ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση σε εξωτερικό Σύμβουλο των υπηρεσιών χαρτογράφησης του υφιστάμενου περιβάλλοντος Διοικητικών Λειτουργιών της Πληροφορικής και τη διερεύνηση της αναγκαιότητας ανασχεδιασμού αυτών

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάθεση σε εξωτερικό Σύμβουλο των υπηρεσιών χαρτογράφησης του υφιστάμενου περιβάλλοντος Διοικητικών Λειτουργιών της Πληροφορικής και τη διερεύνηση της αναγκαιότητας ανασχεδιασμού αυτών

 

Κύριοι,

Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως, θέτει σε διαβούλευση την επισυναπτόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την ανάθεση σε εξωτερικό Σύμβουλο των υπηρεσιών χαρτογράφησης – αξιολόγησης  του υφιστάμενου περιβάλλοντος Διοικητικών Λειτουργιών της Πληροφορικής και τη διερεύνηση της αναγκαιότητας ανασχεδιασμού αυτών και σας καλεί να λάβετε μέρος για την κατάθεση προτάσεων / παρατηρήσεων επί του κειμένου.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται από  27/4/2020  έως και  11/5/2020.

Οι παρατηρήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση yiouli@edoeap.gr υπόψη κας  Γ.  Περδίκη.

 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥΣ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ 

– Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του. Οι ασφαλισμένοι του (άμεσα και έμμεσα – προστατευόμενα μέλη) ξεπερνούν τις 28.000.

– Ο ΕΔΟΕΑΠ προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες σε τρεις κλάδους: Την παροχή επικουρικής σύνταξης, την πρόνοια (παροχή εφάπαξ) και την υγειονομική περίθαλψη των μελών του.

– Οι εγκαταστάσεις του ΕΔΟΕΑΠ βρίσκονται σε τρία κτίρια, εκ των οποίων δύο στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, το κεντρικό κτίριο διοίκησης βρίσκεται επί της οδού Σισίνη 18 & Ηριδανού ενώ το δεύτερο επί της οδού Ορμηνίου 38. Το κτίριο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται επί της οδού Τσιμισκή 43.

– Για την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ο ΕΔΟΕΑΠ απασχολεί εσωτερικούς γιατρούς και νοσηλευτές όλων των ειδικοτήτων που είναι εγκατεστημένοι σε ιατρεία που βρίσκονται στα τρία κτίρια του Οργανισμού. Παράλληλα διαθέτει και ένα μεγάλο δίκτυο εξωτερικών ιατρών και διαγνωστικών κέντρων συμβεβλημένων με τον ΕΔΟΕΑΠ. Ως προς τη νοσοκομειακή περίθαλψη, ο ΕΔΟΕΑΠ έχει συμβληθεί με νοσοκομεία και νοσηλευτήρια σε όλη τη χώρα.

–  Ο ΕΔΟΕΑΠ διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνεται από τη Γενική του Διεύθυνση, κάτω από την οποία υπάρχουν δύο Διευθύνσεις (Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας). Κάτω από τις Διευθύνσεις υπάρχουν επτά τομείς (Τομέας  Υγείας & Περίθαλψης, Τομέας Ασφάλισης, Τομέας Οικονομικών & εσόδων, Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού & Λειτουργίας Υπηρεσιών, Τομέας Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, Τομέας Ελέγχου Περιφερειακών Υπηρεσιών και Τομέας Πληροφορικής).  Στη δομή του ΕΔΟΕΑΠ, υπάρχουν ακόμη Αρχίατρος και αναπληρωτές για την επίλυση ιατρικών ζητημάτων, ελεγκτές ιατροί, Νομική Υπηρεσία και DPO για την αντιμετώπιση θεμάτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  

Β. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τα πληροφοριακά συστήματα που εξυπηρετούν τη λειτουργία του ΕΔΟΕΑΠ απεικονίζονται στο Σχήμα 1 που παρατίθεται παρακάτω.

Ορισμένα εξ αυτών έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά ενώ άλλα ανήκουν σε εταιρείες με τις οποίες υπάρχουν συμβόλαια υποστήριξης. Τα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά βασίζονται κυρίως σε προϊόντα της Microsoft.

