ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την αναδιάρθρωση των Πληροφοριακών Συστημάτων

Αθήνα  6 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥΣ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ 

– Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα καθώς και του Καταστατικού του. Οι ασφαλισμένοι του (άμεσα και έμμεσα – προστατευόμενα μέλη) ξεπερνούν τις 28.000.

– Ο ΕΔΟΕΑΠ προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες σε τρεις κλάδους: Την παροχή επικουρικής σύνταξης, την πρόνοια (παροχή εφάπαξ) και την υγειονομική περίθαλψη των μελών του.

– Οι εγκαταστάσεις του ΕΔΟΕΑΠ βρίσκονται σε τρία κτίρια, εκ των οποίων δύο στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, το κεντρικό κτίριο διοίκησης βρίσκεται επί της οδού Σισίνη 18 & Ηριδανού ενώ το δεύτερο επί της οδού Ορμηνίου 38. Το κτίριο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται επί της οδού Τσιμισκή 43.

– Για την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ο ΕΔΟΕΑΠ απασχολεί εσωτερικούς γιατρούς και νοσηλευτές όλων των ειδικοτήτων που είναι εγκατεστημένοι σε ιατρεία που βρίσκονται στα τρία κτίρια του Οργανισμού. Παράλληλα διαθέτει και ένα μεγάλο δίκτυο εξωτερικών ιατρών και διαγνωστικών κέντρων συμβεβλημένων με τον ΕΔΟΕΑΠ. Ως προς τη νοσοκομειακή περίθαλψη, ο ΕΔΟΕΑΠ έχει συμβληθεί με νοσοκομεία και νοσηλευτήρια σε όλη τη χώρα.

–  Ο ΕΔΟΕΑΠ διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνεται από τη Γενική του Διεύθυνση, κάτω από την οποία υπάρχουν δύο Διευθύνσεις (Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας). Κάτω από τις Διευθύνσεις υπάρχουν επτά τομείς (Τομέας  Υγείας & Περίθαλψης, Τομέας Ασφάλισης, Τομέας Οικονομικών & εσόδων, Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού & Λειτουργίας Υπηρεσιών, Τομέας Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, Τομέας Ελέγχου Περιφερειακών Υπηρεσιών και Τομέας Πληροφορικής).  Στη δομή του ΕΔΟΕΑΠ, υπάρχουν ακόμη Αρχίατρος και αναπληρωτές για την επίλυση ιατρικών ζητημάτων, ελεγκτές ιατροί, Νομική Υπηρεσία και DPO για την αντιμετώπιση θεμάτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Β. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τα πληροφοριακά συστήματα που εξυπηρετούν τη λειτουργία του ΕΔΟΕΑΠ απεικονίζονται στο Σχήμα 1 που παρατίθεται παρακάτω.

Ορισμένα εξ αυτών έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά ενώ άλλα ανήκουν σε εταιρείες με τις οποίες υπάρχουν συμβόλαια υποστήριξης. Τα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά βασίζονται κυρίως σε προϊόντα της Microsoft.

Η πλειονότητα των συστημάτων εξυπηρετείται από servers που είναι εγκατεστημένοι στο κεντρικό Data Center του Οργανισμού που βρίσκεται στο κτίριο της οδού Σισίνη 18. Το Data Center υποστηρίζεται ηλεκτρολογικά από UPS και Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος.

Για όλα τα δεδομένα τηρείται ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο backup με αποθήκευση σε δίσκους που βρίσκονται σε δεύτερο Data Center του άλλου κτιρίου του ΕΔΟΕΑΠ επί της οδού Ορμηνίου.

Για τις εφαρμογές γραφείου και την ηλεκτρονική αλληλογραφία χρησιμοποιούνται άδειες Office 365.


