ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΑΘΗΝΑ 12-11-2019

 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.»

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, όπως περιγράφεται στα κριτήρια αξιολόγησης.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού και οι ζητούμενες υπηρεσίες περιγράφονται παρακάτω σε επτά διαφορετικές κατηγορίες. Σε κάθε κατηγορία υπάρχει συντελεστής βαρύτητας  (ΣΒ). Οι συμμετέχουσες εταιρείες βαθμολογούνται σε κάθε κατηγορία με τον Βαθμό Κατηγορίας (ΒΚ). Η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να λάβει μια συμμετέχουσα εταιρεία σε κάθε κατηγορία είναι 100 και οι βαθμοί που θα λάβει μπορεί να είναι από 0 έως 100.

 1. Λογιστικός Διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Οργανισμού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Παραδοτέα Έργου

Ο Σύμβουλος θα παρέχει, ως παραδοτέα :

 • Τα οικονομικά στοιχεία του Οργανισμού (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Ταμειακών Ροών) κατά την 31/12/2019, διαχωρισμένα ανά κλάδο (Υγεία, Επικούρηση, Εφάπαξ).
 • Αναλυτική έκθεση του λογιστικού διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων καθώς και αντίστοιχα φύλλα εργασίας που θα συνταχθούν για τον σκοπό του διαχωρισμού.

Απαιτούμενη εμπειρία ομάδας έργου (ΣΒ 0,20)

Ο Σύμβουλος, θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία, σε αντίστοιχα έργα παροχής λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών τουλάχιστον σε δυο (2) μεγάλους Οργανισμούς. Η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται προσκομίζοντας  τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των έργων αυτών.

Επιπροσθέτως ο Σύμβουλος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία, σε έργα λογιστικού διαχωρισμού σε τουλάχιστον έναν (1) φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, η εμπειρία του οποίου αποδεικνύεται είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης, είτε με την προσκόμιση της αναλυτικής έκθεσης του λογιστικού διαχωρισμού που υπέβαλε ο Σύμβουλος στον φορέα ασφάλισης.

 1. Υποστήριξη για την σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019, βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Παραδοτέα Έργου

Ο Σύμβουλος θα παρέχει, ως παραδοτέα :

 • Μητρώο παγίων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (αρχείο excel) για την 31η Δεκεμβρίου 2019
 • Ισοζύγιο σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τα υπόλοιπα της 31ης Δεκεμβρίου 2019.
 • Εγγραφές προσαρμογής του φορολογικού ισοζυγίου στα ΔΠΧΑ για την 31η Δεκεμβρίου 2019.
 • Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την 31η Δεκεμβρίου 2019, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων γνωστοποιήσεων

Απαιτούμενη εμπειρία ομάδας έργου (ΣΒ 0,15)

Ο επικεφαλής της ομάδας του έργου, θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία  σε έργα σχετικά με την εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και γενικά την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σε τουλάχιστον δυο (2) Φορείς Ασφάλισης – Επικούρησης, είτε πρόκειται για Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης είτε για Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).

Η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται προσκομίζοντας τους υπογεγραμμένους Ισολογισμούς των φορέων.

 1. Σύνταξη Ισολογισμού και έκθεσης Φερεγγυότητας της 31ης Δεκεμβρίου 2019.

Παραδοτέα Έργου

Ο Σύμβουλος θα παρέχει, ως παραδοτέα τον Ισολογισμό και την Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης σύμφωνα με τα πρότυπα του κανονισμού Φερεγγυότητα ΙΙ.

Απαιτούμενη εμπειρία ομάδας έργου (ΣΒ 0,30)

Η ομάδα έργου θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στα ακόλουθα:

 • Προσδιορισμό, ποσοτικοποίηση και διαχείριση ασφαλιστικών και επενδυτικών κινδύνων.
 • Διενέργεια αναλύσεων ευαισθησίας (Stress Test) στους ασφαλιστικούς και επενδυτικούς κινδύνους με σκοπό την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και την καλύτερη κατανόηση του προφίλ κινδύνου από την Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Ανάλυση σεναρίων (Scenario Analysis) τα οποία ολοκληρώνει και εμπλουτίζει την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και του προφίλ κινδύνου του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο ενός δυσμενούς σεναρίου στην φερεγγυότητα.
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση βέλτιστων τεχνικών μετρίασης ασφαλιστικών και επενδυτικών κινδύνων.
 • Κατάρτιση Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης καθώς και Ισολογισμού Φερεγγυότητας σε οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης σύμφωνα με τα πρότυπα του κανονισμού Φερεγγυότητα ΙΙ.
 • Διενέργεια Ιδίας Αξιολόγησης Κίνδυνων και Φερεγγυότητας σύμφωνα με τα πρότυπα του κανονισμού Φερεγγυότητα ΙΙ.
 • Ο επικεφαλής του έργου να έχει εμπειρία – προϋπηρεσία, σε θέση ευθύνης τμήματος διαχείρισης κινδύνων (Risk Management Department).

