ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/8-5-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 «Καταλογισμός οφειλής & πράξη βεβαίωσης οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές & από εργοδοτικές εισφορές 2% επί  του ετήσιου κύκλου εργασιών και λοιπές επιβαρύνσεις επιχείρησης/εταιρείας (συν.1 αριθ. πρωτ. 869/7-5-2019)

 Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.2 αριθ. πρωτ. 870/7-5-2019)

3.2 Χορήγηση αποζημίωσης μετακίνησης χρονίως πάσχοντος ασφαλισμένου (συν.3 αριθ. πρωτ. 871/7-5-2019)

3.3 Επανεξέταση αιτήματος χορήγησης επιδόματος πυροπλήκτων (συν.4 αριθ. πρωτ. 872/7-5-2019)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές (συν.5 αριθ. πρωτ. 873/7-5-2019)

4.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ. 874/7-5-2019)

4.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικ. ενίσχυσης (συν.7 αριθ. πρωτ. 875/7-5-2019)

4.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.8 αριθ. πρωτ. 876/7-5-2019)

4.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης και αίτηση για χορήγηση ποσού από την εφάπαξ οικ. ενίσχυση (συν.9 αριθ. πρωτ. 877/7-5-2019)

4.6 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.10 αριθ. πρωτ. 878/7-5-2019)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 22-4-2019 έως και 28-4-2019, Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων μηνός Απριλίου & Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 29-4-2019 έως και 5-5-2019 (συν.11 αρ. πρωτ. 879/7-5-2019)

5.2 Ενημερωτικό σημείωμα για την επιστολή ασφαλισμένων (συν.12 αρ. πρωτ. 881/7-5-2019)

5.3 Καταστροφή αρχείου Θεσσαλονίκης και μεταφορά αρχείου προς φύλαξη (συν.13 αρ. πρωτ. 882/7-5-2019)

5.4 Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φαρμάκου (συν.14 αρ. πρωτ. 883/7-5-2019)

5.5 Έγκριση οριστικών παραδοχών Αναλογιστικής Μελέτης (συν.15 αρ. πρωτ. 887/7-5-2019)

5.6 Πρώτη προσέγγιση διαχωρισμού Ενεργητικού-Παθητικού, Εσόδων και Δαπανών ανά κλάδο (Δ.Υ)

5.7 Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ σχετικά με φάρμακα εκτός ενδείξεων (συν.16 αρ. πρωτ. 884/7-5-2019)

5.8 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων στις 30/04/2019 (συν.17 αρ. πρωτ. 885/7-5-2019)

5.9 Έγκριση δαπάνης για τον έλεγχο των δημογραφικών στοιχείων της αναλογιστικές μελέτης (συν.18 αρ. πρωτ. 886/7-5-2019)

 Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Eνημέρωση δικασίμων μηνός Μαΐου 2019 (συν.19 αριθ. πρωτ. 888/7-5-2019)

6.2 Απολογισμός δικασίμων μηνός Απριλίου (συν.20 αριθ. πρωτ. 889/7-5-2019)

6.3 Επιστολή Ε.Ι.Τ.Η.Σ.Ε.Ε. σχετικά με την έγκριση οριστικών παραδοχών μελέτης Αναλογιστικού έργου για τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.21 αριθ. πρωτ. 880/7-5-2019)