ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 100.000 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ  

Αθήνα 11/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 100.000 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ  

 

Σας ενημερώνουμε ότι, όσες επιχειρήσεις-εργοδότες του Οργανισμού ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Ν. 4726/2020, καθώς  και την εγκύκλιο 49/11.11.2020 του e-ΕΦΚΑ, θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (Α.Κ.Α. – Α.Κ.Ε.)

Η ασφάλιση των ωφελούμενων – εργαζόμενων του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί μέσω της υποβολής των Αναλυτικών Καταστάσεων Αποδοχών (Α.Κ.Α. – Α.Κ.Ε.) των αντίστοιχων μισθολογικών περιόδων, μαζί με το τυχόν λοιπό προσωπικό των ενταγμένων στο πρόγραμμα επιχειρήσεων-εργοδοτών, στις προθεσμίες που προβλέπονται κάθε φορά.

 

 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Κ.Α. ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η απεικόνιση στην Α.Κ.Α. της περιόδου ένταξης εργαζομένων στο εν λόγω πρόγραμμα γίνεται με τη χρήση νέων τριψήφιων Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.), ενώ, στα λοιπά πεδία της Α.Κ.Α.. καταχωρούνται τα ασφαλιστικά στοιχεία, όπως αντιστοιχούν στην παρασχεθείσα απασχόληση του ωφελούμενου – εργαζομένου με βάση τα πραγματικά δεδομένα (Κ.Α.Δ., Κωδικός Ειδικότητας, Κωδικός Πακέτου Κάλυψης, ημέρες εργασίας, αναλογούσες αποδοχές και αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, συμπλήρωση υποχρεωτικά των πεδίων ένδειξης πλήρους ή μειωμένης απασχόλησης, και υποχρεωτικά των πεδίων Από….. Έως….., κ.λ.π.).

 

 

Οι νέοι Τύποι Αποδοχών (Τ.Α.) αντιστοιχούν ως προς την λειτουργικότητά τους στους ήδη υπάρχοντες Τ.Α. ως ακολούθως :

 

 

ΝΕΟΙ Τ.Α. – ΛΕΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

901  «ΤΑΚΤ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ 100.000 Ν.Θ.Ε.» 001 (πρώην 01)
902  «ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓ. 100.000 Ν.Θ.Ε.» 003 (πρώην 03)
903  «ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 100.000 Ν.Θ.Ε.» 004 (πρώην 04)
904  «ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 100.000 Ν.Θ.Ε.» 005 (πρώην 05)
905  «ΕΠΙΔ. ΙΣΟΛΟΓ.100.000 Ν.Θ.Ε.» 006 (πρώην 06)
907  «ΑΠΟΔ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 100.000 Ν.Θ.Ε.» 008 (πρώην 08)
908  «ΑΝΑΔΡΟΜ. ΑΠΟΔ 100.000 Ν.Θ.Ε.» 009 (πρώην 09)
909  «BONUS 100.000 Ν.Θ.Ε.» 010 (πρώην 10)
910  «ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ100.000 Ν.Θ.Ε.» 011 (πρώην 11)
913  «ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔ.100.000 Ν.Θ.Ε.». 014 (πρώην 14)
914  «ΑΜΟΙΒ ΚΑΤ ΑΠΟΚ/ΕΦΑΠΑΞ 100.000» 016 (πρώην 16)

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

  • Στους νέους Τ.Α. 901-914 διατηρούνται οι ίδιοι κανόνες ελέγχου, κατ’ αντιστοιχία (ως ανωτέρω πίνακας) με τους υφιστάμενους Τ.Α. (διψήφιους μέχρι 31.10.2020 και από 01.11.2020 τριψήφιους με την προσθήκη του ψηφίου 0 στην αρχή τους, όσον αφορά την παραγωγή σχετικών προς υποβολή αρχείων, ενώ, στην συμπλήρωση φόρμας παραμένουν ως η υπάρχουσα κωδικοποίηση π.χ. 01, 10).

 

  • Στις εγγραφές της Α.Κ.Α. με χρήση των Τ.Α.: 901, 907 πρέπει οπωσδήποτε να καταχωρούνται ημέρες ασφάλισης στο πεδίο 37 («Ημέρες Ασφάλισης»), στον Τ.Α. 914 δύνανται να καταχωρηθούν, ενώ, στους λοιπούς Τ.Α. στο συγκεκριμένο πεδίο πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρείται η «τιμή» 0.

 

  • Δεδομένου ότι, το σύνολο των εισφορών (εργατικών και εργοδοτικών) των αντίστοιχων εγγραφών δεν θα καταβληθούν από τους εργοδότες, λόγω κρατικής επιδότησής τους, στην καταχώριση στοιχείων στην Α.Κ.Α. στο Πεδίο 44:

«Επιδότηση Εργοδότη (%)», συμπληρώνεται η τιμή 100, χωρίς να συμπληρωθεί το Πεδίο 43: «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)», όπου καταχωρείται υποχρεωτικά η «τιμή» 0. Το σύνολο του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα 100% επιδότηση  καταχωρείται στο Πεδίο 45 «Επιδότηση Εργοδότη» (ΠΟΣΟ).

 

  • Οι Τ.Α. 901-914 συνδυάζονται με όλους τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης Κ.Π.Κ. (πλήρους ή μειωμένης απασχόλησης).

 

  • Δεν γίνεται δεκτή Α.Κ.Α. όταν για τον ίδιο ωφελούμενο-εργαζόμενο εντοπίζεται υποβολή Α.Κ.Α. από άλλον εργοδότη για την ίδια μισθολογική περίοδο με εγγραφές που περιλαμβάνουν ημέρες ασφάλισης.

 

  • Δεν γίνεται δεκτή Α.Κ.Α. με Τ.Α.: 901, 907, & 914, όταν για τον ίδιο ωφελούμενο-εργαζόμενο στην ίδια ή προηγούμενη Α.Κ.Α.. (Κανονική ή Συμπληρωματική) του ίδιου εργοδότη για την ίδια μισθολογική περίοδο περιλαμβάνεται εγγραφή με Τ.Α. 018 (πρώην 18), 068 (πρώην 68), 069 (πρώην 69).

 

  • Δεν γίνεται δεκτή Α.Κ.Α. για τον ίδιο ασφαλισμένο (Α.Μ.Κ.Α.) από τον ίδιο εργοδότη (Α.Μ.Ε.) πέραν των έξι (6) μισθολογικών περιόδων (μηνών), όταν περιλαμβάνει εγγραφή με Τ.Α. 901, 907, 913 και 914.

 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264371 και 2107264318

 

                               ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