ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ GDPR

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, καθώς και των συνταξιούχων του. Ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967,  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και του Καταστατικού του. Απασχολεί περίπου 170 εργαζόμενους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη (διοικητικό προσωπικό, ιατροί, νοσηλευτές, κ.λπ.). Οι άμεσα ασφαλισμένοι στον ΕΔΟΕΑΠ ξεπερνούν τις 17.000 ενώ ασφαλίζονται επιπροσθέτως περισσότερα από 10.000 έμμεσα μέλη, ως προστατευόμενα των άμεσων μελών.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή εταιρείας που θα παρέχει υπηρεσίες υλοποίησης του υφισταμένου Σχεδίου Δράσης για την πλήρη συμμόρφωση του ΕΔΟΕΑΠ με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔΠΧ/GDPR) και στις διατάξεις του σχετικού ν. 4624/2019, καθώς και επικαιροποίηση ή τροποποίησή του Σχεδίου Δράσης  όπου απαιτείται.

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 26.400 € πλέον ΦΠΑ.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Γ1. Αντικείμενο

Ο ΕΔΟΕΑΠ έχει παραλάβει το έργο παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης και συμμόρφωσής του προς τον Κανονισμό GDPR, από εταιρεία που είχε αναλάβει το συγκεκριμένο έργο μετά από σχετικό διαγωνισμό. Εν τούτοις, στο μεσοδιάστημα υπήρξε αλλαγή του Οργανογράμματος του ΕΔΟΕΑΠ με την προσθήκη νέων Διευθύνσεων και Τμημάτων, ενώ δημοσιεύτηκε και ο ν. 4624/2019 που ορίζει μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Προς τούτο ο ΕΔΟΕΑΠ με την παρούσα προκήρυξη αναζητεί εταιρεία που θα προσφέρει υπηρεσίες υλοποίησης της πλήρους  συμμόρφωσης του Οργανισμού προς τον ΓΚΠΔΠΧ/GDPR και ειδικότερα θα υλοποιήσει την  προσαρμογή ή τροποποίηση/επικαιροποίηση του υπάρχοντος Σχεδίου Δράσης, όπως απαιτείται μετά την σταδιακή εφαρμογή του νέου οργανογράμματος του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και τη θέσπιση του ν. 4624/2019. Στη συνέχεια θα αναλάβει την υποχρέωση να υλοποιήσει πλήρως το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης Συμμόρφωσης που θα έχει εκπονήσει  και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε υπό την καθοδήγηση της αναθέτουσας να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης.

Όλα τα παραδοτέα του αναδόχου θα αναλύονται βάσει της οργανωτικής δομής του ΕΔΟΕΑΠ (Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Διεύθυνση, Νομική Υπηρεσία, Διευθύνσεις, Τομείς, Τμήματα, Γραφείο Θεσσαλονίκης) και για όλους τους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το παραληφθέν υλικό από την πρώτη μελέτη αξιολόγησης και συμμόρφωσης του ΕΔΟΕΑΠ προς τον ΓΚΠΔΠΧ/GDPR θα είναι στη διάθεση του αναδόχου όπως και το νέο οργανόγραμμα του ΕΔΟΕΑΠ.

Γ2. Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Γ2.1. Επικαιροποίηση και πλήρης καταγραφή του αρχείου δραστηριοτήτων (ή άλλως διεργασιών ή διαδικασιών) του ΕΔΟΕΑΠ που σχετίζονται με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

– Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να επικαιροποιήσει, είτε τροποποιήσει, είτε συμπληρώσει το υφιστάμενο αρχείο δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων επεξεργασίας του ΕΔΟΕΑΠ που σχετίζονται με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

– Ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει επικαιροποίηση/τροποποίηση/προσαρμογή του υφιστάμενου καταλόγου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται, τον τρόπο χρήσης και αποθήκευσης τους, τη ροή τους, την  προστασία τους και τα δικαιώματα πρόσβασης, τη διαδικασία λήψης συγκατάθεσης κ.λπ.

–  Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη ως προς όλα τα απαιτούμενα για τον ΕΔΟΕΑΠ μέτρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη μεταβίβαση αλλά και κατά την αποθήκευσή τους καθώς και για την ψευδωνυμοποίηση όπου αυτά τα μέτρα απαιτούνται σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

– Η καταγραφή του επικαιροποιημένου καταλόγου των προσωπικών δεδομένων ζητείται να είναι λεπτομερής και να περιγράφεται κατά τρόπο κατανοητό και εύληπτο. Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν ανά τύπο και ανά Υπηρεσιακή Μονάδα του Οργανισμού και να συνοδεύονται από επικαιροποιημένα διαγράμματα ροής και διακίνησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός και εκτός Οργανισμού και να αιτιολογείται η αναγκαιότητα λήψης και διατήρησής τους.