 

 1. Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.

Αντικείμενο Υπηρεσιών – Περιγραφή Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά την παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, με σκοπό την διενέργεια περιοδικών εσωτερικών ελέγχων στα πλαίσια ενός ετήσιου πλάνου ελέγχων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου, το ισχύον νομοθετικό, κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΕΔΟΕΑΠ.

Παραδοτέα Έργου

Τα παραδοτέα του έργου θα είναι τα εξής:

 • Ετήσιο πλάνο ελέγχων βάσει αξιολόγησης κινδύνων σύμφωνα με το οποίο θα προσδιοριστούν οι ελεγκτικές περιοχές που θα αποτελέσουν αντικείμενο του ελέγχου.
 • Αναλυτική έκθεση ελέγχου ανά τρίμηνο μετά την ολοκλήρωση κάθε ελεγκτικού έργου, η οποία θα περιλαμβάνει:

–        Περιγραφή ευρημάτων ελέγχου

–        Ιεράρχηση ευρημάτων ελέγχου βάσει κινδύνου

–        Σχόλια των υπευθύνων των ελεγχόμενων περιοχών

–        Προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες

–        Χρόνο υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών

 

Διάρκεια Έργου

Η συνολική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Οι περιοδικοί εσωτερικοί έλεγχοι θα διενεργούνται ανά τρίμηνο και με την ολοκλήρωση του κάθε ελέγχου θα καταρτίζεται μια έκθεση ελέγχου η οποία θα παραδίδεται στη Διοίκηση. Επισημαίνεται ότι σε   κάθε λειτουργία-τομέα-υπηρεσία  του Οργανισμού θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον δύο έλεγχοι κατά την διάρκεια του συμβατικού έτους.

Απαιτούμενη εμπειρία ομάδας έργου (ΣΒ 0,10)

Για τα μέλη της ομάδας έργου θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να υπάρχει τουλάχιστον ένας πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA).
 • Να υπάρχει τουλάχιστον ένας πιστοποιημένος Ελεγκτής Πληροφοριακών Συστημάτων (CISA).
 • Τουλάχιστον 2 (δύο) στελέχη της ομάδας έργου να έχουν περισσότερα από τρία έτη εμπειρίας σε έργα Εσωτερικού Ελέγχου και ανάπτυξης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, Φορείς Γενικής Κυβέρνησης ή λοιπούς μεγάλους οργανισμούς.
 1. Αποτίμηση των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού στην εύλογη αξία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Παραδοτέα Έργου

Ο Σύμβουλος θα παρέχει, ως παραδοτέα έκθεση εκτίμησης ακινήτων για την 31/12/2019.

Απαιτούμενη εμπειρία ομάδας έργου  (ΣΒ 0,05)

Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας των ακινήτων του Οργανισμού, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από Πιστοποιημένο Εκτιμητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών Ν. 4152/2013, Υποπαράγραφος Γ’ «Ρυθμίσεις για την Παροχή Εκτιμητικών Υπηρεσιών» με σχετική πολυετή εμπειρία.

 1. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης στον Οργανισμό.

Σκοπός του έργου της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι η εκπλήρωση των βασικών αρμοδιοτήτων του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την παρακολούθηση της συμμόρφωσής του Οργανισμού με το ισχύον νομοθετικό, κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του.

Για την εκπλήρωση του αντικειμένου του Έργου, ο Σύμβουλος θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Οργανισμού, μέσω διεκπεραίωσης κυρίως των παρακάτω:

 • Κατάρτιση ετήσιου Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Παρακολούθηση αλλαγών/ τροποποιήσεων κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου.
 • Κατάρτιση οδηγιών επί θεμάτων που σχετίζονται με την Κανονιστική Συμμόρφωση και συμβουλευτική συμμετοχή κατά την έκδοση νέων Πολιτικών/ διαδικασιών.
 • Εκτίμηση κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Διενέργεια επισκοπήσεων/ ελέγχων Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Διοικητική πληροφόρηση και επικοινωνία θεμάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Παραδοτέα Έργου

Ο Σύμβουλος θα παρέχει, ενδεικτικά και κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα παραδοτέα:

