ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 56/19-12-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.1 αριθ. πρωτ.1276/18-12-2018)

2.2 Αίτημα ασφαλισμένης για προέγκριση αποζημίωσης εξέτασης (συν.2  αριθ. πρωτ.1278/18-12-2018)

2.3 Εισήγηση για διευκρινίσεις για τη χορήγηση μονογονεϊκού/ πολυτεχνικού επιδόματος (συν.3  αριθ. πρωτ.1279/18-12-2018)

2.4 Εισήγηση για διαφοροποιήσεις στα πρότυπα των συμβάσεων (συν.4  αριθ. πρωτ.1280/18-12-2018)

2.5 Εισήγηση για συνέχιση χορήγησης φαρμάκου (συν.5 αριθ. πρωτ.1281/18-12-2018)

2.6 Αιτήσεις ιατρών για συνεργασία με ΕΔΟΕΑΠ Θεσσαλονίκης (συν. 6 αριθ. πρωτ. 1267/18-12-2018)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

3.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.7  αριθ. πρωτ.1282/18-12-2018)

3.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.8  αριθ. πρωτ.1283/18-12-2018)

3.3 Αίτηση επανεξέτασης για χορήγηση επιδόματος ασθενείας εργαζομένου (συν.9  αριθ. πρωτ.1284/18-12-2018)

3.4 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τη χορήγηση επιδομάτων ασθενείας νέων ασφαλισμένων (συν.10  αριθ. πρωτ.1285/18-12-2018)

3.5 Αίτηση καταβολής εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας κατοίκου εξωτερικού (συν.11  αριθ. πρωτ.1286/18-12-2018)

3.6 Αίτηση συνέχισης ασφάλισης ενήλικου τέκνου άνω των 36 ετών με καταβολή εισφοράς(συν.12  αριθ. πρωτ.1287/18-12-2018)

3.7 Παράταση ασφάλισης ενήλικου τέκνου εν αναμονή εξέτασης από ΚΕΠΑ (συν.13  αριθ. πρωτ.1288/18-12-2018)

 Θέμα 4ο:     Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 10-12-2018 έως και 16-12-2018 (συν.14 αρ. πρωτ 1268 /18-12-2018)

4.2 Εισήγηση για προμήθεια φαρμάκων ENBREL και ZYTIGA (συν.15 αρ. πρωτ   1274/18-12-2018)

4.3 Ανανέωση σύμβασης με εταιρεία (συν.16 αρ. πρωτ 1250/11-12-2018)

4.4 Ανανέωση σύμβασης με εταιρεία για το Λογιστικό πρόγραμμα (συν.17 αρ. πρωτ 1251/11-12-2018)

4.5 Ανανέωση σύμβασης με εταιρεία  (συν.18 αρ. πρωτ 1270/18-12-2018)

4.6 Εισήγηση για τη σύμβαση δικηγόρου (συν.19 αρ. πρωτ 1290/18-12-2018)

4.7 Εισήγηση για διαγωνισμό που αφορά στην καταστροφή εμπιστευτικών εγγράφων (συν.20 αρ. πρωτ 1252/11-12-2018)

4.8 Εισήγηση για προμήθεια αναλωσίμων (συν.21 αρ. πρωτ 1254/11-12-2018)

4.9 Προμήθεια Αδειών Microsoft Office 365 (συν.22 αρ. πρωτ 1273/18-12-2018)

4.10 Διαγωνισμός για οδοντοτεχνικές ορθοδοντικές εργασίες (συν.23  αρ. πρωτ1188/4-12-2018)

4.11 Σχετικά με προσαρμογή χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ από την ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ (συν.24 αρ. πρωτ 17280/3-12-2018) & (συν.25 αρ. πρωτ 17567/6-12-2018)

4.12 Διόρθωση τιμολογίου συμβεβλημένης οδοντιάτρου (συν.26 αρ. πρωτ 1255/11-12-2018)

4.13 Συγκρότηση επιτροπής για την επιλογή Γραμματέως Διεύθυνσης (Δ/Υ)

4.14 Ενημέρωση για πραγματοποιηθείσα συνάντηση με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας

4.15 Εισήγηση κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων εκτός ΕΔΟΕΑΠ (συν.27 αρ. πρωτ 1271/18-12-2018)

4.16 Σχετικά με τη χορήγηση πρακτικών (συν.28 αρ. πρωτ 1291/18-12-2018) & (συν.29 αρ. πρωτ 1275/18-12-2018)

 Θέμα 5ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Ενημέρωση για την έκβαση των αιτήσεων ακυρώσεως του 2% στο ΣτΕ και τη συνάντηση με τις Ενώσεις

5.2 Ενημέρωση για τη συνάντησή με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Πετρόπουλο

5.3 Ενημέρωση για ανακοίνωση στο προσωπικό του STAR CHANNEL

5.4 Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την υποβληθείσα μήνυση για τη διαρροή ηλεκτρονικού μηνύματος – Εισήγηση Προέδρου κ. Καπάκου σχετικά με το θέμα της ασφάλειας των Emails –  Ορισμός Τεχνικού Συμβούλου (συν.30 αριθ. πρωτ. 1178/4-12-2018) & (συν.31 αριθ. πρωτ. 1227/11-12-2018) (συν.32 αριθ. πρωτ. 1257/11-12-2018)  

5.5 Σχετικά με έκθεση απόψεων επι της Υπ’ Αριθμ. 2128/2018 αίτησης ακυρώσεως από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (συν.33 αριθ. πρωτ. 17.315/3-12-2018)

5.6 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγηση προσφορών για τη διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων εκτός ΕΔΟΕΑΠ (συν.34 αρ. πρωτ 1272/18-12-2018)

5.7 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης βιογραφικών Ιατρών και λοιπών παραϊατρικών ειδικοτήτων και Γυμναστή (συν.35 αρ. πρωτ1277/18-12-2018)

5.8 Λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Πρόεδρο για την υπογραφή συμφωνητικού με τον ΕΦΚΑ για την αποπληρωμή του Δανείου σύμφωνα με την υποβληθείσα στον ΕΦΚΑ πρόταση αποπληρωμής (συν.36 αρ. πρωτ1292 /18-12-2018)

5.9 Λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Πρόεδρο για την υπογραφή  ιδιωτικού συμφωνητικού λύσης μίσθωσης (συν.37 αρ. πρωτ 1289/18-12-2018)

Θέμα 6ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

6.1 Έγκριση δαπάνης για τιμολόγια προμηθευτών (συν.38 αριθ. πρωτ.1269/18-12-2018)