Η πλειονότητα των συστημάτων εξυπηρετείται από servers που είναι εγκατεστημένοι στο κεντρικό Data Center του Οργανισμού που βρίσκεται στο κτίριο της οδού Σισίνη 18. Το Data Center υποστηρίζεται ηλεκτρολογικά από UPS και Ηλεκτροπαραγωγικό Ζεύγος.

Για όλα τα δεδομένα τηρείται ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο backup με αποθήκευση σε δίσκους που βρίσκονται σε Data Center του άλλου κτιρίου του ΕΔΟΕΑΠ επί της οδού Ορμηνίου.

Για τις εφαρμογές γραφείου και την ηλεκτρονική αλληλογραφία χρησιμοποιούνται άδειες Office 365.

Σχήμα 1.: Απεικόνιση βασικών πληροφοριακών συστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ

 

Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι:

  1. Η αξιολόγηση των υπαρχόντων εσωτερικών και εξωτερικών πληροφοριακών συστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ, ως προς την πληρότητά τους, την αναμεταξύ τους διαλειτουργικότητα, την φιλικότητα προς τον χρήστη και κυρίως την ασφάλεια της καλής τους λειτουργίας και την αντοχή τους στο χρόνο με γνώμονα την «ηλικία» τους (hardware και software), την δυνατότητα εύκολης υποστήριξης ως προς ενδεχόμενες δυσλειτουργίες και παραμετροποιήσεις.
  2. Η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, προτάσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την μετάβαση του ΕΔΟΕΑΠ σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα είτε σε ομάδα πληροφοριακών συστημάτων πλήρως συνεργαζόμενων μεταξύ τους με κριτήρια την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του νέου συστήματος για τα επόμενα 10 έτη, την απλότητα λειτουργίας του, την ασφαλή μετάπτωση των δεδομένων από το ένα σύστημα στο άλλο και τέλος το οικονομικό κόστος για τον ΕΔΟΕΑΠ.

 

Δ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΦΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Το ζητούμενο έργο χωρίζεται σε δύο φάσεις:

Δ1. Πρώτη φάση – Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων ΕΔΟΕΑΠ – Πρώτο παραδοτέο

Στην φάση αυτή ο ανάδοχος θα αξιολογήσει τα παρακάτω και θα παρουσιάσει τεκμηριωμένη έκθεση:

– Την κατάσταση των δύο data centers του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα, την ασφάλεια ως προς την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, την ασφάλεια από άλλους κινδύνους (πυρκαγιά άνοδο θερμοκρασίας, κ.λπ.), την ασφάλεια ως προς την πρόσβαση μόνον εξουσιοδοτημένων προσώπων, κ.ά.

– Την κατάσταση του hardware εξοπλισμού επί του οποίου «τρέχουν» τα πληροφοριακά συστήματα και αποθηκεύονται τα δεδομένα τους, ως προς την ασφάλεια λειτουργία τους και την μακροβιότητά τους.

– Την κατάσταση (ένα προς ένα) όλων των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιεί ο ΕΔΟΕΑΠ, ως προς τη φιλικότητα προς το χρήστη, τη διαχείριση αλλαγών (διορθώσεις – παραμετροποιήσεις), τις ενδεχόμενες αδυναμίες τους να υποστηρίξουν χρήσιμες λειτουργίες για τον Οργανισμό, την μακροβιότητά τους σε σχέση με την ηλικία και τη δυνατότητα αναβαθμίσεων της γλώσσας προγραμματισμού στην οποία βασίζονται, καθώς και τους ενδεχόμενους κινδύνους η υποστήριξη να εξαρτάται από λίγους προγραμματιστές λόγω παρωχημένης γλώσσας προγραμματισμού.

– Την μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων διαλειτουργικότητα. Θα εντοπιστούν χρήσιμες για τον Οργανισμό συνέργειες μεταξύ των συστημάτων, τις οποίες δεν μπορούν ενδεχομένως να υποστηρίξουν τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα. Ο εντοπισμός αυτός δεν θα γίνει ενδεικτικά αλλά θα συμπεριλάβει όλες τις χρήσιμες συνέργειες στις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα του ΕΔΟΕΑΠ.

– Ο ανάδοχος θα προκειμένου να πραγματοποιήσει την αξιολόγηση μπορεί να έχει όταν το ζητήσει συνεργασία με τον Τομέα Πληροφορικής του ΕΔΟΕΑΠ, με χρήστες των συστημάτων και με στελέχη του Οργανισμού.