Σχήμα 1.: Απεικόνιση βασικών πληροφοριακών συστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ

 

Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι:

  1. Η αξιολόγηση των υπαρχόντων εσωτερικών και εξωτερικών πληροφοριακών συστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ, ως προς την πληρότητά τους, την αναμεταξύ τους διαλειτουργικότητα, την φιλικότητα προς τον χρήστη και κυρίως την ασφάλεια της καλής τους λειτουργίας και την αντοχή τους στο χρόνο με γνώμονα την «ηλικία» τους (hardware και software), την δυνατότητα εύκολης υποστήριξης ως προς ενδεχόμενες δυσλειτουργίες και παραμετροποιήσεις.
  2. Η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, προτάσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την μετάβαση του ΕΔΟΕΑΠ σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα είτε σε ομάδα πληροφοριακών συστημάτων πλήρως συνεργαζόμενων μεταξύ τους με κριτήρια την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του νέου συστήματος για τα επόμενα 10 έτη, την απλότητα λειτουργίας του, την ασφαλή μετάπτωση των δεδομένων από το ένα σύστημα στο άλλο και τέλος το οικονομικό κόστος για τον ΕΔΟΕΑΠ. Στη σύνταξη της μελέτης και των προδιαγραφών θα συμπεριληφθεί και η υποστήριξη από τα πληροφοριακά συστήματα πρόσφατων ή μελλοντικών αναγκών του ΕΔΟΕΑΠ, όπως θα προκύψουν από την αξιολόγηση της πρώτης φάσης (π.χ. άυλη συνταγογράφηση, κ.ά.). Η οικονομοτεχνική μελέτη που θα συνταχθεί καθώς και οι σχετικές προτάσεις θα στοχεύουν στην αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Οργανισμού, έτσι ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους καθώς και η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αλληλεπίδραση με τους προμηθευτές και συνεργάτες παρόχους  υπηρεσιών να λειτουργούν αποτελεσματικά, κατά το δυνατόν άυλα και διαδικτυακά, με την λιγότερη δυνατή φυσική επαφή  και στο πλαίσιο υψηλής ποιότητας Εταιρικής Διακυβέρνησης.

 

Δ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΦΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Το ζητούμενο έργο χωρίζεται σε δύο φάσεις:

Δ1. Πρώτη φάση – Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων ΕΔΟΕΑΠ – Πρώτο παραδοτέο

Στην φάση αυτή ο ανάδοχος θα αξιολογήσει τα παρακάτω και θα παρουσιάσει τεκμηριωμένη έκθεση:

– Την κατάσταση του hardware εξοπλισμού επί του οποίου «τρέχουν» τα πληροφοριακά συστήματα και αποθηκεύονται τα δεδομένα τους, ως προς την ασφάλεια λειτουργίας τους και την μακροβιότητά τους.

– Την κατάσταση (ένα προς ένα) όλων των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιεί ο ΕΔΟΕΑΠ, ως προς τη φιλικότητα προς το χρήστη, τη διαχείριση αλλαγών (διορθώσεις – παραμετροποιήσεις), την εύκολη έκδοση όλων των αναγκαίων αναφορών (reports) που μπορεί να ζητηθούν από τους χρήστες, τις ενδεχόμενες αδυναμίες τους να υποστηρίξουν χρήσιμες λειτουργίες για τον Οργανισμό, την μακροβιότητά τους σε σχέση με την ηλικία και τη δυνατότητα αναβαθμίσεων της γλώσσας προγραμματισμού στην οποία βασίζονται, καθώς και τους ενδεχόμενους κινδύνους η υποστήριξη να εξαρτάται από λίγους εξειδικευμένους προγραμματιστές λόγω παρωχημένης γλώσσας προγραμματισμού.

Την ανάγκη υποστήριξης από τα πληροφοριακά συστήματα πρόσφατων ή μελλοντικών αναγκών του ΕΔΟΕΑΠ (π.χ. άυλη συνταγογράφηση, κ.ά.). Οι ανάγκες αυτές θα καταγραφούν και θα συμπεριληφθούν στις προτάσεις που θα γίνουν στη δεύτερη φάση του έργου.

