ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΚΑ–ΑΚΕ, ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, ΑΚΕΕΔ

                                                                                                                            Αθήνα 28/5/2020

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΚΑ–ΑΚΕ, ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, ΑΚΕΕΔ 

 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των  συνθηκών από την πανδημία του κορωνοιού, οι εργοδότες ή επιχειρήσεις που α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20/3/2020 ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες  ΚΑΔ των αριθμ. Α.1053/2020 (Β΄949) και Α.1054/2020 (Β΄950) υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020 και αφορούν τις εφαρμογές ΑΚΑ-ΑΚΕ, ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ, ΑΚΕΕΔ, θα πρέπει να ενημερωθούν για τα παρακάτω:

 

1)    Η υποβολή των ΑΚΑ-ΑΚΕ, ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ, ΑΚΕΕΔ για την περίοδο 4/2020 θα πρέπει να γίνει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των παραπάνω θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Επισημαίνεται ότι η υποβολή της ΑΚΑ-ΑΚΕ περιόδου 4/2020 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της από 12/5/2020 ανακοίνωσης του Οργανισμού, δηλαδή με την ίδια δομή που υποβλήθηκε και η περίοδος 3/2020.

2)    Οι καταβολές των ΑΚΑ-ΑΚΕ, ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ, ΑΚΕΕΔ για την περίοδο 4/2020, οι οποίες είναι απαιτητές έως 31/5/2020, δύναται να καταβληθούν έως 30/11/2020, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Η απώλεια των παραπάνω ευεργετημάτων επέρχεται σε περίπτωση που εργαζόμενοι των παραπάνω εργοδοτών ή επιχειρήσεων, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής  της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του μέτρου οι εν λόγω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, τότε η παράταση καταβολής των παραπάνω παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210-7264371 και 210-7264339

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