Για την πρώτη φάση θα παραδοθεί από τον ανάδοχο το πρώτο παραδοτέο του έργου με τον τίτλο: «Αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ». Το πρώτο παραδοτέο θα αξιολογηθεί και μετά την έγκρισή του θα παραληφθεί με πρωτόκολλο παραλαβής. Επισημαίνεται ότι το παραδοτέο αυτό δεν θα παραληφθεί αν υπάρχουν γενικές διατυπώσεις ή απλώς ενδεικτικές αδυναμίες των πληροφοριακών συστημάτων. Η τεκμηρίωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει και να συγκεκριμενοποιήσει όλα τα προβλήματα του σημερινού συστήματος του ΕΔΟΕΑΠ.

Δ2.  Δεύτερη φάση – Οικονομοτεχνική μελέτη – Προτάσεις και Τεχνικές προδιαγραφές αναδόχου – Δεύτερο παραδοτέο

Στη δεύτερη φάση υλοποίησης του έργου ο ανάδοχος θα συντάξει τις προτάσεις του ή την πρότασή του για την αναδιάρθρωση των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ. Το δεύτερο παραδοτέο της φάσης αυτής θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

– Πρόταση απόφασης επί της αναγκαιότητας να προχωρήσει ο ΕΔΟΕΑΠ σε υιοθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος που θα εντάξει όλες τις λειτουργίες των υπαρχόντων συστημάτων και όλων των απαραίτητων πρόσθετων λειτουργιών του Οργανισμού που δεν εξυπηρετούνται και εντοπίστηκαν στην πρώτη φάση του έργου

είτε

επί της αναγκαιότητας αναδιάρθρωσης των υπαρχόντων συστημάτων και προσθήκης όλων των απαραίτητων πρόσθετων λειτουργιών του Οργανισμού που δεν εξυπηρετούνται και εντοπίστηκαν στην πρώτη φάση του έργου.

– Η πρόταση ή οι προτάσεις θα συνοδεύονται από συγκριτική οικονομοτεχνική αξιολόγηση σύμφωνα με το συμφέρον του ΕΔΟΕΑΠ. Η οικονομοτεχνική αξιολόγηση θα συμπεριλάβει τους κινδύνους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα  κάθε μιας από τις προτάσεις.

– Η πρόταση/προτάσεις θα συμπεριλαμβάνουν την αναγκαιότητα ή όχι διατήρησης του hardware στα data centers του ΕΔΟΕΑΠ είτε την μίσθωσή τους σε χώρο τρίτων, με διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας και ασφαλούς backup, με πλήρη αιτιολόγηση στην οικονομοτεχνική  μελέτη.

– Η πρόταση/προτάσεις θα έχουν εγγυημένη ασφαλή λειτουργία και υποστήριξη σε ορίζοντα 10ετίας από την ημερομηνία πρώτης τους λειτουργίας.

– Βάσει της πρότασης/προτάσεων, ο ανάδοχος θα παραδώσει στον ΕΔΟΕΑΠ πλήρες κείμενο προδιαγραφών, βάσει του οποίου ο Οργανισμός θα προκηρύξει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πρότασης/προτάσεων. Οι προδιαγραφές θα περιλαμβάνουν χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, επί μέρους χρονοδιάγραμμα μετάπτωσης των δεδομένων από το ένα σύστημα στο άλλο, κριτήρια συμμετοχής εταιρειών, κριτήρια επιλογής του αναδόχου και ασφαλή προϋπολογισμό του έργου (κατ’ ανώτατο όριο). Εντός των προδιαγραφών θα υπάρχει ως εγγύηση και συμβόλαιο υποστήριξης για τρία έτη από την πρώτη λειτουργία, το οποίο θα προσμετράται στον προϋπολογισμό του έργου. Εφόσον στις προδιαγραφές επιλεγεί από τον ανάδοχο της παρούσας πρόσκλησης η μίσθωση εξωτερικών υπηρεσιών (π.χ. hardware ή άλλες) θα παραδοθεί στον ΕΔΟΕΑΠ ασφαλής ανάλυση του ετήσιου κόστους, ανεξαρτήτως αν το κόστος αυτό ενταχθεί στον προϋπολογισμό του υπό προκήρυξη διαγωνισμού για τα πρώτα τρία έτη. Βάσει των προδιαγραφών θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό τουλάχιστον τρεις εταιρείες.