– Τη μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων διαλειτουργικότητα. Θα εντοπιστούν χρήσιμες για τον Οργανισμό συνέργειες μεταξύ των συστημάτων, τις οποίες δεν μπορούν ενδεχομένως να υποστηρίξουν τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα. Ο εντοπισμός αυτός δεν θα γίνει ενδεικτικά αλλά θα συμπεριλάβει όλες τις χρήσιμες συνέργειες στις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα του ΕΔΟΕΑΠ.

– Ο ανάδοχος προκειμένου να πραγματοποιήσει την αξιολόγηση, μπορεί να έχει -όταν το ζητήσει- συνεργασία με τον Τομέα Πληροφορικής του ΕΔΟΕΑΠ, με χρήστες των συστημάτων και με στελέχη του Οργανισμού.

– Στον ανάδοχο του έργου, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο του, θα παραδοθεί πλήρης και επικαιροποιημένη καταγραφή των διαδικασιών του ΕΔΟΕΑΠ που μπορούν να σχετίζονται με τα πληροφοριακά συστήματα και τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο ανάδοχος θα αξιολογήσει την παραδοθείσα καταγραφή διαδικασιών και μπορεί να προτείνει (εφ’ όσον αυτό απαιτείται) απλούστευση ή/και αναδιοργάνωση των βασικών διαδικασιών που άπτονται του νέου Πληροφοριακού Συστήματος.

Για την πρώτη φάση θα παραδοθεί από τον ανάδοχο το πρώτο παραδοτέο του έργου με τον τίτλο: «Αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ». Το πρώτο παραδοτέο θα αξιολογηθεί και μετά την έγκρισή του θα παραληφθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης που θα ορίσει ο ΕΔΟΕΑΠ με πρωτόκολλο παραλαβής. Επισημαίνεται ότι το παραδοτέο αυτό δεν θα παραληφθεί αν υπάρχουν γενικές διατυπώσεις ή απλώς ενδεικτικές αδυναμίες των πληροφοριακών συστημάτων. Η τεκμηρίωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει και να συγκεκριμενοποιήσει όλα τα προβλήματα του σημερινού συστήματος του ΕΔΟΕΑΠ.

Δ2.  Δεύτερη φάση – Οικονομοτεχνική μελέτη – Προτάσεις και Τεχνικές προδιαγραφές αναδόχου – Δεύτερο παραδοτέο

Στη δεύτερη φάση υλοποίησης του έργου ο ανάδοχος θα συντάξει τις προτάσεις του ή την πρότασή του για την αναδιάρθρωση των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ. Το δεύτερο παραδοτέο της φάσης αυτής θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

– Πρόταση για τη λήψη απόφασης από τον ΕΔΟΕΑΠ

επί της αναγκαιότητας να προχωρήσει ο Οργανισμός σε υιοθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος που θα εντάξει όλες τις λειτουργίες των υπαρχόντων συστημάτων και όλων των απαραίτητων πρόσθετων λειτουργιών του Οργανισμού που δεν εξυπηρετούνται και εντοπίστηκαν στην πρώτη φάση του έργου

ή

επί της αναγκαιότητας αναδιάρθρωσης των υπαρχόντων συστημάτων και προσθήκης όλων των απαραίτητων πρόσθετων λειτουργιών του Οργανισμού που δεν εξυπηρετούνται και εντοπίστηκαν στην πρώτη φάση του έργου.

– Η πρόταση ή οι προτάσεις θα στοχεύουν στην αναβάθμιση και  βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Οργανισμού έτσι ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους καθώς και η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αλληλεπίδραση με τους προμηθευτές και συνεργάτες παρόχους  υπηρεσιών να λειτουργούν αποτελεσματικά, άϋλα και διαδικτυακά, με την λιγότερη δυνατή φυσική επαφή.

–  Η πρόταση ή οι προτάσεις θα διασφαλίζουν ότι από το δεύτερο παραδοτέο θα εξασφαλίζεται η φιλικότητα των πληροφοριακών συστημάτων προς το χρήστη, η εύκολη παραμετροποίησή τους όταν είναι αναγκαίο και η εύκολη έκδοση αναφορών σε κάθε είδους ερώτημα των χρηστών.   

