ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΘΗΝΑ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ, στο πλαίσιο των συνεχών ελέγχων που πραγματοποιεί, έχει διαπιστώσει ότι  ορισμένος αριθμός εργοδοτών δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και δεν υποβάλλει μισθοδοτικές καταστάσεις (ΑΚΑ)  στον Οργανισμό για το προσωπικό που απασχολεί.

Ως εκ τούτου, ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στoν ΕΔΟΕΑΠ εμφανίζονται στο μητρώο μελών του Οργανισμού χωρίς εισφορές και στο άμεσο μέλλον – εφόσον δεν προβούν στις απαραίτητες ενέργειες – θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τη συνέχιση της υγειονομικής περίθαλψης· τόσο  των ιδίων ως αμέσων μελών, όσο και των προστατευόμενων μελών τους.

Ειδικότερα, ασφαλισμένοι που ενημερώνονται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων,  το Τμήμα Ασφάλισης  ή από λοιπές υπηρεσίες του Οργανισμού, ότι εμφανίζονται στο μητρώο μελών χωρίς εισφορές, προκειμένου να μη διακοπεί η ασφαλιστική τους ικανότητα, παρακαλούνται να υποβάλουν, κατά περίπτωση, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Απασχολούμενοι:

Πρόσφατο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας με κρατήσεις υπέρ ΕΔΟΕΑΠ ή αναγγελία πρόσληψης (εφόσον είναι πρόσφατη)

ΦΕΚ διορισμού (για απασχολούμενους στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ)

Άνεργοι επιδοτούμενοι:

Απόφαση επιδότησης από τον αρμόδιο φορέα (ΕΦΚΑ-ΤΣΠΕΑΘ, ΕΦΚΑ ΤΑΤΤΑ, ΟΑΕΔ)

Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης

Ασφαλισμένοι που βρίσκονται σε επίσχεση:

Εξώδικη δήλωση επίσχεσης που έχει κοινοποιηθεί στον εργοδότη (οι ασφαλισμένοι καλύπτονται για πέντε (5) μήνες κατ’ ανώτατο).

Άνεργοι

Ασφαλισμένοι του Οργανισμού που έχουν διακόψει την εργασία για την οποία ασφαλίσθηκαν στον ΕΔΟΕΑΠ και οι οποίοι δεν επιδοτούνται λόγω ανεργίας, εφόσον παραμένουν άνεργοι και δεν καλύπτονται για υγειονομική περίθαλψη από άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή σε ασφάλιστρο ανέργου, καταβάλλοντας εξ ιδίων την σχετική εισφορά, εάν επιθυμούν να παραμείνουν στην ασφάλιση του Οργανισμού.

Ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ που δεν έχουν εισφορές και οι οποίοι μέχρι την 31/1/2020 δεν προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, παρακαλούνται να γνωρίζουν ότι θα τεθεί προσωρινή φραγή στην ασφαλιστική τους μερίδα, μετά τη συγκεκριμένη  ημερομηνία  και κατά συνέπεια δεν  θα καλύπτονται υγειονομικά από τον Οργανισμό οι ίδιοι και τα μέλη οικογένειάς τους, μέχρι να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα.

Ο Οργανισμός, μέσω των υπηρεσιών του, θα προβεί στους απαραίτητους ελέγχους των  εργοδοτών και θα επιβάλει κατά περίπτωση τις  προβλεπόμενες κυρώσεις.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, τηλ. 210 7264700 εσωτ. 2-1 και με τον Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας, τηλ. 210 7264700 εσωτ. 2-3.    

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