– Η επικαιροποιημένη απογραφή των αρχείων δραστηριότητας και δραστηριότητας επεξεργασίας θα πρέπει να περιέχει  κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που ορίζει το άρθρο 30 του Γενικού Κανονισμού (GDPR).

Γ2.2. Αποτίμηση της κατάστασης του ΕΔΟΕΑΠ ως προς την εναρμόνισή του με τον ΓΚΠΔΠΧ/GDPR

Κατά την αποτίμηση της κατάστασης ο ανάδοχος θα πρέπει να καταγράψει τα πιθανά κενά συμμόρφωσης, να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους για τον Οργανισμό. Η αξιολόγηση θα αφορά τόσο την επάρκεια της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού κατ’ άρθρο, όσο και τον βαθμό της πραγματικής υλοποίησης από τον Οργανισμό.

Γ2.3. Σύνταξη επικαιροποιημένου Σχεδίου Δράσης

Μετά την αποτίμηση της παρούσας κατάστασης του Οργανισμού, ο Ανάδοχος θα προβεί σε επικαιροποίηση και προσαρμογή του υφισταμένου Σχεδίου δράσης του Οργανισμού κατά τρόπο τεκμηριωμένο και με βάση την έκθεση των αποτελεσμάτων της αποτίμησης της κατάστασης που θα έχει εκπονήσει. Η επικαιροποίηση του σχεδίου θα πρέπει να περιλαμβάνει ανά άρθρο του Κανονισμού όλες τις απαραίτητες πολιτικές και διαδικασίες που ελλείπουν από τον Οργανισμό ή χρειάζονται επικαιροποίηση. Ο ανάδοχος θα ενημερώσει και θα παρουσιάσει το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσεως στον Οργανισμό για την έγκρισή του.

Γ2.4. Εκπαίδευση Προσωπικού ΕΔΟΕΑΠ

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκπαίδευση όλων των εργαζομένων στον Οργανισμό που εμπλέκονται στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Μονάδες του ΕΔΟΕΑΠ, έως το επίπεδο της κατώτερης Μονάδας Δομής (Τμήμα), συμπεριλαμβανομένων των Ιατρικών Υπηρεσιών και της Νομικής Υπηρεσίας, καθώς και στο Γραφείο της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, ως προς τη σωστή εκπαίδευση του προσωπικού του Οργανισμού και καθώς αυτή κρίνεται ζωτικής σημασίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να το εκπαιδεύσει κατάλληλα ώστε:

– Να ενημερωθεί επαρκώς για τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), τις απαιτήσεις του και την υποχρέωση του ΕΔΟΕΑΠ να συμμορφώνεται με αυτόν. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να γίνει από τον ίδιο τον Ανάδοχο κατά τρόπο κατανοητό στο προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ και όχι μόνο με την αποστολή ενημερωτικού υλικού.

– Να γνωρίζει τις Πολιτικές Προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες εφαρμογής τους και να καταλαβαίνει πλήρως το ρόλο και τις ευθύνες που έχει σχετικά με τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

– Να γνωρίζει με σαφήνεια και ακρίβεια πώς θα ενεργήσει και ποια διαδικασία θα ακολουθήσει προς αντιμετώπιση συμβάντων.

 Γ2.5. Επιθεώρηση Συμμόρφωσης

Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης συμμόρφωσης και την εκπαίδευση του Προσωπικού του ΕΔΟΕΑΠ, ο Ανάδοχος θα προβεί σε επιθεώρηση των υπηρεσιών του Οργανισμού ώστε να διαπιστωθεί η ολοκλήρωση και διατήρηση της συμμόρφωσης προς τον Γενικό Κανονισμό GDPR.