– Η πρόταση ή οι προτάσεις θα συνοδεύονται από συγκριτική οικονομοτεχνική αξιολόγηση σύμφωνα με το συμφέρον του ΕΔΟΕΑΠ. Η οικονομοτεχνική αξιολόγηση θα συμπεριλάβει τους κινδύνους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα  κάθε μιας από τις προτάσεις.

– Η πρόταση/προτάσεις θα συμπεριλαμβάνουν την αναγκαιότητα ή όχι διατήρησης του hardware στα data centers του ΕΔΟΕΑΠ είτε την μίσθωσή τους σε χώρο τρίτων, με διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας και ασφαλούς backup, με πλήρη αιτιολόγηση στην οικονομοτεχνική  μελέτη.

– Η πρόταση/προτάσεις θα διασφαλίζουν την εγγυημένη ασφαλή λειτουργία και υποστήριξη σε ορίζοντα 10ετίας από την ημερομηνία πρώτης τους λειτουργίας.

– Βάσει της πρότασης/προτάσεων, ο ανάδοχος θα παραδώσει στον ΕΔΟΕΑΠ πλήρες κείμενο προδιαγραφών, βάσει του οποίου ο Οργανισμός θα προκηρύξει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πρότασης/προτάσεων. Οι προδιαγραφές θα περιλαμβάνουν χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, επί μέρους χρονοδιάγραμμα μετάπτωσης των δεδομένων από το ένα σύστημα στο άλλο, κριτήρια συμμετοχής εταιρειών, κριτήρια επιλογής του αναδόχου και ασφαλή προϋπολογισμό του έργου (κατ’ ανώτατο όριο). Εντός των προδιαγραφών θα υπάρχει ως εγγύηση και συμβόλαιο υποστήριξης για τρία έτη από την πρώτη λειτουργία, το οποίο θα προσμετράται στον προϋπολογισμό του έργου. Εφόσον στις προδιαγραφές επιλεγεί από τον ανάδοχο της παρούσας πρόσκλησης η μίσθωση εξωτερικών υπηρεσιών (π.χ. hardware ή άλλες) θα παραδοθεί στον ΕΔΟΕΑΠ ασφαλής ανάλυση του ετήσιου κόστους, ανεξαρτήτως αν το κόστος αυτό ενταχθεί στον προϋπολογισμό του υπό προκήρυξη διαγωνισμού για τα πρώτα τρία έτη. Στις προδιαγραφές θα διασφαλίζεται, βάσει προηγηθείσας τεκμηριωμένης έρευνας αγοράς,  η συμμετοχή στον διαγωνισμό τουλάχιστον τριών διαφορετικών και ανεξάρτητων μεταξύ τους εταιρειών.

– Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, δεν θα έχει δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου της προμήθειας των πληροφοριακών συστημάτων. Ο ΕΔΟΕΑΠ, διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί να ζητήσει από τον ανάδοχο του παρόντος έργου να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για το επόμενο έργο, αυτό της υλοποίησης της προμήθειας των πληροφοριακών συστημάτων.

– Το δεύτερο παραδοτέο θα αξιολογηθεί και μετά την έγκρισή του θα παραληφθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΔΟΕΑΠ με πρωτόκολλο παραλαβής. Επισημαίνεται ότι το παραδοτέο αυτό δεν θα παραληφθεί αν υπάρχουν γενικές διατυπώσεις ή ελλείψεις στα ζητούμενα στο υποκεφάλαιο αυτό.

 Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με την εκτίμηση του ΕΔΟΕΑΠ, είναι πέντε ημερολογιακοί μήνες (δεν συμπεριλαμβάνεται ο μήνας Αύγουστος εφόσον πέσει μέσα στην συμβατική υποχρέωση του αναδόχου). Στην τεχνική τους προσφορά οι προσφέροντες μπορούν να προτείνουν τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα, με μέγιστη διάρκεια τους επτά μήνες. Στην περίπτωση αυτή θα αιτιολογήσουν επαρκώς την επέκταση της προθεσμίας υλοποίησης του έργου. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα κατανείμουν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που προτείνουν με επί μέρους χρονοδιάγραμμα των δύο φάσεων του διαγωνισμού.

