ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 55/12-12-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Αίτηση εταιρειών για ρύθμιση των οφειλών τους από  ασφαλιστικές εισφορές και δόσεις αναδρομικών του ν.4498/2017 & ποσοστού 2% επι του μηνιαίου κύκλου εργασιών του 4498/2017 βάσει του ν.4152/2013-παγια ρύθμιση (όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει του ν.4336/2015 και ισχύει έως σήμερα)

2.2 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής  εταιρείας για την ένταξη της στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών διαμέσου ΚΕΑΟ(συν.2  αριθ. πρωτ. 1229/11-12-2018)

2.3 Εισήγηση για παράταση υποβολής ΑΚΑ-ΑΚΕ για κοινές επιχειρήσεις(συν.3  αριθ. πρωτ. 1230/11-12-2018)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.4 αριθ. πρωτ.1231/11-12-2018)

3.2 Αποδοχή τιμολογίων φαρμακείων Περιφέρειας (συν.5 αριθ. πρωτ. 1233/11-12-2018)

3.3 Τιμολόγια οφθαλμολογικών κλινικών (συν.6 αριθ. πρωτ. 1232/11-12-2018)

3.4 Ειδικά Θέματα Θεσσαλονίκης (συν.7 αριθ. πρωτ. 1234/11-12-2018)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές (συν.8  αριθ. πρωτ. 1235/11-12-2018)

4.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.9  αριθ. πρωτ. 1236/11-12-2018)

4.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.10  αριθ. πρωτ. 1237/11-12-2018)

4.4 Aπόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ (συν.11  αριθ. πρωτ. 1238/11-12-2018)

4.5 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας (συν.12  αριθ. πρωτ. 1239/11-12-2018)

4.6 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.13  αριθ. πρωτ. 1240/11-12-2018)

4.7  Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικ. Ενίσχυσης (συν.14  αριθ. πρωτ. 1241/11-12-2018)

4.8 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.15  αριθ. πρωτ. 1242/11-12-2018)

4.9 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τον υπολογισμό της εφάπαξ οικ. ενίσχυσης από τον ΕΔΟΕΑΠ στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης ν. 612/1977 (συν.16  αριθ. πρωτ. 1243/11-12-2018)

4.10 Αιτήσεις επανεξέτασης καταλογισμού οφειλών μετά από αναστολή ασφάλισης (συν.17  αριθ. πρωτ. 1244/11-12-2018)

 Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 3-12-2018 έως και 9-12-2018 (συν.18 αρ. πρωτ 1245 /11-12-2018)

5.2 Καταβολή επιδόματος Ισολογισμού 2018 (συν.19 αρ. πρωτ 1246/11-12-2018)

5.3 Συμπλήρωση απόφασης ΣΔΣ 46/10-10-2018 σχετικά με προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικής δεξαμενής πετρελαίου Η/Ζ (συν.20 αρ. πρωτ 1211/4-12-2018)                      5.4 Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος (συν.21 αρ. πρωτ 1247/-12-2018)

5.5 Έγκριση υπερωριών υπαλλήλων (συν.22 αρ. πρωτ1248/11-12-2018)

5.6 Σχετικά με ανανεώσεις συμβάσεων (συν.23 αρ. πρωτ 1249/11-12-2018)

5.7 Ανανέωση σύμβασης με εταιρεία(συν.24 αρ. πρωτ 1250/11-12-2018)

5.8 Ανανέωση σύμβασης με εταιρεία για το Λογιστικό πρόγραμμα(συν.25 αρ. πρωτ 1251/11-12-2018)

5.9 Εισήγηση για διαγωνισμό που αφορά στην καταστροφή εμπιστευτικών εγγράφων (συν.26 αρ. πρωτ 1252/11-12-2018)

5.10 Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγηση προσφορών για τη διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων εκτός ΕΔΟΕΑΠ (συν.27 αρ. πρωτ 1253/11-12-2018)

5.11 Εισήγηση για προμήθεια αναλωσίμων (συν.28 αρ. πρωτ 1254/11-12-2018)

5.12 Προμήθεια Αδειών Micrοsoft Office 365 (συν.29 αρ. πρωτ 1256/11-12-2018)

5.13 Ορισμός Αρχιάτρου Οδοντιατρικού Τμήματος, (εισήγηση πρόεδρος ΤΥΠ) (συν.30 αρ. πρωτ 1186/4-12-2018)

5.14 Διαγωνισμός για οδοντοτεχνικές ορθοδοντικές εργασίες (συν.31  αρ. πρωτ1188/4-12-2018)

5.15 Σχετικά με προσαρμογή χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ από την ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ (συν.32 αρ. πρωτ 17280/3-12-2018) & (συν.33 αρ. πρωτ 17567/6-12-2018)

5.16 Διόρθωση τιμολογίου συμβεβλημένης οδοντιάτρου (συν.34 αρ. πρωτ 1255/11-12-2018)

5.17 Συγκρότηση επιτροπής για την επιλογή Γραμματέως Διεύθυνσης (Δ/Υ)

5.18 Ενημέρωση για πραγματοποιηθείσα συνάντηση με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας

 Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ενημέρωση για την υποβληθείσα μήνυση για τη διαρροή ηλεκτρονικού μηνύματος – Εισήγηση Προέδρου κ. Καπάκου σχετικά με το θέμα της ασφάλειας των Emails – Ορισμός Τεχνικού Συμβούλου (συν.35 αριθ. πρωτ. 1178/4-12-2018) & (συν.36 αριθ. πρωτ. 1227/11-12-2018) (συν.37 αριθ. πρωτ. 1257/11-12-2018)  

6.2 Πρόσκληση από τον ΠΣΑΤ για την γιορτή των κορυφαίων του Ελληνικού Αθλητισμού (συν.38 αριθ. πρωτ. 17.566/6-12-2018)

6.3 Σχετικά με έκθεση απόψεων επι της Υπ’ Αριθμ. 2128/2018 αίτησης ακυρώσεως από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (συν.39 αριθ. πρωτ. 17.315/3-12-2018)