 • Ετήσιο Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Τέσσερις (4) τριμηνιαίες Εκθέσεις Ελέγχων Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 • Ετήσια Έκθεση Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Διάρκεια Έργου

Η διάρκεια παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης συνεργασίας/ παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

Απαιτούμενη εμπειρία ομάδας έργου (ΣΒ 0,10)

Για τα μέλη της ομάδας έργου θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν γνώση και εξοικείωση επί του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού ή/ και οργανισμών με συναφές αντικείμενο.
 • Όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών ή ελεγκτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς με συναφές αντικείμενο.
 • Τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Ομάδας Έργου να διαθέτει τεκμηριωμένη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία.
 • Τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Ομάδας Έργου να είναι πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA).

 

 1. Κατανόηση των διαδικασιών και λειτουργιών του ΕΔΟΕΑΠ.

Απαιτούμενη εμπειρία ομάδας έργου (ΣΒ 0,10)

Στα κριτήρια επιλογής του αναδόχου του έργου, θα ληφθεί υπόψη, προηγούμενη  εμπειρία, του αναδόχου και της ομάδας του έργου αυτού στην παροχή συμβουλευτικών ή ελεγκτικών υπηρεσιών στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής  Ασφαλίσεως και  Περιθάλψεως  «Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.».

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 Στην τεχνική προσφορά τους οι καταθέτουσες εταιρείες θα πρέπει:

Να καταθέσουν σύντομο προφίλ της εταιρείας τους.

 1. Να απαντήσουν με τεκμηρίωση στα ζητούμενα στις επτά κατηγορίες του, αποδεικνύοντας την επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας τις ζητούμενες υπηρεσίες.
 2. Να αποδέχονται δεσμευτικώς ότι ο χρόνος υλοποίησης του έργου θα είναι δέκα εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός από τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου που θα συνεχίσουν να παρέχονται για 42 επί πλέον εβδομάδες.
 3. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα έτος.
 4. Στις τεχνικές προσφορές δεν θα υπάρχει κανένα οικονομικό στοιχείο της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στην οικονομική τους προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα αναγράφουν τιμή σε ευρώ για το σύνολο του έργου, με σαφή αναφορά αν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ ή όχι.

Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Προϋπολογισμός του συνόλου του έργου ανέρχεται στα 68.600,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό αυτόν, ούτε προσφορές με  ποσοστό έκπτωσης μεγαλύτερο του 30%.

ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη για τον ΕΔΟΕΑΠ προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, γίνεται βαθμολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών, αναλόγως της επάρκειας κάθε προσφέρουσας εταιρείας στο συγκεκριμένο κριτήριο, με βαθμούς από 0 έως 100 (ΒΚ – Βαθμολογία Κριτηρίου).

Ακολουθεί ο υπολογισμός του Συνολικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ), που είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων, από τον οποίο κρίνεται η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε προσφέροντος, δηλαδή:

Αν i είναι ο αύξων αριθμός της προσφοράς μιας συμμετέχουσας εταιρείας (i=1, 2, 3… αναλόγως του πλήθους των προσφορών),

τότε ο ΣΒΤΠ κάθε συμμετέχουσας εταιρείας είναι:

ΣΒΤΠi = BK1i*ΣΒ1 + ΒK2i*ΣΒ2 + BK3i*ΣΒ3 + BK4i*ΣΒ4 + BK5i*ΣΒ5 + BK6i*ΣΒ6 + BK7i*ΣΒ7

Όπου ΒΚ1i (βαθμοί 0 – 100) είναι η βαθμολογία που έλαβε στο κριτήριο 1 o i συμμετέχων, ΒΚ2i είναι η βαθμολογία που έλαβε στο κριτήριο 2 o i συμμετέχων, … και ΒΚ7i είναι η βαθμολογία που έλαβε στο κριτήριο 7 o i συμμετέχων, ενώ

ΣΒ1 είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 1, ΣΒ2 είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 2, … και ΣΒ7 είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 7.

Αν Τi είναι η προσφερόμενη συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ από την εταιρεία i,

Ανάδοχος κηρύσσεται η εταιρεία που έχει την μικρότερη τιμή στο κλάσμα:  Ti/ΣΒΤΠi

Ζ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την 29η Νοεμβρίου 2019. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερομένων υπηρεσιών, όπως απαιτούνται από την παρούσα. Στην τεχνική προσφορά δεν πρέπει να υπάρχει κανένα οικονομικό στοιχείο προσφοράς.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη στο τηλ. 210 – 7264348 (email: yiouli@edoeap.gr)».