ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ VOIP

Αθήνα 22/1/ 2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ VOIP

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο πλαίσιο  αντικατάστασης του τηλεφωνικού κέντρου των τριών κτηρίων του Οργανισμού επί της οδού Σισίνη 18 & Ηριδανού και επί της οδού Ορμηνίου 38 στην Αθήνα καθώς και επί της οδού Τσιμισκή 43 στη Θεσσαλονίκη, ο ΕΔΟΕΑΠ διενεργεί διαγωνισμό  για την προμήθεια, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία “με το κλειδί στο χέρι” ενός τηλεφωνικού κέντρου τεχνολογίας VoIP που θα εγκατασταθεί στο κτήριο της οδού Σισίνη 18 & Ηριδανού στην Αθήνα. Στόχος είναι η πλήρης κάλυψη και των τριών κτηρίων του Οργανισμού μέσω ενός τηλεφωνικού κέντρου, ικανού να καλύψει όλες τις υπάρχουσες και μελλοντικές ανάγκες του Οργανισμού. Η επικοινωνία των δύο κτηρίων της Αθήνας θα γίνεται, μέσω διπλού IP link με κεραίες στις οροφές των δύο κτηρίων, με οπτική επαφή μεταξύ τους. Η επικοινωνία με το κτήριο της Θεσσαλονίκης θα γίνεται μέσω  VPN δικτύου.

Β. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Σήμερα, το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του Οργανισμού αποτελείται από τρία τηλεφωνικά κέντρα Siemens, ένα στο κτήριο της οδού Σισίνη, ένα στο κτήριο της οδού Ορμηνίου και ένα στο κτήριο της Θεσσαλονίκης. Ο εξοπλισμός αυτός είναι παρωχημένος και θα αποσυρθεί όπως και οι τηλεφωνικές συσκευές. Στο κτήριο της Σισίνη λειτουργούν 100 συσκευές, στο κτήριο της Ορμηνίου 50 και στο κτήριο της Θεσσαλονίκης 7. Ο Οργανισμός εξυπηρετείται  στην Αθήνα από δύο PRI γραμμές (πάροχος Forthnet) με 60 κανάλια, 3 isdn και 16 pstn. Στη Θεσσαλονίκη διαθέτει 2 γραμμές isdn.

Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου είναι €28.000,00 (πλέον ΦΠΑ).  Στον προϋπολογισμό του έργου συμπεριλαμβάνονται τα ζητούμενα παρακάτω εφεδρικά PoE switches ενώ δεν προσμετρώνται τα κόστη των ζητουμένων ετήσιων συμβολαίων συντήρησης, παρότι συνυπολογίζονται για την ανάδειξη του αναδόχου. Δεν προσμετράται στον προϋπολογισμό, επίσης, ενδεχόμενο τίμημα για την  απόσυρση του υπάρχοντος εξοπλισμού, παρότι και αυτό συνυπολογίζεται  (αφαιρείται από το συνολικό τίμημα της σχετικής προσφοράς) για την ανάδειξη του αναδόχου όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TEMAXIA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δ1 Τηλεφωνικό κέντρο VoIP 1 Το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργεί με πλήρη ενεργή εφεδρεία με δύο  servers σε high availability λειτουργία. Κάθε server διαθέτει διπλά τροφοδοτικά.  Θα υπάρχει υποστήριξη IVR εισερχομένων κλήσεων, ηχογράφηση κλήσεων, voicemail, caller id, music on hold και διασύνδεση με γραμμές PRI, BRI, VoIP Trunks καθώς και GSM.
Δ2 Απλές τηλεφωνικές συσκευές voip 165 o   Οθόνη