ΣΤ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 56.000 € πλέον ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης θα απορριφθούν προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό ή που υπολείπονται αυτού σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%.

Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε εταιρεία ή Κοινοπραξία ή Ένωση Εταιρειών (στο εξής θα αναφέρεται ως “προσφέρων φορέας”) που δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με έμφαση σε έργα Πληροφορικής και ιδιαίτερα στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ζ1. Ανεπιφύλακτη δήλωση: Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να υπάρχει (επί ποινή αποκλεισμού) δήλωση του προσφέροντος φορέα ότι έλαβε γνώση όλων όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της, ότι καλύπτει όλους τους υποχρεωτικούς όρους και ότι δύναται να υλοποιήσει το έργο όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη (υποχρεωτικός όρος).

Ζ2. Ο προσφέρων φορέας (ή αθροιστικά οι εταιρείες – μέλη του) πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σε ισχύ στα παρακάτω θεματικά πεδία που σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης (υποχρεωτικός όρος):

Ζ2.1. Διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001 ή ισοδύναμο)

Ζ2.2. Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (ISO 27001 ή ισοδύναμο)

Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας που πληροί αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια, οι εταιρείες μέλη που δεν πληρούν κάποιο ΣΔΠ δεσμεύονται να τηρούν τις αρχές και τις προδιαγραφές του σχετικού ΣΔΠ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της εταιρείας – μέλους που διαθέτει τη σχετική πιστοποίηση.

Ζ3. Περιγραφή της υλοποίησης του έργου: Ο προσφέρων φορέας θα πρέπει να απαντήσει στους όρους των κεφαλαίων  Δ, Ε και Ζ, περιγράφοντας και εξειδικεύοντας τον τρόπο και την μεθοδολογία υλοποίησης των ζητουμένων στα κεφάλαια αυτά (υποχρεωτικός όρος). Περαιτέρω, θα βαθμολογηθεί η περιγραφή της πρότασης, ως προς την κατανόηση των απαιτήσεων και του στόχου του έργου, τη σαφήνειά της και την αναλυτική περιγραφή των πακέτων εργασίας και της διασφάλισης της ποιότητας.

Ζ4. Χρόνος παράδοσης: Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ανά στάδιο υλοποίησης, καθώς και ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης (βλ. κεφ. Ε) (υποχρεωτικός όρος).

Ζ5. Κύκλος εργασιών των τελευταίων δύο ετών. Θα αναφερθεί ο  κύκλος  εργασιών των οικονομικών καταστάσεων του προσφέροντος φορέα (αθροιστικά αν πρόκειται για περισσότερες της μιας εταιρείες) για τα τελευταία δύο έτη, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ο κύκλος εργασιών του προσφέροντος φορέα, αθροιστικά για τα δύο έτη, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος του προϋπολογισμού του παρόντος έργου, ακόμα και στην περίπτωση που ο προσφέρων φορέας ή εταιρεία – μέλος αυτού συστάθηκε μετά την 1-1-2018 (υποχρεωτικός όρος). Θα βαθμολογηθεί θετικά ο μεγαλύτερος του υποχρεωτικού κύκλος εργασιών.

Ζ6. Εμπειρία σε ανάλογα έργα: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. Θα πρέπει να καταθέσουν σύντομο προφίλ του προσφέροντος φορέα ή/και των εταιρειών που τον συνιστούν, καθώς και πλήρη λίστα και στοιχεία με σχετικά έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται κατόπιν σύμβασης την τελευταία 10ετία και σχετίζονται είτε με τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων ή Οργανισμών είτε με την αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων είτε με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για επιχειρήσεις και Οργανισμούς ανάλογους με το μέγεθος του ΕΔΟΕΑΠ. Ελάχιστος αριθμός ανάλογων έργων τουλάχιστον αναλόγου ή μεγαλύτερου μεγέθους (ως έργο αναλόγου μεγέθους με το παρόν θεωρείται έργο με προϋπολογισμό τουλάχιστον 80% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου): Τρία. (υποχρεωτικός όρος). Θα βαθμολογηθεί θετικά η μεγαλύτερη της υποχρεωτικής εμπειρίας σε ανάλογα έργα.

