ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/22-5-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1     Έγκριση πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης ΕΔΟΕΑΠ   (συν.1 αρ. πρωτ. 997/21-5-2019)

2.1.1 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ)

2.1.2 Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας

2.1.3 Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

2.1.4 Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου

2.1.5 Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου

2.1.6 Πολιτική διαχείρισης Κινδύνων

2.1.7 Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης

2.1.8 Πολιτική Αμοιβών

2.1.9 Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας

2.1.10 Πολιτική Εξωτερικών Αναθέσεων

2.1.11 Πολιτική Λογιστικών Εργασιών

2.2 Επιστολή κ. Καρούτζου & κας Σταθάτου για την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται για τη δημοσίευση Ισολογισμού και τη σύνταξη Αναλογιστικής Μελέτης (συν.2 αριθ. πρωτ. 963/17-5-2019)

2.3 Επιστολή ΕΙΤΗΣΕΕ σχετικά με ερωτήματα ενόψει ολοκλήρωσης μελέτης Αναλογιστικού έργου για τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.3 αριθ. πρωτ. 964/17-5-2019)

2.4 Πρακτικά επιτροπής για την κατακύρωση διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών συμβούλου με αντικείμενο την αναζήτηση και επιλογή ανώτατου στελέχους του ΕΔΟΕΑΠ (συν.4 αριθ. πρωτ. 994/21-5-2019)

2.5 Έγκριση για την κατάθεση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή της Αναλογιστικής Μελέτης του ΕΔΟΕΑΠ (Δ.Υ)

 Θέμα 3ο: Έγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 01/12/2017-31/12/2018 (Εισηγητές: Ταμίας Δ.Σ, Διευθύντρια, Υπεύθυνος: Τομέας Οικονομικού) (συν.5 αριθ. πρωτ. 995/21-5-2019)

Θέμα 4ο: Έγκριση Προϋπολογισμού 01/01/2019-31/12/2019 (Εισηγητές: Ταμίας Δ.Σ, Διευθύντρια, Υπεύθυνος: Τομέας Οικονομικού) (συν.6 αριθ. πρωτ. 996/21-5-2019)

Θέμα 5ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

5.1 Επιστροφή ποσού λόγω αποχώρησης από την εργασία (συν.7 αριθ.πρωτ.974/21-5-2019)

5.2 Επιστροφή ποσού λόγω εκ παραδρομής λανθασμένης κατάθεσης (συν.8 αριθ. πρωτ. 975/21-5-2019)

5.3 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ειδικής εισφοράς διαδικτύου (συν.9 αριθ. πρωτ. 976/21-5-2019)

Θέμα 6ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

6.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ. 977/21-5-2019)

6.2 Πόρισμα επιτροπής έγκρισης φαρμάκου υψηλού κόστους (συν.11 αριθ. πρωτ. 978/21-5-2019)

6.3 Εκκρεμή αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.12 αριθ. πρωτ. 979/21-5-2019)

6.4 Σύναψη σύμβασης συνεργασίας ΕΔΟΕΑΠ-ΕΟΠΥΥ(συν.13 αριθ. πρωτ. 980/21-5-2019)

Θέμα 7ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

7.1 Mεταβολές (συν.14 αριθ. πρωτ. 981/21-5-2019)

7.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.15 αριθ. πρωτ. 982/21-5-2019)

7.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.16 αριθ. πρωτ. 983/21-5-2019)

7.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.17 αριθ. πρωτ. 984/21-5-2019)

Θέμα 8ο:     Διάφορα Θέματα

8.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 13-5-2019 έως και 19-5-2019 (συν.18 αρ. πρωτ. 985/21-5-2019)

8.2 Εισήγηση για κλασέρ, βιβλία και μπλοκ παλαιού αρχείου Λογιστηρίου 4ου ορόφου Ορμινίου 38, προς καταστροφή (συν.19 αρ. πρωτ. 986/21-5-2019)

8.3 Έγκριση δαπάνης για επισκευή και συντήρηση κλιματισμού και εξαερισμού στο κτήριο επι της οδού Σισίνη (συν.20 αρ. πρωτ. 987/21-5-2019)

8.4 Ενημερωτικό σημείωμα για τη μεταβολή του ποσοστού μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης από 1/6/2019 έως 31/5/2022, με βάση το άρθρο 19 του Ν.4549/2018 (συν.21 αρ. πρωτ. 988/21-5-2019)

8.5 Ενημέρωση για την έναρξη ελέγχου οικονομικών στοιχείων από την Εξελεγκτική Επιτροπή (συν.22 αρ. πρωτ. 973/20-5-2019)

8.6 Τροποποίηση απόφασης που λήφθηκε στη ΣΔΣ 18/17-4-2019, για την έγκριση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων (συν.23 αρ. πρωτ. 990/21-5-2019)

8.7 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής αποδοχών υπαλλήλου (συν.24 αρ. πρωτ. 991/21-5-2019)

8.8 Παράταση υποβολής ΑΚΑ-ΑΚΕ από Δεκέμβριο 2017-Απρίλιο 2019 (συν.25 αρ. πρωτ. 992/21-5-2019)

8.9 Παράταση υποβολής ΑΚΕΕΔ από Δεκέμβριο 2017-Ιανουάριο 2019 (συν.26 αρ. πρωτ. 993/21-5-2019)