o   Gigabit in/out

o   Ανοιχτή ακρόαση

o   Αναμονή κλήσης

o   Αναγνώριση κλήσης

o   Μεταφορά κλήσης

o   Συνδιάσκεψη

o   Αυτόματη επανάκληση

o   Κλήση με κατεβασμένο ακουστικό

o   Αρχείο κλήσεων

o   Προσωπικό ευρετήριο

o   Λειτουργία μην ενοχλείτε

Δ3 Τηλεφωνικές συσκευές voip γραμματειακής χρήσης με ~20 programmable buttons ή μονάδες επέκτασης των απλών συσκευών. 7
Δ4 Poe Switches 1000 Mbps για υποστήριξη τουλάχιστον 120 συσκευών στο κτήριο Σισίνη, 64 τουλάχιστον συσκευών στο κτήριο της Ορμηνίου και 12 τουλάχιστον συσκευών στο κτήριο της Θεσσαλονίκης. Το πλήθος θα καθοριστεί από τον προσφέ- ροντα Όσα κρίνονται απαραίτητα για την διασύνδεση των παραπάνω συσκευών στα τρία κτήρια. Από κάθε είδος και μέγεθος PoE Switch θα προσφερθεί και ένα επί πλέον που θα παραμείνει στους χώρους του ΕΔΟΕΑΠ για εφεδρεία.
Δ5 Εγκατάσταση, έναρξη πλήρους λειτουργίας, παραμετροποίηση & έλεγχος καλής λειτουργίας  (commissioning)
Δ6 Εκπαίδευση σε στελέχη του ΕΔΟΕΑΠ
Δ7 Εξοπλισμός ή/και αποθηκευτικά μέσα για τη δυνατότητα καταγραφής κλήσεων. Θα υπάρχει επαρκής αποθηκευτικός χώρος για την καταγραφή και την ασφαλή τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (δίσκοι σε διάταξη RAID) για ηχογράφηση κλήσεων διάρκειας έξι μηνών (χρονική διάρκεια κλήσεων ανά μήνα κατά προσέγγιση 1.500 ώρες συνολικά, εισερχόμενες και εξερχόμενες). Θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης καταγραφής αλλά και η δυνατότητα  ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της καταγραφής από τον χρήστη.
Δ8 Παροχή άδειας και αναβαθμίσεων απαιτούμενου λογισμικού σε βάθος 4ετίας.
Δ9 Παροχή ενδεχομένως απαιτούμενων  αδειών λειτουργίας συσκευών σε βάθος 4ετίας.
Δ10 Οποιοδήποτε άλλο υλικό ή λογισμικό είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου.

Ε. ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Θα παρέχεται εγγύηση ενός (1) τουλάχιστον έτους που θα περιλαμβάνει την άμεση αποκατάσταση (εντός 24 ωρών) της λειτουργίας από οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία χωρίς κόστος για τον ΕΔΟΕΑΠ. Μετά το πέρας της εγγύησης θα προσφερθεί ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης (παρόμοιο με την εγγύηση) για τουλάχιστον τρία (3) επιπλέον χρόνια, δεσμευτικό για τον προμηθευτή, αλλά όχι για τον ΕΔΟΕΑΠ, το κόστος του οποίου θα συνυπολογιστεί στην οικονομική αξιολόγηση των προσφορών. Ως ημερομηνία έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία μετάπτωσης στη λειτουργία του νέου κέντρου και προσωρινής παύσης της λειτουργίας του παλαιού.

ΣΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ

Η ανάδοχος εταιρεία, σε συνεργασία με τον Τομέα Πληροφορικής του Οργανισμού, θα αναλάβει την εγκατάσταση, την έναρξη λειτουργίας, την πλήρη παραμετροποίηση του κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών ώστε να καλύπτονται όλες οι υπάρχουσες λειτουργίες του κέντρου, καθώς και, όπου χρειαστεί, να βελτιωθούν και να προστεθούν νέες, ώστε να παραδοθεί «με το κλειδί στο χέρι». Η σύνδεση των κτηρίων της Αθήνας θα υλοποιηθεί με κεραίες IP links, των οποίων τις προδιαγραφές θα ορίσει η ανάδοχος εταιρεία. Η σύνδεση με την Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί με VPN. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να υποδείξει στον Οργανισμό όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υπηρεσίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ή να ενεργοποιηθούν ή και να καταργηθούν προς όφελος του Οργανισμού (π.χ. αναγκαίος αριθμός γραμμών από τον πάροχο) και εξασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου. Η εγκατάσταση, όπως και η δοκιμαστική λειτουργία ενός μήνα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του υπάρχοντος τηλεφωνικού κέντρου, το οποίο θα παραμένει σε εφεδρεία στην περίοδο αυτή για να επαναλειτουργήσει σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του νέου κέντρου. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και η αποξήλωση του παλαιού τηλεφωνικού κέντρου από το κεντρικό κτήριο του ΕΔΟΕΑΠ της οδού Σισίνη 18 στην Αθήνα αμέσως μετά την δοκιμαστική λειτουργία ενός μήνα του νέου.

