ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28/3-7-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ & ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ με σκοπό την ορθή επανυποβολή τους (συν.1 αριθ. πρωτ. 1301/2-7-2019)

2.2 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ειδικής εισφοράς διαδικτύου & ΑΚΑ-ΑΚΕ (συν.2 αριθ. πρωτ. 1302/2-7-2019)

2.3 Ενημέρωση Δ.Σ για εταιρεία, σχετικά με τη διακοπή του διακανονισμού της λόγω ανεξόφλητων δόσεων και τρεχουσών οφειλών μέχρι 27/6/2019 (συν.3 αριθ. πρωτ. 1303/2-7-2019)

 

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.4 αριθ. πρωτ. 1304/2-7-2019)

3.2 Πορίσματα επιτροπής ακοστολόγητων εξετάσεων για τη διενέργεια εξετάσεων σε ασφαλισμένους μας (συν.5 αριθ. πρωτ. 1305/2-7-2019)

3.3 Πόρισμα επιτροπής έγκρισης φαρμάκου υψηλού κόστους (συν.6 αριθ. πρωτ. 1306/2-7-2019)

3.4 Τιμή ΕΔΟΕΑΠ για εξέταση O.C.T. (συν.7 αριθ. πρωτ. 1307/2-7-2019)

3.5 Έγκριση ιατρικών πορισμάτων επιτροπών ΕΔΟΕΑΠ (συν.8 αριθ. πρωτ. 1308/2-7-2019)

3.6 Δυνατότητα επιλογής θεράποντος ιατρού, εργαζομένου στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.9 αριθ. πρωτ. 1309/2-7-2019)

3.7 Εκκρεμή αιτήματα παρόχων υγείας για σύναψη σύμβασης συνεργασίας (συν.10 αριθ. πρωτ. 1310/2-7-2019)

3.8 Αίτημα ασφαλισμένου για ειδικό θέμα εξέτασης γενετικού ελέγχου κληρονομικών συνδρομών (συν.11 αριθ. πρωτ. 1311/2-7-2019)

3.9 Αίτημα ασφαλισμένης για προέγκριση αποζημίωσης ακοστολόγητης εξέτασης (συν.12 αριθ. πρωτ. 1312/2-7-2019)

3.10 Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ιδιωτικό εργαστήριο (συν.13 αριθ. πρωτ. 1313/2-7-2019)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Mεταβολές (συν.14 αριθ. πρωτ. 1314/2-7-2019)

4.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.15 αριθ. πρωτ. 1315/2-7-2019)

4.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.16 αριθ. πρωτ. 1316/2-7-2019)

4.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.17 αριθ. πρωτ. 1317/2-7-2019)

4.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.18 αριθ. πρωτ. 1318/2-7-2019)

4.6 Αναπροσαρμογή επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου (συν.19 αριθ. πρωτ. 1319/2-7-2019)

4.7 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ (συν.20 αριθ. πρωτ. 1320/2-7-2019)

4.8 Καταβολή ποσού από εγκεκριμένη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (συν.21 αριθ. πρωτ. 1321/2-7-2019)

4.9 Αίτηση για αναδρομική υπαγωγή σε προαιρετική ασφάλιση για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (συν.22 αριθ. πρωτ. 1322/2-7-2019)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 24-6-2019 έως και 30-6-2019 (συν.23 αριθ. πρωτ. 1323/27-2019)

5.2 Σχετικά με τις ανανεώσεις συμβάσεων ιατρικού, παραϊατρικού και διοικητικού προσωπικού (συν.24 αριθ. πρωτ. 1324/27-2019)

5.3 Κατανομή και απόδοση εισπραχθέντος κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ-ΕΤΑΣ περιόδου 1/4/2019-30/4/2019 (συν.25 αριθ. πρωτ. 1325/27-2019)

5.4 Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής επι του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 2018 (συν.26 αριθ. πρωτ. 1294/286-2019)

5.5 Σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιότητας της έγκρισης βεβαιώσεων οφειλών υπόχρεων εργοδοτών μετά από αίτησή τους και αποδοχή της οφειλής τους (συν.27 αριθ. πρωτ. 1326/2-7-2019)

5.6 Εισήγηση για την προμήθεια εμβολίων παιδιατρικού (συν.28 αριθ. πρωτ. 1327/2-7-2019)

5.7 Εισήγηση για την προμήθεια φορητών υπολογιστών για τον τομέα πληροφορικής (συν.29 αριθ. πρωτ. 1328/2-7-2019)

5.8 Εισήγηση για προμήθεια αναλωσίμων για κάλυψη των υπηρεσιών κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2019 (συν.30 αριθ. πρωτ. 1329/2-7-2019)

5.9 Έγκριση επιπλέον δαπάνης για αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας & έγκριση υπογραφής τροποποιητικού ιδιωτικού συμφωνητικού με εταιρεία (συν.31 αριθ. πρωτ. 1330/2-7-2019)

5.10 Σχετικά με την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων του Οργανισμού μας (συν.32 αριθ. πρωτ. 1331/2-7-2019)

 

Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με τη σύσταση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού εξεύρεσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον ετήσιο τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 (συν.33 αριθ. πρωτ. 1332/2-7-2019)

6.2 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την επιλογή εταιρείας για τη διενέργεια του ετήσιου τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (συν.34 αριθ. πρωτ. 1336/2-7-2019)

6.3 Eπιστολή κ. Καρούτζου και κας Σταθάτου σχετικά με απόφαση δια περιφοράς (συν.35 αρ. πρωτ. 1292/27-6-2019)

6.4 Eπιστολή κας Σταθάτου σχετικά με απόφαση δια περιφοράς (συν.36 αρ. πρωτ. 1296/28-6-2019)

6.5 Eπιστολή κ. Καρούτζου σχετικά με απόφαση δια περιφοράς-απαντήσεις (συν.37 αρ. πρωτ. 1297/1-7-2019)

 

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών 

7.1 Καταβολή αμοιβής για την ανάθεση υποθέσεων αγγελιοσήμου σε δικηγόρους (συν.38 αριθ. πρωτ. 1334/2-7-2019)

7.2 Καταβολή αμοιβής σε δικαστικούς επιμελητές (συν.39 αριθ. πρωτ. 1335/2-7-2019)