ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΑΤΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΑΤΡΟΥ

 

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (ΕΔΟΕΑΠ), προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του, προτίθεται να καλύψει, με σύμβαση αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, τη θέση του Αρχιάτρου, στην Αθήνα.

Καθήκοντα – αρμοδιότητες Αρχιάτρου ΕΔΟΕΑΠ:

Ο Αρχίατρος, προΐσταται της Ιατρικής Υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία της οποίας έχει την ευθύνη. Επίσης, παρέχει ιατρική περίθαλψη η οποία καθορίζεται με τη σύμβαση εργασίας του. Συγχρόνως ασκεί την εφαρμογή ενδεδειγμένων ιατρικών πρωτοκόλλων, ελέγχει επιστημονικά αλλά και συνυπογράφει με τον Τομεάρχη ΤΥΠ τις δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, αφού έχει προηγηθεί ο καθοριζόμενος από την Διοίκηση ιατρικός έλεγχος βάσει πρωτοκόλλων και ο οικονομικός έλεγχος βάσει συμβάσεων. Είναι επίσης, σε οποιαδήποτε περίσταση ο υγειονομικός σύμβουλος της Διοίκησης του Οργανισμού.

Κάθε υποψήφιος-α προκειμένου να υποβάλει υποψηφιότητα θα πρέπει:

α) Να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος χώρας−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Να έχει πτυχίο Ιατρικής Σχολής της Ελλάδας ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος.

γ) Να έχει άδεια άσκησης της ιατρικής στην Ελλάδα.

δ) Να έχει μία από τις ειδικότητες του Παθολογικού  ή Χειρουργικού Τομέα.

ε) Να  είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Ιατρικής Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

στ) Ο ίδιος-α ή τα μέλη του στενού συγγενικού τους περιβάλλοντος να μην είναι ιδιοκτήτες ή μέτοχοι σε ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες με τον Οργανισμό.

ζ) Να μην είναι Διευθυντής-τρια  ή Επιμελητής-τρια σε οποιοδήποτε ιδιωτικό θεραπευτήριο ή άλλο φορέα περίθαλψης και θα απασχολείται με πλήρη απασχόληση στον ΕΔΟΕΑΠ.

Δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου και στοιχεία επικοινωνίας.
 2. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της Ελλάδας ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος.
 3. Διδακτορικό δίπλωμα Ιατρικής Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το κράτος.
 4. Άδεια άσκησης της ιατρικής στην Ελλάδα.
 5. Τίτλο ιατρικής ειδικότητας (μίας από τις ειδικότητες του Παθολογικού ή Χειρουργικού Τομέα).
 6. Βεβαίωση Ιδιότητας Μέλους Ιατρικού  Συλλόγου (στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ιατρός και από την οποία να προκύπτει ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης αυτής).
 7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού.  Εάν στο τύπου Α΄ προκύπτει αναβολή στράτευσης, αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει το έτος από την ημερομηνία λήξης της ανακοίνωσης των θέσεων).
 8. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Οι πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δεκτές γίνονται επίσης βεβαιώσεις γνώσης της ελληνικής γλώσσας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί  μετά από εξετάσεις ενώπιον αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
 9. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή του διαβατηρίου). Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών.
 10. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά: α) η προϋπηρεσία, β) το επιστημονικό έργο (περιληπτική αναφορά), γ) το εκπαιδευτικό έργο. Ως προϋπηρεσία, νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος, σε καθήκοντα  ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, απαιτείται η υποβολή επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.
 11. Γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης.
 12. Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα ότι όλα τα ατομικά στοιχεία και τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρει στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι θα προσκομίσει, εφόσον του ζητηθούν, τα σχετικά πιστοποιητικά-βεβαιώσεις.
 13. Επιθυμητές συστατικές επιστολές.
 14. Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων και των δικαιολογητικών που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι σε συνάρτηση με ατομική συνέντευξη, στην οποία θα κληθούν τηλεφωνικά από την Τετραμελή Επιτροπή Αξιολόγησης. Η ακριβής ώρα συνεντεύξεως θα καθοριστεί με προσωπική επικοινωνία.

Υποβολή αιτήσεων/ προθεσμία υποβολής:

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, θα τύχουν απόλυτα εμπιστευτικού χειρισμού και θα γίνονται δεκτές μέχρι και 30 Οκτωβρίου 2020, με έναν από τους παρακάτω τρόπων αποστολής:

 

1) ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση info@edoeap.gr, με αναγραφή στο θέμα: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΧΙΑΤΡΟΥ.

 

Ή

 

2) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  ή αποστολή με courier  στη διεύθυνση Σισίνη 18 & Ηριδανού  ΤΚ 11528 Αθήνα και στον φάκελο να υπάρχει η ένδειξη: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΧΙΑΤΡΟΥ.

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής συστημένης αποστολής ή αποστολής με courier θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία στη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή του courier.

Πληροφορίες στα τηλ.:2107264396 κα Αντύπα,2107264368 κα Μπαμπαλιούτα.   

 

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