ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32/1-8-2019

Θέμα   1ο:   Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: θέματα κ. Προέδρου

2.1 Πρακτικό επιτροπής επιλογής Γενικού Διευθυντή (συν.1 αριθ. πρωτ. 1516/31-7-2019)

2.2 Έγκριση απάντησης σε επιστολή ΕΙΤΗΣΕΕ (συν.2 αριθ. πρωτ. 1520/31-7-2019)

2.3 Σχετικά με ρύθμιση οφειλών αγγελιοσήμου διαφημίσεων (συν.3 αριθ. πρωτ. 1518/31-7-2019)

2.4 Εισήγηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη επειγουσών αναγκών σε Διοικητικούς υπαλλήλους (συν.4 αριθ. πρωτ. 1521/31-7-2019)

Θέμα 3ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

3.1 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών και από αγγελιόσημο διαφημίσεων ημερήσιου Τύπου καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις, επιχείρησης/εταιρείας (συν.5 αριθ. πρωτ. 1469/30-7-2019)

3.2 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών και από αγγελιόσημο διαφημίσεων ημερήσιου Τύπου καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις, επιχείρησης/εταιρείας (συν.6 αριθ. πρωτ. 1470/30-7-2019)

3.3 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις, επιχείρησης/εταιρείας (συν.7 αριθ. πρωτ. 1471/30-7-2019)

3.4 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από αγγελιόσημο διαφημίσεων ημερήσιου Τύπου και από αγγελιόσημο καταχωρίσεων καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις, επιχείρησης/εταιρείας (συν.8 αριθ. πρωτ. 1472/30-7-2019)

3.5 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές και από αγγελιόσημο διαφημίσεων ημερήσιου Τύπου καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις, επιχείρησης/εταιρείας (συν.9 αριθ. πρωτ. 1473/30-7-2019)

3.6 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών και από αγγελιόσημο διαφημίσεων ημερήσιου Τύπου καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις επιχείρησης/εταιρείας (συν.10 αριθ. πρωτ. 1474/30-7-2019)

3.7 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις, επιχείρησης/εταιρείας (συν.11 αριθ. πρωτ. 1475/30-7-2019)

3.8 Ρύθμιση οφειλής αγγελιοσήμου διαφήμισης ημερήσιου τύπου (συν.12 αριθ. πρωτ. 1476/30-7-2019)

3.9 Διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ με σκοπό την ορθή επανυποβολή της (συν.13 αριθ. πρωτ. 1477/30-7-2019)

3.10 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ειδικής εισφοράς διαδικτύου ΑΚΕΕΔ (συν.14 αριθ. πρωτ. 1478/30-7-2019)

3.11 Ενημέρωση για βεβαιώσεις οφειλών υπόχρεων εργοδοτών και για την αποστολή τους στο ΚΕΑΟ (συν.15 αριθ. πρωτ. 1480/30-7-2019)

Θέμα 4 ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.16 αριθ. πρωτ. 1481/31-7-2019)

4.2 Εξόφληση τιμολογίων εταιρείας (συν.17 αριθ. πρωτ. 1482/31-7-2019)

4.3 Αιτήσεις ιατρών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ Θεσσαλονίκης (συν.18 αριθ. πρωτ. 1483/31-7-2019)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Mεταβολές (συν.19 αριθ. πρωτ. 1504/31-7-2019)

5.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.20 αριθ. πρωτ. 1505/31-7-2019)

5.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης  (συν.21 αριθ. πρωτ. 1506/31-7-2019)

5.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.22 αριθ. πρωτ. 1507/31-7-2019)

5.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.23 αριθ. πρωτ. 1508/31-7-2019)

5.6 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.24 αριθ. πρωτ. 1509/31-7-2019)

5.7 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας (συν.25 αριθ. πρωτ. 1510/31-7-2019)

5.8 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.26 αριθ. πρωτ. 1511/31-7-2019)

5.9 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου (συν.27 αριθ. πρωτ. 1512/31-7-2019)

