ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 52/28-11-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Αίτηση εταιρειών για ρύθμιση των οφειλών τους από αγγελιόσημο διαφημίσεων, ασφαλιστικές εισφορές, δόσεις αναδρομικών του ν.4498/2017 & ποσοστού 2% επι του μηνιαίου κύκλου εργασιών του 4498/2017 βάσει του ν.4152/2013-παγια ρύθμιση (όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει του ν.4336/2015 και ισχύει έως σήμερα)

2.2 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με διακοπή του διακανονισμού της λόγω ανεξόφλητων δόσεων και τρεχουσών οφειλών μέχρι 1/11/2018 (συν.4  αριθ. πρωτ.1097/27-11-2018)

2.3 Ενημέρωση ΔΣ για διακανονισμούς από 1) Οφειλές εισφορών ασφαλισμένων 2) Εργοδοτικές εισφορές ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών 3) Αγγελιόσημο καταχωρίσεων (συν.5  αριθ. πρωτ.1098/27-11-2018)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.6 αριθ. πρωτ.1099/27-11-2018)

3.2 Συμμετοχή ασφαλισμένης στο κόστος βηματοδότη (συν.7 αριθ. πρωτ.1100/27-11-2018)

3.3 Παράταση νοσηλείας στο Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών (συν.8 αριθ. πρωτ.1101/27-11-2018)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές (συν.9  αριθ. πρωτ.1109/27-11-2018)

4.2 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τη χορήγηση μειωμένης επικουρικής σύνταξης και προσωρινής μειωμένης  από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (συν.10  αριθ. πρωτ.1110/27-11-2018)

4.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.11  αριθ. πρωτ.1111/27-11-2018)

4.4 Αίτηση προκαταβολής δόσης από την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (συν.12  αριθ. πρωτ.1112/27-11-2018)

4.5 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα:

  1. I. Αιτήσεις επανεξέτασης καταλογισμού οφειλών μετά από αναστολή ασφάλισης (συν.13 αριθ. πρωτ. 1113/27-11-2018)
  2. II. Συνέχιση ασφάλισης ενήλικου τέκνου λόγω αναπηρίας (συν.14 αριθ. πρωτ.1114 /27-11-2018)

 Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Διαδικασία πρόσληψης Γενικού Διευθυντή (Δ/Υ)

5.2 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 19-11-2018 έως και 25-11-2018 (συν.15 αρ. πρωτ.1102/27-11-2018)

5.3 Προμήθεια αναλωσίμων ιατρείων (συν.16 αρ. πρωτ.1103/27-11-2018)

5.4 Παροχή πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους του Οργανισμού για επαλήθευση απαιτήσεων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π στην πτώχευση εταιρείας (συν.17  αρ. πρωτ.1104/27-11-2018)

5.5 Έγκριση προθεσμίας υποβολής και καταβολής των ΑΚΑ-ΑΚΕ Εργοδοτών του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (συν.18 αρ. πρωτ.1105/27-11-2018)

5.6 Προμήθεια αναλωσίμων Μικροβιολογικού (συν.19 αρ. πρωτ.1108/27-11-2018)

5.7 Έγκριση κειμένου συμβάσεως με ιατρικό όμιλο

5.8 Ενημέρωση για καταβληθέν ποσό απο εταιρεία (συν.20 αρ. πρωτ.1107/27-11-2018)

Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολές της ΕΙΤΗΣΕΕ για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018(συν.21 αριθ. πρωτ.702/14-9-2018) & (συν.22 αριθ. πρωτ.672 /7-9-2018) & Επιστολή της ΕΙΤΗΣΕΕ για την έγκριση του Ισολογισμού έτους 2017 (συν.23 αριθ. πρωτ.748/20-9-2018)

6.2 Επιστολή της ΕΙΤΗΣΕΕ για τη σύναψη σύμβασης με νοσηλευτικά ιδρύματα (συν.24 αριθ. πρωτ.1057/14-11-2018)

6.3 Επιστολή κας Αντωνιάδου (συν.25 αριθ. πρωτ.755/24-9-2018)

6.4 Επιστολή κ. Καρούτζου (συν.26 αριθ. πρωτ.1032/9-11-2018)& (συν.27  αριθ. πρωτ.1091/21-11-2018)

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Έγκριση δαπάνης για τιμολόγια προμηθευτών (συν.28 αριθ. πρωτ.1106/27-11-2018)

7.2 Έγκριση τιμολογίων προμηθευτή (συν.29 αρ. πρωτ.1115/27-11-2018)