ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Αθήνα 29/9/2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗ, αφορά μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί από 15/6/2020 έως 15/10/2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΘΕΜΑ: 1) ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (Α.Κ.Α.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 2) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Α.Κ.Α. ΠΕΡΙΟΔΩΝ 6/2020, 7/2020 ΚΑΙ 8/2020 ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (αφορά η ανακοίνωση μόνο τους εργαζόμενους τους που έχουν ενταχθεί στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ)

Σας ενημερώνουμε για τις οδηγίες απεικόνισης στην Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (Α.Κ.Α.) της περιόδου ένταξης στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ως παρακάτω:

Για το χρονικό διάστημα ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται από τον εργοδότη το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών), που αντιστοιχούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης των εργαζομένων.

Ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας, κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν παρέχουν εργασία, ισχύουν τα εξής:

Από 15/06/2020 έως 30/06/2020 καταβάλλεται :

– το 40% των εργοδοτικών εισφορών, ενώ το υπολειπόμενο 60% καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, και

– το 100% των εργατικών εισφορών.

Από 01/07/2020 έως 15/10/2020 :

– Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής από τους εργοδότες, διότι το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) καταβάλλεται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (Α.Κ.Α.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ»

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΑΠΟ 15/06/2020)

Η απεικόνιση στην Α.Κ.Α. των τακτικών αποδοχών των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό, γίνεται με τη χρήση των Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 68 και 69, οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά.

Συγκεκριμένα:

– ο Τ.Α. 68 αφορά την απεικόνιση της παρασχεθείσας απασχόλησης, και

– ο Τ.Α.69 αφορά το τμήμα των αποδοχών που δεν υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο, πλην όμως, έχει υποχρέωση να δηλώσει στις Α.Κ.Α..

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 68 περιλαμβάνει :

 • Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που αντιστοιχούν στην απασχόληση του εργαζόμενου,
 • αποδοχές που αναλογούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης του εργαζόμενου, καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές,
 • ημέρες εργασίας, οι οποίες πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που θα καταχωρούσε ο εργοδότης στην Α.Κ.Α., εάν ο εργαζόμενος παρείχε κανονικά την εργασία του. Δηλαδή το σύνολο των ημερών ασφάλισης δηλώνεται στον Τ.Α. 68, ενώ, ο Τ.Α. 69 ΔΕΝ δέχεται Η.Α..

Στην εγγραφή με τον Τ.Α. 69 ΔΕΝ καταχωρούνται ημέρες εργασίας, (καταχωρείται η τιμή 0 στο αντίστοιχο πεδίο) ενώ περιλαμβάνονται :

 • οι ίδιοι Κ.Α.Δ., Κωδικός Ειδικότητας και Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με αυτούς που έχει καταχωρηθεί ο ίδιος εργαζόμενος, για την ίδια μισθολογική περίοδο με τον Τ.Α. 68,
 • οι αποδοχές που αναλογούν στο υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας κατά τον οποίο δεν παρασχέθηκε εργασία τη συγκεκριμένη μισθολογική περίοδο, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές,
 • η τιμή 60 (%) ή 100 (%), που αντιστοιχεί στο ποσοστό (%) επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, αναλόγως της μισθολογικής περιόδου, δηλώνεται στο πεδίο 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)».

Σημειώνουμε ότι: στην περίπτωση της 100% επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) το πεδίο 43 : «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)», συμπληρώνεται υποχρεωτικά η τιμή 0. Το σύνολο του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα 100% επιδότηση καταχωρείται στο πεδίο 45 : «Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)».

Επισημαίνεται ότι:

– Οι ανωτέρω Τ.Α. λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά.

Συνεπώς, ΔΕΝ γίνεται δεκτή Α.Κ.Α. με εγγραφή μόνο του Τ.Α. 68, εάν, για τον ίδιο ασφαλισμένο και την ίδια μισθολογική περίοδο δεν υπάρχει και εγγραφή με Τ.Α. 69, με τον ίδιο συνδυασμό Κ.Α.Δ., Κωδικού Ειδικότητας, Κωδικού Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) (και αντίστροφα ΔΕΝ γίνεται δεκτή Α.Κ.Α. με εγγραφή Τ.Α. 69, χωρίς εγγραφή Τ.Α. 68).

