ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ 2020

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ ΕΔΟΕΑΠ 2020

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ, πρόκειται να διενεργήσει Απογραφή Δικαιοδόχων κατά το χρονικό διάστημα από 3/8/2020 έως 30/9/2020. Σκοπός της συγκεκριμένης απογραφής είναι η επικαιροποίηση των στοιχείων δικαιοδόχων στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Οργανισμού.

 

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να αποστείλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Απογραφικό δελτίο Δικαιοδόχου
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρόσφατο (εντός του τελευταίου εξαμήνου)
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2019.
  • Υπεύθυνη δήλωση κατά περίπτωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία ή από αρμόδια προξενική αρχή, εφόσον ο δικαιοδόχος είναι κάτοικος εξωτερικού, ή υπεύθυνη δήλωση που θα εκδοθεί μέσω της πλατφόρμας gov.gr:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses (η δήλωση αυτή είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής).

 

Αναλυτικότερα, οι κατηγορίες των δικαιοδόχων που καλούνται στην απογραφή, πρέπει να συμπληρώσουν στο πεδίο της υπεύθυνης δήλωσης τα αναφερόμενα κατά περίπτωση και να προσκομίσουν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά  :

 

α) Χήρος/α

Στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης δηλώνεται ότι : από την ημερομηνία συνταξιοδότησης μέχρι σήμερα εξακολουθεί να τελεί σε κατάσταση χηρείας. Επίσης θα δηλώνει αν εργάζεται, αν λαμβάνει επικουρική σύνταξη από άλλον φορέα, πλην ΕΔΟΕΑΠ και αν έχει δικαίωμα περίθαλψης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα για οποιαδήποτε μεταβολή.

 

β) Ενήλικο τέκνο

Στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης δηλώνεται ότι: από την ημερομηνία συνταξιοδότησής του μέχρι σήμερα είναι άγαμο και δεν εργάζεται.

Επιπλέον, τα ενήλικα τέκνα 18-24 υποχρεούνται να προσκομίσουν πρόσφατη Βεβαίωση Σπουδών.

Σε περίπτωση ανάπηρου τέκνου αποστέλλεται και γνωμάτευση ΚΕΠΑ.

 

γ) Άγαμες θυγατέρες

Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν αν εργάζονται, αν λαμβάνουν επικουρική σύνταξη από άλλον φορέα, πλην ΕΔΟΕΑΠ και αν έχουν δικαίωμα περίθαλψης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον, εκκαθαριστικά πέντε (5) τελευταίων φορολογικών ετών.

Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει  επιπλέον εκκαθαριστικά, ή απόφαση ΕΦΚΑ-ΤΣΠΕΑΘ, εάν ο φάκελος είναι ελλιπής για τα προηγούμενα έτη.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περιπτώσεις συνταξιούχων που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας για δικαιοπραξία λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής

 

  • Απόφαση της Επιτροπής Καθορισμού Ηλικίας για τον ορισμό προσωρινού διαχειριστή ή Απόφαση Δικαστηρίου για τον διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη/επιτρόπου.
  • Βεβαίωσης δημόσιας αρχής (π.χ. Ελληνική Αστυνομία, Δημοτική Αστυνομία) ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται εν ζωή.

 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@edoeap.gr με θέμα ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ  είτε σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις παρακάτω διευθύνσεις το αργότερο έως 30/9/2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου):

Ορμηνίου 38, 115 28 ΑΘΗΝΑ:

Τσιμισκή 43, 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ :

 

Επισημαίνουμε ότι για τη διευκόλυνση των δικαιοδόχων, οι φόρμες των εντύπων (απογραφικό, υπεύθυνες δηλώσεις) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού -σχετική ανακοίνωση.

 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην καταβολή της επικούρησης.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε για την Αθήνα με τον Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας ή το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων στο τηλέφωνο 210-72.64.700, (επιλογή 2/2 ή 2/3) και για τη Θεσσαλονίκη στο τηλέφωνο 2310-27.82.71.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