Η μετάπτωση λειτουργίας από το ένα κέντρο στο άλλο θα γίνει είτε νυχτερινές ώρες είτε Σαββατοκύριακο που δεν είναι σε λειτουργία οι περισσότερες δομές του ΕΔΟΕΑΠ.

Στο κτήριο της Θεσσαλονίκης η αποστολή των συσκευών και του switch μπορεί να πραγματοποιηθεί ταχυδρομικώς αφού πρώτα γίνει η απαραίτητη διασύνδεση και παραμετροποίηση. Οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη, αλλά (και) οπωσδήποτε για την οριστική παραλαβή και τον τελικό έλεγχο καλής λειτουργίας θα μεταβεί τεχνικός του αναδόχου στη Θεσσαλονίκη.

Ζ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Θα προσφερθεί από τον προμηθευτή πλήρης εκπαίδευση στη λειτουργία και στη βασική παραμετροποίηση και αποκατάσταση του συστήματος από δυσλειτουργίες. Από τον ανάδοχο θα παραδοθεί πλήρες εγχειρίδιο λειτουργίας όλων των επιπέδων (καταγραφής μηνυμάτων, δρομολόγησης κλήσεων, ηχογράφησης συνομιλιών, οδηγιών παραμετροποίησης, κ.λπ.) και εγχειρίδιο συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών και δυσλειτουργιών. Θα παραδοθούν επίσης σχέδια με τη βασική δομή του τηλεφωνικού κέντρου. Όλα τα παραπάνω θα διατεθούν τόσο σε έντυπη μορφή όσο και σε ηλεκτρονική (ψηφιακό αρχείο pdf).

H. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο ΕΔΟΕΑΠ στο πλαίσιο της αντικατάστασης του τηλεφωνικού του κέντρου διαθέτει προς απόσυρση τα παρακάτω είδη:

Η1. Ένα τηλεφωνικό κέντρο τύπου Siemens OpenScape  HiPath 3800 V9, σε πολύ καλή κατάσταση, με δυνατότητα αναβάθμισης σε  OpenScape Business OSBiz X8.

Η2. 40 τηλεφωνικές συσκευές, σε άριστη κατάσταση, τύπου Siemens/Unify Openstage 15t καθώς και μία μονάδα επέκτασης.

Η3. 50 τηλεφωνικές συσκευές σε άριστη κατάσταση τύπου Siemens OptiPoint 500 basic, καθώς και τρεις μονάδες επέκτασης.

Όποια από τις συμμετέχουσες εταιρείες αποδεχθεί να παραλάβει όλες ή μέρος του αποσυρόμενου εξοπλισμού θα πρέπει να το δηλώσει αποκλειστικά στην οικονομική της προσφορά, αναγράφοντας το συνολικό τίμημα (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που προσφέρει για την παραλαβή του αποσυρόμενου υλικού, το οποίο θα περιγράφεται σε είδος και ποσότητες. Το τίμημα αυτό, αφού διαιρεθεί διά 1,24 (η συγκριτική αξιολόγηση γίνεται επί καθαρών ποσών χωρίς ΦΠΑ) θα αφαιρεθεί από το ποσό προσφοράς της εταιρείας κατά το στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης για την ανάδειξη του αναδόχου. Όπως είναι φυσικό, στην περίπτωση που ο ανάδοχος έχει αποδεχθεί να παραλάβει το αποσυρόμενο υλικό, το προσφερθέν τίμημα της απόσυρσης θα αφαιρεθεί και από το συμβατικό τίμημα κατά την κατάρτιση της σύμβασης με τον ΕΔΟΕΑΠ.

Θ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην προμήθεια και εγκατάσταση επαγγελματικών τηλεφωνικών κέντρων VoIP.

Θ1. Εμπειρία σε ανάλογα έργα: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. Θα πρέπει να καταθέσουν σύντομο προφίλ της εταιρείας καθώς και πλήρη λίστα και στοιχεία με επιτυχώς παραληφθέντα σχετικά έργα που υλοποιήθηκαν από εκείνους. Ελάχιστος αριθμός ανάλογων επιτυχών έργων τουλάχιστον ιδίου μεγέθους: Πέντε.

Θ2. Ανεπιφύλακτη δήλωση: Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να υπάρχει (επί ποινή αποκλεισμού) δήλωση του συμμετέχοντος ότι έλαβε γνώση όλων όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της και δύναται να υλοποιήσει το έργο όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη.