5.10 Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.4 του Καταστατικού (συν.28 αριθ. πρωτ. 1513/31-7-2019)

5.11 Αίτηση υπαγωγής στην ασφάλιση τέκνου (συν.29 αριθ. πρωτ. 1514/31-7-2019)

Θέμα 6ο:     Διάφορα θέματα

6.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 22-7-2019 έως και 28-7-2019 (συν.30 αριθ. πρωτ. 1484/317-2019)

6.2 Προμήθεια αναλωσίμων μικροβιολογικού εργαστηρίου (συν.31 αριθ. πρωτ. 1485/317-2019)

6.3 Προμήθεια αναλωσίμων και έγκριση δαπανών γραφείου Θεσσαλονίκης (συν.32 αριθ. πρωτ. 1486/317-2019)

6.4 Ανανέωση συνεργασίας με εταιρεία(συν.33 αριθ. πρωτ. 1487/317-2019)

6.5 Μεταφορά υπηρεσιών ΕΔΟΕΑΠ στο κτήριο επι της οδού Ορμηνίου (συν.34 αριθ. πρωτ. 1522/317-2019)

6.6 Οικειοθελής αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης -αποζημίωση (συν.35 αριθ. πρωτ. 1488/317-2019)

6.7 Σχετικά με τη διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (συν.36 αριθ. πρωτ. 1489/317-2019)

6.8 Ανανέωση συμβάσεων ιατρικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας (συν.37 αριθ. πρωτ. 1490/317-2019)

6.9 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλων καταστροφής αρχείου και εξοπλισμού (συν.38 αριθ. πρωτ. 1515/317-2019)

6.10 Απόδοση χαρτοφυλακίου ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ μηνός Ιουνίου (συν.39 αρ. πρωτ. 11400/16-7-2019)

6.11 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής αποδοχών σε υπαλλήλους του Οργανισμού μας (συν.40 αριθ. πρωτ. 1492/317-2019)

6.12 Έγκριση δαπανών για εργασίες της Τεχνικής Υπηρεσίας (συν.41 αριθ. πρωτ. 1493/317-2019)

6.13 Ενημέρωση για αγωγή ιατρού (συν.42 αριθ. πρωτ. 1494/317-2019)

6.14 Εισήγηση επικαιροποίησης έμμεσων μελών (συν.43 αριθ. πρωτ. 1495/317-2019)

6.15 Έγκριση δαπάνης για την αποστολή ενημερωτικού φυλλαδίου ΕΔΟΕΑΠ (συν.44 αριθ. πρωτ. 1496/317-2019)

6.16 Εισήγηση Προέδρου ΤΥΠ σχετικά με συμβεβλημένους γιατρούς (συν.45 αριθ. πρωτ. 1497/317-2019)

6.17 Σχετικά με τη μετάφραση οικονομικών καταστάσεων (συν.46 αριθ. πρωτ. 1498/317-2019)

6.18 Έγκριση πολιτικών για την εφαρμογή των διατάξεων του GDPR (συν.47 αριθ. πρωτ. 1519/317-2019)

6.19 Αξιολόγηση άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή Τομεάρχη Υγείας και Περίθαλψης (συν.48 αριθ. πρωτ. 1499/317-2019)

6.20 Ενημερωτικό σημείωμα για την αντικατάσταση μικροβιολόγου για τη θερινή της άδεια (συν.49 αριθ. πρωτ. 1500/317-2019)

 

 

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών 

7.1 Έγκριση Τιμολόγιων Προμηθευτών 2/5/2019-10/7/2019 (συν.50 αριθ. πρωτ. 1501/31-7-2019)

7.2 Καταβολή αμοιβής για την ανάθεση υποθέσεων αγγελιοσήμου σε δικηγόρους (συν.51 αριθ. πρωτ. 1502/31-7-2019)

7.3 Καταβολή αμοιβής σε δικαστικό επιμελητή (συν.52 αριθ. πρωτ. 1503/31-7-2019)