ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 46/10-10-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:    Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) (συν.1 αριθμ. πρωτ.861/9-10-2018) & (συν.2/ αριθμ. πρωτ. 862/9-10-2018)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.3 αριθ. πρωτ.851/9-10-2018)

3.2 Ειδικά Βοηθήματα (συν.4 αριθ. πρωτ.852/9-10-2018)

3.3 Επανεξέταση χρήσης ΤΥΠ ασφαλισμένων με διαγραφή από τον κλάδο υγείας του ΕΔΟΕΑΠ(συν.5 αριθ. πρωτ.850/9-10-2018)

3.4 Έγκριση φαρμάκων ακοστολόγητων εξετάσεων (συν.6 αριθ. πρωτ. 849/9-10-2018)

3.4 Σχετικά με χορήγηση φυσικοθεραπειών – βελονισμών (συν.7 αριθ. πρωτ. 858/9-10-2018)

3.5 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.8 αριθ. πρωτ. 873/9-10-2018)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Mεταβολές (συν.9 αριθ. πρωτ.863/9-10-2018)

4.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.10 αριθ. πρωτ.864/9-10-2018)

4.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.11 αριθ. πρωτ.865/9-10-2018)

4.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.12 αριθ. πρωτ.866/9-10-2018)

4.5 Επαναχορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω αναστολής εργασίας (συν.13 αριθ. πρωτ.867/9-10-2018)

4.6 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.14 αριθ. πρωτ.868/9-10-2018)

4.7 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου (συν.15 αριθ. πρωτ.869/9-10-2018)

4.8 Επιστροφή ποσού από εισφορά ασθενείας ενήλικου τέκνου που παρακρατήθηκε από την επικούρηση (συν.16 αριθ. πρωτ.870/9-10-2018)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 1-10-2018 έως και 7-10-2018 (συν.17 αρ. πρωτ.847/9-10-2018)

5.2 Συμπλήρωση της απόφασης του Δ.Σ. που λήφθηκε στην ΣΔΣ 38/2-8-2018 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων (συν.18 αρ. πρωτ.773/26-9-2018)

5.3 Ανάκληση απόφασης που λήφθηκε κατά τη ΣΔΣ 43/1-10-2014 σχετικά με την αποστολή συνταγών σε ασφαλισμένους του Οργανισμού (συν.19 αριθ. πρωτ. 857/9-10-2018)

5.4 Προκαταβολή αποδοχών υπάλληλων (συν.20 αρ. πρωτ.859/9-10-2018) & (συν.21 αρ. πρωτ.860/9-10-2018)

5.5 Εισήγηση για προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικής δεξαμενής πετρελαίου του Η/Ζ καθώς και Συμβόλαιο Συντήρησης του Η/Ζ. (συν.22 αριθ. πρωτ.856/9-10-2018 )

5.6 Επισκευή UPS 60 KVA κτιρίου Σισίνη & Σύμβαση Συντήρησης. (συν.23 αριθ. πρωτ.855/9-10-2018 )

5.7 Εισήγηση για καταβολή αμοιβής σε συνεργαζόμενο δικηγόρο (δ/υ)

5.8 Αναθέσεις του Οργανισμού χωρίς διαγωνιστική διαδικασία (συν.24 αριθ. πρωτ.876/9-10-2018 )

5.9 Εισήγηση για την έγκριση συμφωνητικού με Νοσοκομείο (συν.25 αριθ. πρωτ.875/9-10-2018 )

5.10 Εισήγηση για την σύσταση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου της αναλογιστικής μελέτης (συν.26 αριθ. πρωτ.846/9-10-2018 )

 

Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επικύρωση απόφασης  δια περιφοράς για την αφαίρεση κάμερας (συν.27 αριθ. πρωτ.874/9-10-2018)

6.2 Επιστολές της ΕΙΤΗΣΕΕ για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018 (συν.28 αριθ. πρωτ.702/14-9-2018), (συν.29 αριθ. πρωτ.672 /7-9-2018) & Επιστολή της ΕΙΤΗΣΕΕ για την έγκριση του Ισολογισμού έτους 2017 (συν.30 αριθ. πρωτ.748/20-9-2018)

6.3 Επιστολή κας Αντωνιάδου (συν.31 αριθ. πρωτ.755/24-9-2018)

6.4 Επιστολή κ. Προέδρου για διευκρινίσεις επί «φωτογραφικής» πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (συν.32 αριθ. πρωτ.840/4-10-2018)

6.5 Επιστολή κ. Καρούτζου (συν.33 αριθ. πρωτ.841/5-10-2018) & (συν.34 αριθ. πρωτ.871/9-10-2018) & (συν.35 αριθ. πρωτ.836/4-10-2018)

6.6 Επιστολή κ. Mιχαλίτση (συν.36 αριθ. πρωτ.848/9-10-2018), (συν.37 αριθ. πρωτ.845/9-10-2018) & (συν.38 αριθ. πρωτ.854/9-10-2018)

6.7 Επιστολή κας Σταθάτου (συν.39 αριθ. πρωτ.872/9-10-2018)