ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 51/21-11-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Αίτηση εταιρειών για ρύθμιση των οφειλών τους από ασφαλιστικές εισφορές, δόσεις αναδρομικών του ν.4498/2017 & ποσοστού 2% επι του μηνιαίου κύκλου εργασιών του 4498/2017 βάσει του ν.4152/2013-παγια ρύθμιση (όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει του ν.4336/2015 και ισχύει έως σήμερα)

2.2 Aίτημα εταιρείας  λόγω χρέωσης προσαυξήσεων και τόκων από υποβολή και καταβολή μηνιαίων ΑΚΑ-ΑΚΕ περιόδου 4/2018-7/2018 (εγκύκλιος ΕΔΟΕΑΠ ΝΟ 12) (συν.4  αριθ. πρωτ.1066/20-11-2018)

2.3 Εισήγηση για τη διαδικασία καταλογισμού και βεβαίωσης οφειλής οφειλετών του Οργανισμού (συν.5  αριθ. πρωτ.1067/20-11-2018)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.6 αριθ. πρωτ.1069/20-11-2018)

3.2 Αρχείο συμβεβλημένων παρόχων (συν.7 αριθ. πρωτ.1076/20-11-2018)

3.3 Προτάσεις επίλυσης προβλημάτων λειτουργίας ΤΥΠ – ιατρικών υπηρεσιών ΕΔΟΕΑΠ  (συν.8 αριθ. πρωτ.1079/20-11-2018)

3.4 Παρατάσεις νοσηλειών ασφαλισμένων (συν.9 αριθ. πρωτ.1084/20-11-2018)

3.5 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.10 αριθ. πρωτ.1068/20-11-2018)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης(συν.11  αριθ. πρωτ.1081/20-11-2018)

4.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης(συν.12  αριθ. πρωτ.1082/20-11-2018)

4.3 Επαναχορήγηση επικουρικής σύνταξης(συν.13  αριθ. πρωτ.1083/20-11-2018)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 12-11-2018 έως και 18-11-2018 (συν.14 αρ. πρωτ.1075/20-11-2018)

5.2 Εισηγητικό σημείωμα για την κατακύρωση διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών παραλαβής –μεταφοράς, φύλαξης και διαχείρισης αρχείου καθώς επίσης και καταστροφής αρχείου (συν.15 αρ. πρωτ.1077/20-11-2018)

5.3 Προκαταβολές αποδοχών υπαλλήλων (συν.16 αρ. πρωτ.1073/20-11-2018) & (συν.17  αρ. πρωτ.1074/20-11-2018)

5.4 Άδεια ιατρού άνευ αποδοχών (συν.18  αρ. πρωτ.1078/20-11-2018)

5.5 Μεταφορά των emails ΕΔΟΕΑΠ (συν.19 αρ. πρωτ.1072/20-11-2018)

5.6 Σχετικά με το ζήτημα της απόδοσης στα Τ.Ε.Α.Σ και Ε.Τ.Α.Σ(συν.20 αρ. πρωτ.1071/20-11-2018)

5.7 Εισήγηση για συμπλήρωση αποφάσης Δ.Σ. (συν.21 αρ. πρωτ.1085/20-11-2018)

5.8 Προσδιορισμός αμοιβής εξωτερικού συνεργάτη(συν.22 αρ. πρωτ.1086/20-11-2018)

5.9 Έγκρισης κειμένου σύμβασης με Ιατρικό Όμιλο (συν.23 αρ. πρωτ.1080/20-11-2018)

5.10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη νοσηλευτών (συν.24 αρ. πρωτ.1088/20-11-2018)

Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολές της ΕΙΤΗΣΕΕ για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018(συν.25 αριθ. πρωτ.702/14-9-2018) & (συν.26 αριθ. πρωτ.672 /7-9-2018) & Επιστολή της ΕΙΤΗΣΕΕ για την έγκριση του Ισολογισμού έτους 2017 (συν.27 αριθ. πρωτ.748/20-9-2018)

6.2 Επιστολή της ΕΙΤΗΣΕΕ για τη σύναψη σύμβασης με νοσηλευτικά ιδρύματα (συν.28 αριθ. πρωτ.1057/14-11-2018)

6.3 Επιστολή κας Αντωνιάδου (συν.29 αριθ. πρωτ.755/24-9-2018)

6.4 Επιστολή κ. Καρούτζου (συν.30 αριθ. πρωτ.1032/9-11-2018)

6.5 Αντιμετώπιση θεμάτων οδοντιάτρων (συν.31 αρ. πρωτ.1087/20-11-2018) & (συν.32  αρ. πρωτ.982/29-10-2018) &(συν.33 αριθ. πρωτ.1089/-11-2018)

 

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Έγκριση δαπάνης για παροχή υπηρεσιών της συμβολαιογράφου (συν.34 αριθ. πρωτ.1070/-11-2018)