Ο υπολογισμός εισφορών (εργοδότη – εργαζόμενου) πραγματοποιείται βάσει των ισχυόντων ποσοστών Κωδικών Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης.

Εάν, η μισθολογική περίοδος 01/06/2020 έως 14/06/2020, για εργαζόμενο ενταγμένο από 15/06/2020 στο Μηχανισμό «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ», έχει ήδη υποβληθεί, τότε, τα στοιχεία που αφορούν την περίοδο από 15/06/2020 έως 30/06/2020 με Τύπους Αποδοχών 68 και 69, πρέπει να υποβληθούν με Συμπληρωματική (04) Α.Κ.Α..

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 2020 (Ε.Α./2020)

Η απεικόνιση στην Α.Κ.Α. του Ε.Α./2020 των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό, γίνεται με τη χρήση των Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 70 και 71, οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά.

– ο Τ.Α. 70 αφορά την απεικόνιση του τμήματος του Ε.Α./2020, το οποίο οφείλει να καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο και

– ο Τ.Α. 71 αφορά το τμήμα των αποδοχών του Ε.Α./2020 που δεν υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο – καθόσον επιδοτείται – πλην όμως, έχει υποχρέωση να τις δηλώσει μέσω Α.Κ.Α..

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 70 περιλαμβάνει :

 • Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που αντιστοιχούν στην απασχόληση του εργαζόμενου,
 • αποδοχές του Ε.Α./2020 που αναλογούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης του εργαζόμενου, καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές,

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 71 περιλαμβάνει :

 • τους ίδιους Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με αυτούς που έχει καταχωρηθεί ο ίδιος εργαζόμενος για την ίδια μισθολογική περίοδο με τον Τ.Α. 70,
 • τις αποδοχές Ε.Α./2020, που αναλογούν στο υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας, κατά τον οποίο δεν παρασχέθηκε εργασία, καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Επισημαίνεται ότι:

– Κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία, στις αποδοχές της εγγραφής με Τ.Α. 70 προστίθενται οι αποδοχές του συσχετιζόμενου Τ.Α. 71 και διαμορφώνονται τελικά οι ονομαστικές αποδοχές του Ε.Α./2020 του εργαζόμενου.

– Οι εγγραφές με τους Τ.Α. 70 και 71 δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ημέρες εργασίας (όπως ισχύει για τον Τ.Α. 05).

– Επειδή οι συγκεκριμένοι Τ.Α. λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/ προσθετικά ΔΕΝ γίνεται δεκτή Α.Κ.Α. με εγγραφή μόνο με τον Τ.Α. 70, εάν για τον ίδιο ασφαλισμένο δεν υπάρχει και εγγραφή με Τ.Α. 71, με τον ίδιο συνδυασμό Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κ.Π.Κ..

– Για την συμπλήρωση των πεδίων επιδοτήσεων ισχύουν τα προαναφερόμενα σχετικά με τη χρήση των Τ.Α. 68 και 69, ανάλογα με τον μήνα καταβολής στον εργαζόμενο του Ε.Α./2020.

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 (Δ.Χ./2020)

Οδηγίες για την απεικόνιση στην Α.Κ.Α. του Δώρου Χριστουγέννων 2020 των εργαζομένων, που έχουν ενταχθεί στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», θα παρασχεθούν με νεότερη ανακοίνωση μας.

 Επισημαίνουμε:

 1. Για τη διευκόλυνση σας, σας ενημερώνουμε ότι η απεικόνιση των υποβολών Α.Κ.Α. που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση είναι ίδια με την απεικόνιση των αντίστοιχων υποβολών Α.Π.Δ. στον e-ΕΦΚΑ.                                         
 2. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Α.Κ.Α. Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, στους οποίους αναφέρεται η παρούσα ανακοίνωση, παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα 12/10/2020.                                 
 3. Σε περιπτώσεις εργοδοτών, οι οποίοι, εκτός από ενταγμένους στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, απασχολούν και εργαζόμενους λοιπών κατηγοριών, θα πρέπει για αυτούς να υποβάλουν Κανονική (01) Α.Κ.Α. για την μισθολογική περίοδο Αυγούστου 2020 και να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 30/09/2020, ενώ για τους ενταγμένους στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έχουν δυνατότητα να υποβάλουν Συμπληρωματική (04) Α.Κ.Α. και να καταβάλουν τις αντίστοιχες απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 12/10/2020.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