Ζ7. Εμπειρία την τελευταία 10ετία σε ανάλογα έργα σε συναφείς με τον ΕΔΟΕΑΠ Οργανισμούς (ασφαλιστικά ταμεία, εταιρείες ή οργανισμούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας περίθαλψης, κ.λπ.). Ο προσφέρων φορέας θα πρέπει να αποδείξει ότι υλοποίησε ή υλοποιεί κατόπιν σύμβασης ένα τέτοιο ανάλογου προϋπολογισμού έργο (υποχρεωτικός όρος). Η εμπειρία σε περισσότερα ανάλογα έργα σε συναφείς με τον ΕΔΟΕΑΠ Οργανισμούς θα βαθμολογηθεί θετικά.

Ζ8. Επάρκεια στελεχών που θα ασχοληθούν με το έργο: Θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκή στελέχωση για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και να προτείνουν Ομάδα Έργου και Υπεύθυνο αυτής με πλήρη βιογραφικά στοιχεία. Θα αναφερθεί η συμβατική σχέση όλων των μελών της Ομάδας Έργου με τον προσφέροντα φορέα (υπάλληλος, στέλεχος υπεργολάβου, εξωτερικός συνεργάτης). Ο υπεύθυνος έργου θα διαθέτει πολυετή εμπειρία και θα είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή πτυχίου σπουδών (ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εξωτερικού) (υποχρεωτικός όρος). Τα περαιτέρω προσόντα και η εμπειρία του Υπεύθυνου και της Ομάδας Έργου θα βαθμολογηθούν θετικά.

Ζ9. Θα βαθμολογηθεί θετικά η αποδεδειγμένη  εμπειρία του προσφέροντος φορέα  και της Ομάδας Έργου σε έργα σύνταξης προδιαγραφών για την προκήρυξη διαγωνισμών από μεγάλους Οργανισμούς.

Ζ10. Στην τεχνική προσφορά του προσφέροντος φορέα δεν θα υπάρχει (επί ποινή αποκλεισμού) κανένα οικονομικό στοιχείο που σχετίζεται με την οικονομική του προσφορά.

Ζ11. Επισημαίνεται ότι ενδιαμέσως, μεταξύ της ημερομηνίας προκήρυξης της πρόσκλησης και της ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών, οι προσφέροντες φορείς μπορούν να ζητήσουν τηλεδιάσκεψη ή επίσκεψη στον ΕΔΟΕΑΠ για συνάντηση με τον Τομέα Πληροφορικής του ΕΔΟΕΑΠ, προκειμένου -εάν το επιθυμούν- να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα του ΕΔΟΕΑΠ ή/και το σχετικό hardware με το οποίο αυτά λειτουργούν. Το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Τμήμα Προμηθειών, στο τηλέφωνο ή το email που παρατίθενται στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης. Όσοι το αιτηθούν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη ή η συνάντηση θα πρέπει να μεσολαβήσει χρόνος τουλάχιστον δύο εργάσιμων ημερών.

Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε χωριστό από την τεχνική προσφορά σφραγισμένο φάκελο. Θα αναφέρεται το καθαρό (χωρίς ΦΠΑ) κόστος παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών, καθώς και το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ.

Δεν θα γίνουν δεκτές οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του έργου ή που υπολείπονται αυτού σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%.

Θ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα για τον ΕΔΟΕΑΠ προσφορά από τεχνικο-οικονομική άποψη.

Θ1. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών

Σε πρώτη φάση θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν όσες εκ των προσφορών πληρούν τα κριτήρια του κεφαλαίου Ζ της παρούσας πρόσκλησης (τεχνική προσφορά). Η βαθμολόγηση θα γίνει βάσει του παρακάτω Πίνακα. Σε κάθε κριτήριο (Ζ2, Ζ4, Ζ5, Ζ6, Ζ7, Ζ8) αναφέρεται η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να αποδοθεί σε έναν προσφέροντα φορέα.

