ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (ΕΔΟΕΑΠ), προκειμένου να συστήσει   τριμελή Επενδυτική Επιτροπή, στην Αθήνα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού  του, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου  ετήσιας διάρκειας με ειδικούς στα θέματα επενδύσεων Επιστήμονες.

Θέση: Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής ΕΔΟΕΑΠ

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό σε σχετικές Οικονομικές Κατευθύνσεις και πιστοποιητικό από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον κατηγορίας Β.
 • Σχετική εμπειρία επαγγελματική ή ακαδημαϊκή άνω των 5 ετών, στο χώρο των επενδύσεων και των χρηματοοικονομικών. Θα εκτιμηθεί δεόντως προϋπηρεσία αναφορικά με τις επενδύσεις, σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας σχετική με το αντικείμενο.

 

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Δημιουργία και επικαιροποίηση στρατηγικών, πολιτικών και του Επενδυτικού Κανονισμού.
 • Εύρεση και συνεργασία με asset managers.
 • Εισηγείται στο Δ.Σ. του Οργανισμού τον καθορισμό των επενδυτικών στόχων, του επιπέδου ανοχής κινδύνου, δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης και του χαρτοφυλακίου αναφοράς, ως αυτά ορίζονται στον σχετικό κανονισμό.
 • Εισηγείται στο ΔΣ περί σύναψης/διακοπής συνεργασίας εξωτερικών συνεργατών (επενδυτικοί σύμβουλοι, θεματοφύλακες, εξωτερικοί διαχειριστές επενδύσεων).
 • Μεριμνά για τη δέουσα υλοποίηση όλων των επενδυτικών αποφάσεων του Δ.Σ.
 • Λαμβάνει πληροφόρηση από τους διαχειριστές και τους θεματοφύλακες του Οργανισμού.
 • Ελέγχει τα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά των τοποθετήσεων του Οργανισμού (αποδόσεων, κινδύνου, συσχετίσεων κλπ.) και των αγορών και εισηγείται τα απαραίτητα μέτρα για τη βέλτιστη τροποποίηση τους.
 • Ελέγχει την επίδοση των διαχειριστών του Οργανισμού.
 • Εισηγείται στο Δ.Σ. του Οργανισμού τη λήψη μέτρων ώστε να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων (Conflict of Interest).
 • Διασφαλίζει ότι η τοποθέτηση των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού.

 

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων και των δικαιολογητικών που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι σε συνάρτηση με ατομική συνέντευξη, στην οποία θα κληθούν τηλεφωνικά από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης. Η ακριβής ώρα συνεντεύξεως θα καθοριστεί με προσωπική επικοινωνία.

 

Υποβολή Υποψηφιότητας

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, θα τύχουν απόλυτα εμπιστευτικού χειρισμού και θα γίνονται δεκτές μέχρι και 16 Οκτωβρίου 2020,με τους ακόλουθους τρόπους αποστολής:

 

1) ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση info@edoeap.gr (με αναγραφή στο θέμα: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

ή

2) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  ή αποστολή με courier  στη διεύθυνση Σισίνη 18 & Ηριδανού  ΤΚ 11528 Αθήνα και στον φάκελο να υπάρχει η ένδειξη: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής συστημένης αποστολής ή αποστολής με courier θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία στη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή του courier.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2107264396 κα Αντύπα, 2107264368 κα Μπαμπαλιούτα.

 

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