– Το δεύτερο παραδοτέο θα αξιολογηθεί και μετά την έγκρισή του θα παραληφθεί με πρωτόκολλο παραλαβής. Επισημαίνεται ότι το παραδοτέο αυτό δεν θα παραληφθεί αν υπάρχουν γενικές διατυπώσεις ή ελλείψεις στα ζητούμενα στο υποκεφάλαιο αυτό.

 

 Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με την εκτίμηση του ΕΔΟΕΑΠ, είναι τέσσερις ημερολογιακοί μήνες (δεν συμπεριλαμβάνεται ο μήνας Αύγουστος εφόσον πέσει μέσα στην συμβατική υποχρέωση του αναδόχου). Στην τεχνική τους προσφορά οι προσφέροντες μπορούν να προτείνουν ελαφρώς τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα, οπωσδήποτε όμως θα κατανείμουν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που προτείνουν με επί μέρους χρονοδιάγραμμα των δύο φάσεων του διαγωνισμού.

 

ΣΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 40.000 € πλέον ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης θα απορριφθούν προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό ή που υπολείπονται αυτού σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%.

 

Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της Πληροφορικής και ιδιαίτερα στον τομέα των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ζ1. Ανεπιφύλακτη δήλωση: Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να υπάρχει (επί ποινή αποκλεισμού) δήλωση του συμμετέχοντος ότι έλαβε γνώση όλων όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της και δύναται να υλοποιήσει το έργο όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη.

Ζ2. Περιγραφή της υλοποίησης του έργου: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία θα πρέπει να απαντήσει στους όρους των κεφαλαίων  Δ, Ε, Ζ και Θ, απαντώντας σε όλα τα ζητούμενα  και περιγράφοντας και εξειδικεύοντας τον τρόπο και την μεθοδολογία υλοποίησης των ζητουμένων στα κεφάλαια αυτά.

Ζ3. Χρόνος παράδοσης: Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ανά στάδιο υλοποίησης, καθώς και ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης (βλ. κεφ. Ε).

Ζ4. Κύκλος εργασιών της συμμετέχουσας εταιρείας των τελευταίων δύο ετών. Θα αναφερθεί κύκλος  εργασιών της συμμετέχουσας εταιρείας των ετών 2018 και 2019.

Ζ5. Εμπειρία σε ανάλογα έργα: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. Θα πρέπει να καταθέσουν σύντομο προφίλ της εταιρείας καθώς και πλήρη λίστα και στοιχεία με επιτυχώς παραληφθέντα σχετικά έργα που υλοποιήθηκαν και σχετίζονται με την αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων είτε την εγκατάσταση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για Οργανισμούς ανάλογους με το μέγεθος του ΕΔΟΕΑΠ. Ελάχιστος αριθμός ανάλογων επιτυχών έργων τουλάχιστον ιδίου μεγέθους: Τρία.

Ζ6. Εμπειρία σε ανάλογα έργα σε συναφείς με τον ΕΔΟΕΑΠ Οργανισμούς (ασφαλιστικά ταμεία, εταιρείες ή οργανισμούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας περίθαλψης, κ.λπ.)

Ζ7. Επάρκεια στελεχών που θα ασχοληθούν με το έργο: Θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκή στελέχωση για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και να προτείνουν Ομάδα Έργου και Υπεύθυνο αυτής με πλήρη βιογραφικά στοιχεία.

Ζ8. Θα αξιολογηθεί θετικά η εμπειρία των συμμετεχουσών εταιρειών σε έργα σύνταξης προδιαγραφών για την προκήρυξη διαγωνισμών από μεγάλους Οργανισμούς (κατά προτίμηση δημόσιους).

Ζ9. Στην τεχνική προσφορά δεν θα υπάρχει (επί ποινή αποκλεισμού) κανένα οικονομικό στοιχείο που σχετίζεται με την οικονομική προσφορά.

 

Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε χωριστό από την τεχνική προσφορά σφραγισμένο φάκελο. Θα αναφέρεται το καθαρό (χωρίς ΦΠΑ) κόστος παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών, καθώς και το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ.

