρτίου 2019 (συν.24 αρ. πρωτ. 847/23-4-2019)

 Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Eπιστολή ATΠΣΥΤΕ σχετικά με την εκλογή νέου Δ.Σ (συν.25 αριθ. πρωτ. 5.788/10-4-2019)

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Έγκριση λίστας τιμολογίων προμηθευτών 6/3/2019-17/4/2019 (συν.26 αριθ. πρωτ. 848/23 -4-2019)