ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΚΑ-ΑΚΕ) ΕΔΟΕΑΠ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 03/2020, ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΔΟΕΑΠ

                                                                             Αθήνα 11/5/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΚΑ-ΑΚΕ) ΕΔΟΕΑΠ,  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 03/2020, ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΔΟΕΑΠ

 

Σε συνέχεια της από 29/4/2020 ανακοίνωσης του Οργανισμού σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την υποβολή ΑΚΑ-ΑΚΕ, περιόδου 03/2020 από τις επιχειρήσεις-εργοδότες, ως εξής:

 

1.α Για το χρονικό διάστημα από 01/03/2020 έως την απαγόρευση λειτουργίας τους ή έως την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, οι επιχειρήσεις θα δηλώσουν με Κωδικό Τύπου Δήλωσης Κανονική (01) Α.Κ.Α. και Τύπο Αποδοχών (01) «Τακτικές Αποδοχές», το μισθό ή το σύνολο των ημερομισθίων των μισθωτών, που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση όπως αυτά ίσχυαν.

1.β Για το χρονικό διάστημα από την απαγόρευση λειτουργίας τους ή από την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους έως 31/03/2020, θα πρέπει να υποβάλλουν στην ίδια ως άνω Κανονική (01) Α.Κ.Α., επιλέγοντας τον Κωδικό Τύπου Αποδοχών (18), για τους ως άνω απασχολούμενους μισθωτούς, με το μισθό ή το ημερομίσθιο, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, όπως αυτά ίσχυαν και θα καταχωρίζονταν, εάν δεν είχαν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας.

1.γ Για τη μισθολογική περίοδο απασχόλησης 3/2020, η ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας είναι αυτή που δηλώνεται στην Α.Κ.Α., η οποία δεν μπορεί να είναι πριν την 15η Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο κεφάλαιο Α1 της αριθμ. 12998/232/23.3.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (1078/Β΄/28.3.2020) ή πριν την 21η Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο κεφάλαιο Α2 της ως άνω απόφασης.

 

2.α Για τις αποδοχές και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές της Άδειας Ειδικού Σκοπού, θα χρησιμοποιηθεί ως Τύπος Αποδοχών (01) «Τακτικές Αποδοχές» και θα καταχωρηθεί το σύνολο των ημερών Αδείας Ειδικού Σκοπού και των αντίστοιχων αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, θα καταβάλλουν στους εργαζομένους τους το σύνολο των ημερομισθίων,  αποδίδοντας τις οφειλόμενες για τα ανωτέρω ημερομίσθια, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις.

2.β Η Άδεια Ειδικού Σκοπού μπορεί να ληφθεί από την έναρξη ισχύος της, από την 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή ισχύει, δηλαδή από 11/3/2020 και μεταγενέστερα, σύμφωνα με την εκδοθείσα Νομολογία, όπως  αυτή ισχύει.

 

  1. Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν οικειοθελώς ή εξ ελευθεριότητας στους ανωτέρω απασχολούμενους μισθωτούς καθώς και οι αποδοχές Τηλεργασίας, οι οποίες υπάγονται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και θα καταβληθούν από τις υπόχρεες επιχειρήσεις-εργοδότες, θα καταχωρηθούν στην ίδια ως άνω Α.Κ.Α., επιλέγοντας ως Κωδικό Τύπου Αποδοχών (14) «Λοιπές Αποδοχές».

 

  1. Τέλος σε ότι αφορά την υποβολή της Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων (Α.Κ.Ε. ΕΔΟΕΑΠ), στην ίδια εφαρμογή με την Α.Κ.Α., εξακολουθούν τα ισχύοντα.

 

Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή της Α.Κ.Α. – Α.Κ.Ε. περιόδου 3/2020 για τις παραπάνω επιχειρήσεις έχει παραταθεί έως 16/5/2020.

 

Για πληροφορίες σε ό,τι αφορά την υποβολή των Α.Κ.Α. – Α.Κ.Ε. στην εφαρμογή του ΕΔΟΕΑΠ, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:

2107264368, 2107264396 και 2107264369.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