ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 29/10-7-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Αίτηση εταιρειών για ρύθμιση των οφειλών τους από αγγελιόσημο διαφήμισης βάσει του Ν. 4152/2013-Πάγια ρύθμιση (συν.1 αριθ. πρωτ. 1367/9-7-2019)

2.2 Διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ με σκοπό την ορθή επανυποβολή τους (συν.2 αριθ. πρωτ. 1368/9-7-2019)

2.3 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών και από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% του Ν.4498/2017 καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις, επιχείρησης/εταιρείας (συν.3 αριθ. πρωτ. 1369/9-7-2019)

2.4 Αίτημα εταιρείας ΑΠΕ-ΜΠΕ για διαγραφή οφειλής από καταλογισμό προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμων καταβολών περιόδου 1/2009-5/2011 και από 7/2011-10/2012 (συν.4 αριθ. πρωτ. 1370/9-7-2019)

 

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.5 αριθ. πρωτ. 1371/9-7-2019)

3.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.6 αριθ. πρωτ. 1372/9-7-2019)

 

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Mεταβολές (συν.7 αριθ. πρωτ. 1386/9-7-2019)

4.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.8 αριθ. πρωτ. 1387/9-7-2019)

4.3 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (συν.9 αριθ. πρωτ. 1388/9-7-2019)

4.4 Επαναπροσδιορισμός επικούρησης λόγω προσθήκης χρόνου (συν.10 αριθ. πρωτ. 1389/9-7-2019)

4.5 Αίτηση για χορήγηση επιδόματος ασθενείας (συν.11 αριθ. πρωτ. 1390/9-7-2019)

4.6 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τη συντάξιμη υπηρεσία και την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης μετά τον Ν. 4498/2017 και το νέο καταστατικό (συν.12 αριθ. πρωτ. 1391/9-7-2019)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 1-7-2019 έως και 7-7-2019 (συν.13 αριθ. πρωτ. 1373/97-2019)

5.2 Σχετικά με τις ανανεώσεις συμβάσεων ιατρικού προσωπικού (συν.14 αριθ. πρωτ. 1374/97-2019)

5.3 Σχετικά με διακανονισμό οφειλής ασφαλισμένης του Οργανισμού μας (συν.15 αριθ. πρωτ. 1375/97-2019)

5.4 Σχετικά με την αμοιβή για μελέτη -προεργασία λογιστικού διαχωρισμού κλάδων (συν.16 αριθ. πρωτ. 1376/97-2019)

5.5 Καθορισμός των υποχρεωτικών προληπτικών εξετάσεων για νεογνά (συν.17 αριθ. πρωτ. 1377/97-2019)

5.6 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων στις 30/06/2019 (συν.18 αριθ. πρωτ. 1378/97-2019)

5.7 Γνωστοποίηση τροποποιήσεως κανονισμών αμοιβαίων κεφαλαίων (συν.19 αριθ. πρωτ. 1379/97-2019)

5.8 Αναλυτικό υπόμνημα επι της ετήσιας έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής (συν.20 αριθ. πρωτ. 1359/57-2019)

5.9 Ενημέρωση για παραίτηση περιοδοντολόγου και λήψη απόφασης για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη περιοδοντολόγου (συν.21 αριθ. πρωτ. 1363/87-2019) & (συν.22 αριθ. πρωτ. 1380/97-2019)

5.10 Εισήγηση για την προμήθεια φαρμάκου ENBREL (συν.23 αριθ. πρωτ. 1381/97-2019)

5.11 Εισήγηση για έγκριση δαπάνης για μετάφραση κειμένου (συν.24 αριθ. πρωτ. 1382/97-2019)

5.12 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη διαφορά κόστους για την προμήθεια φορητών υπολογιστών (συν.25 αριθ. πρωτ. 1383/97-2019)

5.13 Εισήγηση σχετικά με την έγκριση πρακτικών επιλογής προσωπικού στον Τομέα Πληροφορικής (συν.26 αριθ. πρωτ. 1384/97-2019)

5.14 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης με δικηγόρο  (συν.27 αριθ. πρωτ. 1385/97-2019)

5.15 Σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών σε υπάλληλο του Οργανισμού μας (συν.28 αριθ. πρωτ. 1392/97-2019)

5.16 Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης προμήθειας αναλωσίμων μικροβιολογικού (συν.29 αριθ. πρωτ. 1396/97-2019)

5.17 Σχετικά με τη δωρεά τριών παλιών υπολογιστών στο ΑΤ Ζωγράφου-Αποστολή προς ανακύκλωση παρωχημένου ηλεκτρονικού υλικού (συν.30 αριθ. πρωτ. 1393/97-2019)

5.18 Σχετικά με τη σύναψη συμφωνητικού για την εξόφληση νοσοκομείου για νοσηλείες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 31/5/2018 (συν.31 αριθ. πρωτ. 1399/97-2019)

 

Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ενημέρωση για Διεθνή εκστρατεία υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ (συν.32 αριθ. πρωτ. 1397/9-7-2019)

6.2 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με ανώνυμη εταιρεία (συν.33 αριθ. πρωτ. 1394/9-7-2019)

6.3 Σχετικά με τις επικουρικές συντάξεις μετά την ολοκλήρωση της αναλογιστικής μελέτης (συν.34 αριθ. πρωτ. 1398/9-7-2019)

 

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών 

7.1 Έγκριση Τιμολόγιων Προμηθευτών 30/4/2018-28/6/2019 (συν.35 αριθ. πρωτ. 1395/9-7-201