Θ3. Περιγραφή της υλοποίησης του έργου: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία θα πρέπει να απαντήσει στους όρους των κεφαλαίων  Δ, Ε, ΣΤ και Ζ, απαντώντας σε όλα τα ζητούμενα είτε διατυπώνοντας τη συμφωνία της και περιγράφοντας και εξειδικεύοντας τον τρόπο και την μεθοδολογία υλοποίησης των ζητουμένων στα κεφάλαια αυτά.

Θ4. Χρόνος παράδοσης: Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ανά στάδιο υλοποίησης, καθώς και ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης.

Θ5. Στην τεχνική προσφορά δεν θα υπάρχει (επί ποινή αποκλεισμού) κανένα οικονομικό στοιχείο.

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε χωριστό από την τεχνική προσφορά σφραγισμένο φάκελο. Θα αναφέρεται το καθαρό (χωρίς ΦΠΑ) κόστος παροχής του εξοπλισμού, του λογισμικού και των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ.

Στην οικονομική προσφορά θα υπάρχουν αναλυτικές τιμές ανά είδος εξοπλισμού, λογισμικού ή υπηρεσίας, η αναγκαία ποσότητα ανά είδος και η συνολική τιμή ανά είδος.

Χωριστά θα αναφερθούν το είδος και η ποσότητα των PoE Switches που θα παραμείνουν ως εφεδρεία στον ΕΔΟΕΑΠ. Το κόστος αυτών συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου.

Αθροίζοντας τις συνολικές τιμές ανά είδος, η προσφέρουσα εταιρεία θα αναφέρει τη συνολική προσφερόμενη τιμή για την υλοποίηση του έργου (χωρίς ΦΠΑ) και ακολούθως με ΦΠΑ.

Χωριστά, επίσης, θα αναφερθεί το ετήσιο κόστος του συμβολαίου συντήρησης, για τα επόμενα τρία έτη μετά το πέρας της ετήσιας εγγύησης. Το κόστος των συμβολαίων συντήρησης, παρά το γεγονός ότι θα προσμετρηθεί για την ανάδειξη του αναδόχου, δεν συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου.

Τέλος, κάθε συμμετέχουσα εταιρεία θα δηλώσει στην οικονομική της προσφορά αν αποδέχεται να παραλάβει ή όχι το μέρος ή το σύνολο του προς απόσυρση εξοπλισμού καθώς και το συνολικό τίμημα (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που προσφέρει για την παραλαβή του, το οποίο θα περιγράφεται σε είδος και ποσότητες. Το τίμημα αυτό, αφού διαιρεθεί διά 1,24 (η συγκριτική αξιολόγηση γίνεται επί καθαρών ποσών χωρίς ΦΠΑ) θα αφαιρεθεί από το ποσό προσφοράς της εταιρείας  στο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης για την ανάδειξη του αναδόχου.

Δεν θα γίνουν δεκτές οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του έργου.

ΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Από εκείνες τις εταιρείες των οποίων η τεχνική προσφορά θα γίνει αποδεκτή, ανάδοχος θα είναι εκείνη που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο παρακάτω αλγεβρικό άθροισμα (επί τιμών μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): Συνολικής προσφερόμενη τιμή για την υλοποίηση του έργου + (συν) το κόστος των τριών ετήσιων συμβολαίων συντήρησης για τα έτη μετά το πέρας της εγγύησης – (μείον) ενδεχόμενο συνολικό τίμημα παραλαβής ειδών προς απόσυρση.

ΙΒ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προτεινόμενος από τον ΕΔΟΕΑΠ τρόπος πληρωμής είναι 50% του τιμήματος της προσφοράς του αναδόχου αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης (εντός 10 ημερολογιακών ημερών), 30% επί πλέον αμέσως μετά την μετάπτωση της λειτουργίας από το παλαιό κέντρο στο νέο (εντός 10 ημερολογιακών ημερών) και 20%  μετά την οριστική παραλαβή, δηλαδή μετά από ένα μήνα καλής λειτουργίας του νέου κέντρου(εντός 15 ημερολογιακών ημερών).

ΙΓ. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την επιλογή του αναδόχου θα καταρτιστεί σύμβαση, βάσει των όρων της πρόσκλησης.

ΙΔ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΙΔ.1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

ΙΔ.2. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ VoIP, ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών, όπως απαιτούνται από την παρούσα.

β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: yiouli@edoeap.gr).

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τις απαντήσεις σε ερωτήματα υποψήφιων αναδόχων.