α/α Περιγραφή κριτηρίου Βαθμολογία
Ζ3 Αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας 25
Ζ5 Κύκλος  εργασιών του προσφέροντος φορέα των τελευταίων δύο ετών 10
Ζ6 Αξιολόγηση του προσφέροντος φορέα  και της εμπειρίας  του σε ανάλογα έργα 20
Ζ7 Εμπειρία σε ανάλογα έργα σε συναφείς με τον ΕΔΟΕΑΠ Οργανισμούς 10
Ζ8 Επάρκεια στελεχών που θα ασχοληθούν με το έργο 25
Ζ9 Εμπειρία σε έργα σύνταξης προδιαγραφών 10
Συνολική ονομαστική βαθμολογία 100

Κάθε προσφέρων φορέας, του οποίου η τεχνική προσφορά δεν θα απορριφθεί, θα λάβει μία βαθμολογία από το άθροισμα των επί μέρους έξι βαθμολογιών, από 0 – 100, με άριστα το 100 (Συνολική Τεχνική Βαθμολόγηση Προσφοράς – ΤΒ).

Θ2. Κριτήριο ανάδειξης του αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα ανοίξουν σε ξεχωριστή διαδικασία οι οικονομικές προσφορές.

Για την ανάδειξη του αναδόχου ο συντελεστής βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς είναι 70% και της οικονομικής 30%.

Ανάδοχος θα είναι ο προσφέρων φορέας  που θα συγκεντρώσει τον υψηλότερο «συνολικό βαθμό πρότασης» (ΣΒΠ).

Ο Συνολικός Βαθμός Πρότασης υπολογίζεται για κάθε προσφορά (i) ως εξής:

Συνολικός Βαθμός Πρότασης: ΣΒΠi = [ΤΒi / TBmax]*0,70 + [ΟΠmin /ΟΠi]*0,30

Όπου:

TΒi: η συνολική τεχνική βαθμολόγηση για την προσφορά (i),

TΒmax: η υψηλότερη συνολική τεχνική βαθμολογία μεταξύ όλων των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν “Τεχνικά Αποδεκτές» σύμφωνα με τη παραπάνω διαδικασία,

ΟΠi: η οικονομική προσφορά της προσφοράς (i),

ΟΠmin: η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν  “Τεχνικά Αποδεκτές”  σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Ι. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προτεινόμενος από τον ΕΔΟΕΑΠ τρόπος πληρωμής είναι 20% του τιμήματος της προσφοράς του αναδόχου αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης (εντός 10 ημερολογιακών ημερών), 40% επί πλέον αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου, την παραλαβή του πρώτου παραδοτέου και την έγγραφη αποδοχή του από την Επιτροπή Παρακολούθησης του διαγωνισμού (εντός 10 ημερολογιακών ημερών) και 40%  μετά την οριστική παραλαβή, δηλαδή μετά από την παραλαβή και του δεύτερου παραδοτέου, την έγγραφη αποδοχή του από την Επιτροπή Παρακολούθησης του διαγωνισμού και την σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ (εντός 15 ημερολογιακών ημερών).

ΙΑ. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την επιλογή του αναδόχου θα καταρτιστεί σύμβαση, βάσει των όρων της πρόσκλησης. Η παρούσα πρόσκληση θα αποτελεί παράρτημα της σύμβασης και η αποδοχή των όρων της είναι αυτονόητη από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. Παράρτημα της σύμβασης θα αποτελεί και η τεχνική και η οικονομική προσφορά του αναδόχου.

ΙΒ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΙΒ.1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμηνίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

ΙΒ.2. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ”, ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών, όπως απαιτούνται από την παρούσα.

β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Γιούλη Περδίκη τηλ. 210-7264348 ή στην  ηλεκτρονική διεύθυνση   supplies@edoeap.gr.