Γ3. Παραδοτέα

Γ3.1. Επικαιροποίηση και πλήρης καταγραφή του αρχείου δραστηριοτήτων του ΕΔΟΕΑΠ που σχετίζονται με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Θα παραδοθεί το πλήρες αρχείο δραστηριοτήτων, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Γ2.1. Θα παραδοθεί, επίσης, πλήρης κατάλογος των δραστηριοτήτων του ΕΔΟΕΑΠ στις οποίες χρειάζεται κρυπτογράφηση καθώς και πλήρης κατάλογος των δεδομένων που χειρίζεται με οποιοδήποτε τρόπο ο ΕΔΟΕΑΠ και για τα οποία χρειάζεται ψευδωνυμοποίηση. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει συγκεκριμένους τρόπους κρυπτογράφησης και ψευδωνυμοποίησης, όπου απαιτείται. Τα ανωτέρω θα παρουσιαστούν στην αρμόδια Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ.

Γ3.2. Αποτίμηση της κατάστασης του ΕΔΟΕΑΠ ως προς την εναρμόνισή του με τον ΓΚΠΔΠΧ/GDPR

Θα παραδοθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα της αποτίμησης, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Γ2.2 και θα πραγματοποιηθεί η παρουσίασή τους.

Γ3.3. Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης

Θα παραδοθεί το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Γ2.3 και θα πραγματοποιηθεί η παρουσίασή του. Σε αυτό θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και αναλυτικός κατάλογος όλων των πολιτικών που είναι απαραίτητες στον ΕΔΟΕΑΠ σε σχέση με τον κανονισμό GDPR.

Γ3.4. Εκπαιδευτικό Υλικό Προσωπικού ΕΔΟΕΑΠ

Θα παραδοθεί αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό (γενικό και ανά μονάδα του ΕΔΟΕΑΠ) σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σύμφωνο με το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης του ΕΔΟΕΑΠ.

Γ3.5. Αποτελέσματα επιθεώρησης συμμόρφωσης

Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει εγγράφως, αναλυτικά και ανά μονάδα του ΕΔΟΕΑΠ τα αποτελέσματα του ελέγχου – επιθεώρησης συμμόρφωσης και δια ζώσης στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΕΔΟΕΑΠ. Στην περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητικό το αποτέλεσμα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να προβεί εκ νέου σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

 

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης προς τον Κανονισμό GDPR.

Δ1. Εμπειρία σε ανάλογα έργα: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών σε μεγάλους Οργανισμούς ή Ανώνυμες Εταιρείες. Θα πρέπει να καταθέσουν πλήρη στοιχεία της εταιρείας ή του τμήματος αυτής που εξειδικεύεται στις ζητούμενες υπηρεσίες, καθώς και πλήρη λίστα και στοιχεία με επιτυχή παραληφθέντα σχετικά έργα.

Δ2. Εμπειρία σε έργα σε συναφείς με τον ΕΔΟΕΑΠ Οργανισμούς: Θα πρέπει να καταθέσουν  λίστα και στοιχεία με επιτυχώς παραληφθέντα σχετικά έργα που έχει πραγματοποιήσει ο συμμετέχων σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς είτε Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης.

Δ3. Επάρκεια στελεχών που θα ασχοληθούν με το έργο: Θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκή στελέχωση για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και να προτείνουν Ομάδα Έργου και Υπεύθυνο αυτής με πλήρη βιογραφικά στοιχεία.

Δ4. Ανεπιφύλακτη δήλωση: Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να υπάρχει (επί ποινή αποκλεισμού) δήλωση του συμμετέχοντος ότι έλαβε γνώση όλων όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της και δύναται να υλοποιήσει το έργο όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη.

Δ5. Περιγραφή της υλοποίησης του έργου: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία θα πρέπει να απαντήσει στους όρους του κεφαλαίου Γ, περιγράφοντας και εξειδικεύοντας τον τρόπο και την μεθοδολογία υλοποίησης των ζητουμένων στο κεφάλαιο αυτό.

Δ6. Χρόνος παράδοσης: Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ανά στάδιο υλοποίησης, όπως αυτά περιγράφονται στο κεφ. Γ, καθώς και συνολικός χρόνος υλοποίησης. Ο εκτιμώμενος από τον ΕΔΟΕΑΠ συνολικός χρόνος υλοποίησης είναι τέσσερεις μήνες.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε χωριστό από την τεχνική προσφορά σφραγισμένο φάκελο. Θα αναφέρεται το καθαρό (χωρίς ΦΠΑ) κόστος παροχής των υπηρεσιών, καθώς και το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ.

Δεν θα γίνουν δεκτές οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του έργου ή προσφορές μικρότερες από το 75% του προϋπολογισμού.

Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αν ο συμμετέχων αποδέχεται τον προτεινόμενο από τον ΕΔΟΕΑΠ τρόπο πληρωμής (κεφ. Ζ) ή σε αντίθετη περίπτωση ο τρόπος πληρωμής που προτείνεται από τον ίδιο. Ο ΕΔΟΕΑΠ δεν δεσμεύεται για την αποδοχή του προτεινόμενου από τον συμμετέχοντα τρόπου πληρωμής.

ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα για τον ΕΔΟΕΑΠ προσφορά από τεχνικο-οικονομική άποψη.

ΣΤ1. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών

Σε πρώτη φάση θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν όσες εκ των προσφορών πληρούν τα κριτήρια του κεφαλαίου Δ της παρούσας πρόσκλησης (τεχνική προσφορά). Η βαθμολόγηση θα γίνει βάσει του παρακάτω Πίνακα. Σε κάθε κριτήριο (Δ1, Δ2, Δ3, Δ5) αναφέρεται η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να αποδοθεί σε μια συμμετέχουσα εταιρεία.

α/α Περιγραφή κριτηρίου Βαθμολογία
Δ1 Αξιολόγηση της εταιρείας και της εμπειρίας της στην παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την συμμόρφωση ή υλοποίηση συμμόρφωσης προς τον GDPR. Αξιολόγηση ανάλογων έργων που έχει πραγματοποιήσει επιτυχώς. 40
Δ2 Αξιολόγηση της εταιρείας και της εμπειρίας της στην παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την συμμόρφωση ή υλοποίηση συμμόρφωσης προς τον GDPR σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς είτε εταιρείες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης. Αξιολόγηση ανάλογων έργων που έχει πραγματοποιήσει επιτυχώς. 25
Δ3 Αξιολόγηση στελέχωσης της εταιρείας, της Ομάδας Έργου και του Υπεύθυνου Έργου, βάσει των βιογραφικών που θα προσκομιστούν. 25
Δ5 Αξιολόγηση της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου 10
Συνολική ονομαστική βαθμολογία 100

Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία, της οποίας η προσφορά δεν θα απορριφθεί, θα λάβει μία βαθμολογία από το άθροισμα των επί μέρους τεσσάρων βαθμολογιών, από 0 – 100, με άριστα το 100 (Συνολική Τεχνική Βαθμολόγηση Προσφοράς – ΤΒ).

ΣΤ2. Κριτήριο ανάδειξης του αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα ανοίξουν σε ξεχωριστή διαδικασία οι οικονομικές προσφορές.

Για την ανάδειξη του αναδόχου ο συντελεστής βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς είναι 60% και της οικονομικής 40%.

Ανάδοχος θα είναι η εταιρεία που θα συγκεντρώσει την υψηλότερο «συνολικό βαθμό πρότασης» (ΣΒΠ).

Ο Συνολικός Βαθμός Πρότασης υπολογίζεται για κάθε προσφορά (i) ως εξής:

Συνολικός Βαθμός Πρότασης: ΣΒΠi = [ΤΒi / TBmax]*0,60 + [ΟΠmin /ΟΠi]*0,40

Όπου:

TΒi: η συνολική τεχνική βαθμολόγηση για την προσφορά (i),

TΒmax: η υψηλότερη συνολική τεχνική βαθμολογία μεταξύ όλων των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν “Τεχνικά Αποδεκτές» σύμφωνα με τη παραπάνω διαδικασία,

ΟΠi: η οικονομική προσφορά της προσφοράς (i),

ΟΠmin: η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν “Τεχνικά Αποδεκτές» σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Ζ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προτεινόμενος από τον ΕΔΟΕΑΠ τρόπος πληρωμής είναι 20% του τιμήματος της προσφοράς του αναδόχου αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, 40% επί πλέον μετά την παράδοση των παραδοτέων Γ3.1, Γ3.2 και Γ3.3 και την παραλαβή τους και 40% με την παράδοση του συνόλου του έργου και την παραλαβή του από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΕΔΟΕΑΠ. Η πλήρης αποπληρωμή θα γίνει από τον ΕΔΟΕΑΠ εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου.

Η. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την επιλογή του αναδόχου θα καταρτιστεί σύμβαση, βάσει των όρων της πρόσκλησης.

Θ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θ1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την  22  Νοεμβρίου 2019. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Θ2. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ GDPR, ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (Κεφ. Δ) των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως απαιτούνται από την παρούσα.

β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά (κεφ. Ε).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: yiouli@edoeap.gr).

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τις απαντήσεις σε ερωτήματα υποψήφιων αναδόχων ως προς τα θέματα κρυπτογράφησης.