ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ καλεί τους ασφαλισμένους του Οργανισμού που έχουν τεθεί σε κατάσταση «ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ» (αφορά σε 695 ασφαλισμένους), να ενημερώσουν τις αρμόδιες Υπηρεσίες σχετικά με την εργασιακή τους κατάσταση, το αργότερο μέχρι την 31/7/2020. Πρόκειται για ασφαλισμένους οι οποίοι εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχου, χωρίς εισφορές από εργασία, από επιδότηση λόγω ανεργίας/επίσχεσης ή από ασφάλιστρο ασθενείας λόγω ανεργίας.

Όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 παρ. 5 Καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ,  «σε περίπτωση που ασφαλισμένοι μέλη του ΕΔΟΕΑΠ διακόψουν για οποιονδήποτε λόγο, την εργασία για την οποία ασφαλίστηκαν στον Οργανισμό, εξακολουθεί η ασφάλιση των ιδίων και των μελών της οικογένειας τους στον κλάδο υγείας, κατόπιν αίτησης των ασφαλισμένων την οποία θα πρέπει να υποβάλλουν στον Οργανισμό εντός δύο (2) μηνών από τη διακοπή της εργασίας τους ή  τη διακοπή της παροχής του επιδόματος ανεργίας, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν άνεργοι και δεν καλύπτονται για υγειονομική περίθαλψη από άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης».

Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα και προκειμένου να μη διακοπεί η ασφαλιστική ικανότητα σε ασφαλισμένους και τα προστατευόμενα αυτών, απαιτείται να υποβάλλουν τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά στην ηλ.δ/νση info@edoeap.gr

 

Απασχολούμενοι:

Πρόσφατο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας με εισφορές υπέρ ΕΔΟΕΑΠ ή αναγγελία πρόσληψης (εφόσον είναι πρόσφατη)

ΦΕΚ διορισμού (για απασχολούμενους στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ)

 

Άνεργοι επιδοτούμενοι:

Απόφαση επιδότησης από τον αρμόδιο φορέα (ΕΦΚΑ-ΤΣΠΕΑΘ, ΕΦΚΑ ΤΑΤΤΑ, ΟΑΕΔ)

Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης

 

Ασφαλισμένοι που βρίσκονται σε επίσχεση:

Εξώδικη δήλωση επίσχεσης που έχει κοινοποιηθεί στον εργοδότη (οι ασφαλισμένοι καλύπτονται για πέντε (5) μήνες κατ’ ανώτατο από την ημερομηνία έναρξης της επίσχεσης).

 

Άνεργοι

Ασφαλισμένοι του Οργανισμού που έχουν διακόψει την εργασία για την οποία ασφαλίσθηκαν στον ΕΔΟΕΑΠ και οι οποίοι δεν επιδοτούνται λόγω ανεργίας, εφόσον παραμένουν άνεργοι και δεν καλύπτονται για υγειονομική περίθαλψη από άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή σε ασφάλιστρο ανέργου, καταβάλλοντας εξ ιδίων την σχετική εισφορά, εάν επιθυμούν να παραμείνουν στην ασφάλιση του Οργανισμού, με την προσκόμιση πρόσφατου εκκαθαριστικού και τη συμπλήρωση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, το αργότερο μέχρι την 31/7/2020, θα τεθεί προσωρινή φραγή στην ασφαλιστική τους μερίδα και  κατά συνέπεια  δεν θα καλύπτονται για υγεία & περίθαλψη, οι ίδιοι και τα έμμεσα/προστατευόμενα μέλη τους μέχρι να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητά τους.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορούν να επικοινωνούν με τον Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας, ή το Γραφείο εξυπηρέτησης ασφαλισμένων τηλ. 210 7264700 επιλογή 2.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