ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ανακοίνωση μέτρων για επιχειρήσεις

                                                                                                                            Αθήνα 3/4/2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1) ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΚΑ – ΑΚΕ, ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, ΑΚΕΕΔ 2) ΔΟΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των δημιουργηθεισών συνθηκών από την πανδημία του κορωνοιού, οι εργοδότες ή επιχειρήσεις που α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ)  στις 20/3/2020 που αναφέρεται στην Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/2020 (ΦΕΚ 1044/26.3.2020) και αφορούν τις εφαρμογές ΑΚΑ-ΑΚΕ, ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ, ΑΚΕΕΔ, θα πρέπει να ενημερωθούν για τα παρακάτω:

 

1)Η υποβολή των ΑΚΑ-ΑΚΕ, ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ, ΑΚΕΕΔ για την περίοδο 2/2020 και 3/2020 θα πρέπει να γίνει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των παραπάνω θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

2)Οι καταβολές των ΑΚΑ-ΑΚΕ, ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ, ΑΚΕΕΔ για την περίοδο 2/2020 και 3/2020, οι οποίες είναι απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020 αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και 31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

3)Η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων  (αν υφίστανται) απαιτητών έως 31/3/2020 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά 3 μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.

Η απώλεια των παραπάνω ευεργετημάτων επέρχεται σε περίπτωση που εργαζόμενοι των παραπάνω εργοδοτών ή επιχειρήσεων, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής  της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του μέτρου οι εν λόγω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, τότε η παράταση καταβολής των παραπάνω παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210-7264371 και 210-7264339 (από την επόμενη εβδομάδα λόγω της σοβαρής βλάβης στο ευρύτερο τηλεφωνικό δίκτυο της περιοχής).

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