ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 2020 (ΑΦΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΚΑ-ΑΚΕ ΕΔΟΕΑΠ) 

Αθήνα 25/6/2020

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 2020 (ΑΦΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΚΑ-ΑΚΕ ΕΔΟΕΑΠ) 

 

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα, ή εκείνες των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020, του ιδίου ως άνω πίνακα, θα πρέπει να υποβάλουν την ΑΚΑ-ΑΚΕ Δώρου Πάσχα, ως παρακάτω:

 

Το Δώρο Πάσχα 2020 θα πρέπει να καταχωρηθεί στην Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) μισθολογικής περιόδου 05/2020, με Κωδικό Τύπου Δήλωσης (04) Συμπληρωματική, ανεξάρτητα εάν καταβλήθηκε στους απασχολούμενους κατά την περίοδο του 04/2020, του 05/2020 ή του 06/2020, μέχρι 11/07/2020.

 

Μετά τη παρέλευση, της ως άνω προθεσμίας, η υποβολή των προαναφερόμενων ΑΚΑ-ΑΚΕ θα θεωρείται εκπρόθεσμη και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

 

Όσον αφορά στην απεικόνιση του Δώρου Πάσχα 2020 σε διακριτή (αποκλειστικά εγγραφές Δώρου Πάσχα), Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (Α.Κ.Α.) – Κωδικού Τύπου Δήλωσης (04) Συμπληρωματική, ως προαναφέρθηκε, σας γνωρίζουμε ότι :

– Η αναλογία του Δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στην περίοδο απασχόλησης έως την ημερομηνία αναστολής της εργασιακής σχέσης, θα απεικονιστεί κατά τα γνωστά με Τύπο Αποδοχών (04), ενώ,

– Για την περίοδο της αναστολής θα απεικονισθεί με διακριτό Τύπο Αποδοχών (19), στην ίδια  Α.Κ.Α., με χωριστή εγγραφή.

Στην παραπάνω Συμπληρωματική Α.Κ.Α.-Α.Κ.Ε. για το Δώρο Πάσχα 2020, το ποσοστό 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών (τζίρος) θα συμπληρωθεί με 0,00 (μηδέν), καθώς το συγκεκριμένο ποσοστό θα υποβληθεί στην Κανονική μισθολογική περίοδο 5/2020.

 

Σε ότι αφορά την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020, οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα πρέπει να αποδώσουν στον ΕΔΟΕΑΠ  τις οφειλόμενες εισφορές για το  σύνολο του επιδόματος, δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και το ποσό που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Οι ασφαλιστικές εισφορές που περιλαμβάνονται στην ως άνω υποβληθείσα Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (Α.Κ.Α.) για το Δώρο Πάσχα 2020, θα πρέπει να καταβληθούν έως 30/6/2020.

 

Στην περίπτωση που οι πληττόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες έχουν ήδη υποβάλει το Δώρο Πάσχα με την ΑΚΑ-ΑΚΕ μισθολογικής περιόδου 4/2020 ή 5/2020 με συνέπεια να έχουν λάθη υποβολής σε σχέση με τις οδηγίες, όπως ανωτέρω αναφέρονται, μπορούν να αιτηθούν την διόρθωση αυτής με γραπτό αίτημα τους (σφραγίδα και υπογραφή εταιρείας) έως 7/7/2020, το οποίο θα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση esoda@edoeap.gr. Η αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού θα τους ενημερώσει για την διαδικασία διόρθωσης της περιόδου αυτής.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις.

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264371 και 2107264339

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