ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΔΟΕΑΠ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΔΟΕΑΠ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  25 , παραγ.2 α και β. του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ ( ΦΕΚ 1689 Β΄/15.5.2018 ), κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων αμέσων μελών του ΕΔΟΕΑΠ, τα μέλη που προέρχονται εκτός του νομού Αττικής, λόγω της δυσκολίας της μετακινήσεώς τους, μπορούν να αντιπροσωπεύονται από άλλο μέλος.

Για το σκοπό αυτό, το εκπροσωπούμενο μέλος χορηγεί προς τον εκπροσωπούντα αυτόν, έγγραφη εξουσιοδότηση που απευθύνεται προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία αναγράφει λεπτομερώς το περιεχόμενο της εντολής που δίνεται. Πριν από την έναρξη της Συνέλευσης, το έγγραφο της εξουσιοδότησης κατατίθεται στο Προεδρείο της Συνέλευσης, που το ελέγχει.

Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει δέκα άλλα μέλη κατ’ ανώτατο όριο. Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού αυτού, εναπόκειται στον εξουσιοδοτούμενο να προσδιορίσει τα εξουσιοδοτούντα δέκα πρόσωπα.

Στα μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον οκτώ άλλα μέλη, καταβάλλονται, βάσει προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, έξοδα ταξιδιού και παραμονής τους στην Αθήνα, κατά την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με απόφαση ΔΣ που λήφθηκε κατά τη ΣΔΣ 37/20-9-2019, καθορίστηκε η αποζημίωση των αντιπροσώπων εκτός νομού Αττικής ως εξής:

  • πάγια αποζημίωση έως του ποσού των € 50,00 με την αντίστοιχη προσκόμιση αποδείξεων (σίτισης και μετακίνησης),
  • καταβολή αντιτίμου αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης ή άλλου μέσου μαζικής μεταφοράς ή χιλιομετρικής απόστασης έως του ποσού των € 0,30/χιλιόμετρο με την αντίστοιχη προσκόμιση αποδείξεων (καυσίμων και διοδίων) και
  • κάλυψη αποζημίωσης λόγω διανυκτέρευσης μέχρι του ποσού των € 80,00 με την αντίστοιχη προσκόμιση απόδειξης ξενοδοχείου.  Διευκρινίζεται ότι δεν θα ισχύσει η αποζημίωση λόγω διανυκτέρευσης σε όσους  καλυφθεί το αεροπορικό εισιτήριο.

Επίσης, οι αποδείξεις σίτισης, μετακίνησης, καυσίμων και διοδίων θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι μία εβδομάδα πριν και μετά από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (23/10/2019 – 6/11/2019).

Τα σχετικά παραστατικά θα προσκομιστούν στο σύνολό τους στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ στη Θεσσαλονίκη για τους ασφαλισμένους Β. Ελλάδας ή θα ταχυδρομηθούν στα κεντρικά γραφεία μας (υπόψη Τομέα Οικονομικού) για τους διαμένοντες στην υπόλοιπη επαρχία.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση  του ΕΔΟΕΑΠ συγκροτείται από τους ασφαλισμένους με ενεργό ασφαλιστικό δεσμό και συνταξιούχους άμεσα μέλη. Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση ΕΔΟΕΑΠ, σας παραπέμπουμε στη σχετική Ανακοίνωση που έχει εκδοθεί .

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ                       ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