Δεν θα γίνουν δεκτές οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του έργου ή που υπολείπονται αυτού σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%.

 

Θ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα για τον ΕΔΟΕΑΠ προσφορά από τεχνικο-οικονομική άποψη.

Θ1. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών

Σε πρώτη φάση θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν όσες εκ των προσφορών πληρούν τα κριτήρια του κεφαλαίου Ζ της παρούσας πρόσκλησης (τεχνική προσφορά). Η βαθμολόγηση θα γίνει βάσει του παρακάτω Πίνακα. Σε κάθε κριτήριο (Ζ4, Ζ5, Ζ6, Ζ7) αναφέρεται η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να αποδοθεί σε μια συμμετέχουσα εταιρεία.

 

α/α Περιγραφή κριτηρίου Βαθμολογία
Ζ4 Κύκλος  εργασιών της συμμετέχουσας εταιρείας των ετών 2018 και 2019 10
Ζ5 Αξιολόγηση της εταιρείας και της εμπειρίας της σε ανάλογα έργα 40
Ζ6 Εμπειρία σε ανάλογα έργα σε συναφείς με τον ΕΔΟΕΑΠ Οργανισμούς 20
Ζ7 Επάρκεια στελεχών που θα ασχοληθούν με το έργο 20
Ζ8 Εμπειρία σε έργα σύνταξης προδιαγραφών 10
Συνολική ονομαστική βαθμολογία 100

 

Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία, της οποίας η προσφορά δεν θα απορριφθεί, θα λάβει μία βαθμολογία από το άθροισμα των επί μέρους πέντε βαθμολογιών, από 0 – 100, με άριστα το 100 (Συνολική Τεχνική Βαθμολόγηση Προσφοράς – ΤΒ).

Θ2. Κριτήριο ανάδειξης του αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα ανοίξουν σε ξεχωριστή διαδικασία οι οικονομικές προσφορές.

Για την ανάδειξη του αναδόχου ο συντελεστής βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς είναι 60% και της οικονομικής 40%.

Ανάδοχος θα είναι η εταιρεία που θα συγκεντρώσει την υψηλότερο «συνολικό βαθμό πρότασης» (ΣΒΠ).

Ο Συνολικός Βαθμός Πρότασης υπολογίζεται για κάθε προσφορά (i) ως εξής:

Συνολικός Βαθμός Πρότασης: ΣΒΠi = [ΤΒi / TBmax]*0,60 + [ΟΠmin /ΟΠi]*0,40

Όπου:

TΒi: η συνολική τεχνική βαθμολόγηση για την προσφορά (i),

TΒmax: η υψηλότερη συνολική τεχνική βαθμολογία μεταξύ όλων των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν “Τεχνικά Αποδεκτές» σύμφωνα με τη παραπάνω διαδικασία,

ΟΠi: η οικονομική προσφορά της προσφοράς (i),

ΟΠmin: η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν “Τεχνικά Αποδεκτές» σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

 

Ι. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προτεινόμενος από τον ΕΔΟΕΑΠ τρόπος πληρωμής είναι 20% του τιμήματος της προσφοράς του αναδόχου αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης (εντός 10 ημερολογιακών ημερών), 40% επί πλέον αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου και την παραλαβή του πρώτου παραδοτέου και την έγγραφη αποδοχή του από την Επιτροπή Παρακολούθησης του διαγωνισμού (εντός 10 ημερολογιακών ημερών) και 40%  μετά την οριστική παραλαβή, δηλαδή μετά από την παραλαβή και του δεύτερου παραδοτέου, την έγγραφη αποδοχή του από την Επιτροπή Παρακολούθησης του διαγωνισμού και την σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ (εντός 15 ημερολογιακών ημερών).

 

ΙΑ. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την επιλογή του αναδόχου θα καταρτιστεί σύμβαση, βάσει των όρων της πρόσκλησης. Η παρούσα πρόσκληση θα αποτελεί παράρτημα της σύμβασης και η αποδοχή των όρων της είναι αυτονόητη από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. Παράρτημα της σύμβασης θα αποτελεί και η τεχνική προσφορά του αναδόχου.

 

ΙΒ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΙΒ.1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα  γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την  ………………..2020. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

ΙΒ.2. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ”, ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών, όπως απαιτούνται από την παρούσα.

β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: yiouli@edoeap.gr).