ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου  2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του. Το πλήθος των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ είναι κατά προσέγγιση 28.000. Στην περίθαλψη των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ συμπεριλαμβάνεται και η οδοντιατρική, τόσο εντός του Οργανισμού με οδοντιάτρους του ΕΔΟΕΑΠ, όσο και εκτός με συμβεβλημένους και μη οδοντιάτρους.

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει Διαγωνισμό για την προμήθεια οδοντιατρικών υλικών, που είναι αναγκαία για τα οδοντιατρεία του ΕΔΟΕΑΠ, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον κεφάλαιο Ι. Παράρτημα, μαζί με τις ενδεικτικές τους τιμές (συμπ. ΦΠΑ).  Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα (για τον ΕΔΟΕΑΠ) από οικονομικής άποψης προσφορά, που θα είναι εκείνη με το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία υλικών, επί των ενδεικτικών τιμών που αναφέρονται στο Παράρτημα  ανά οδοντιατρικό υλικό ή συσκευασία. Οι λεπτομέρειες του τρόπου αξιολόγησης περιγράφονται στο κεφάλαιο Η. Κριτήρια αξιολόγησης.

Β. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να προμηθεύεται ο ΕΔΟΕΑΠ τον μεγαλύτερο δυνατό όγκο οδοντιατρικών υλικών από έναν βασικό προμηθευτή, εκείνον που θα μειοδοτήσει ανά κατηγορία, για την επόμενη διετία ώστε να αποφευχθούν χρονοβόρες διαδικασίες πρόχειρων διαγωνισμών για επί μέρους παραγγελίες.

Γ. ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Η πιθανή δαπάνη, βάσει των αναλογιστικών στοιχείων που διατηρεί ο ΕΔΟΕΑΠ για τα προηγούμενα έτη, εκτιμάται ότι θα ανέλθει, για τα δύο έτη, στο ύψος των 100.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το σύνολο των προς προμήθεια οδοντιατρικών υλικών όλων των κατηγοριών. Επισημαίνεται ότι η πιθανή δαπάνη είναι προσεγγιστική και δεν δεσμεύει τον ΕΔΟΕΑΠ ούτε για μικρότερο ούτε για μεγαλύτερο ποσό και αναφέρεται για να δώσει μία εικόνα του πιθανού προϋπολογισμού στους φορείς που θα συμμετέχουν. Οι παραγγελίες από τον ΕΔΟΕΑΠ μπορούν να είναι τμηματικές ή συνολικές για κάθε είδος, αναλόγως των αναγκών του.

Δ. ΣΥΜΒΑΣΗ

Με τον ανάδοχο/αναδόχους  του διαγωνισμού θα υπογραφεί σύμβαση με διάρκεια δύο (2) ετών και με δυνατότητα μονομερούς, εκ μέρους του ΕΔΟΕΑΠ, παράτασης για ένα (1) επί πλέον έτος με τους ίδιους όρους.

 

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή κάθε τμηματικής παραγγελίας θα γίνεται με την εξόφληση του σχετικού τιμολογίου του αναδόχου εντός ενός μήνα από την κατάθεσή του.

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας οδοντιατρικών υλικών.
 2. Στην τεχνική προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα καταθέσουν ένα σύντομο προφίλ, τους κύκλους εργασιών των τελευταίων δύο ετών, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) τόσο των υπεύθυνων για τον διαγωνισμό, όσο και των τμημάτων που είναι αρμόδια για τις παραγγελίες από τον ΕΔΟΕΑΠ.
 3. Στην τεχνική προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι αποδέχονται όλους ανεξαιρέτως τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
 4. Τα προς προμήθεια υλικά αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της παρούσας διακήρυξης, στο Κεφ. Ι, ως παράρτημα. Τα υλικά αυτά διακρίνονται στις παρακάτω πέντε κατηγορίες:
 5. Οδοντιατρικά υλικά και αναλώσιμα οδοντιατρείων
 6. Εργαλεία
 7. Υλικά προσθετικής
 8. Ορθοδοντικά υλικά
 9. Υλικά περιοδοντολογίας και χειρουργικής

Κάθε συμμετέχων φορέας μπορεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό συμμετέχοντας σε μία μόνον από τις κατηγορίες είτε σε περισσότερες της μιας είτε σε όλες. Σε κάθε κατηγορία θα ανακηρυχθεί ξεχωριστά ο ανάδοχος.

 1. Στην τεχνική προσφορά τους οι συμμετέχοντες φορείς θα δηλώνουν σαφώς σε ποιες από τις 5 κατηγορίες συμμετέχουν.
 2. Στην τεχνική προσφορά δεν θα υπάρχει κανένα στοιχείο σχετιζόμενο με την οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.
 3. Στην τεχνική προσφορά, για κάθε κατηγορία στην οποία συμμετέχουν, οι συμμετέχοντες φορείς θα δηλώσουν ότι εμπορεύονται και έχουν προς διάθεση τουλάχιστον το 80% των υλικών της κατηγορίας, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας διακήρυξης.
 4. Στην τεχνική προσφορά, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι μπορούν να παραδίδουν τα υλικά τα οποία διαθέτουν εντός 10 το πολύ ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παραγγελίας (εξαιρούνται η περίοδος 1 – 15 Αυγούστου και οι εβδομάδες των Χριστουγέννων και του Πάσχα).

Ζ. OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Για κάθε μία από τις πέντε κατηγορίες, στην οποία έχει δηλώσει στην τεχνική του προσφορά ότι συμμετέχει ο προσφέρων φορέας, θα αναφέρει ξεχωριστά το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει επί των τιμών που αναφέρονται με το ΦΠΑ στο Παράρτημα της παρούσας διακήρυξης για όλα τα υλικά κάθε κατηγορίας. Το ποσοστό έκπτωσης θα αναφέρεται για κάθε κατηγορία ολογράφως και αριθμητικά εντός παρένθεσης, με ακέραιο αριθμό και δύο δεκαδικά ψηφία.

Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της ολόγραφης και αριθμητικής γραφής του ποσοστού, υπερισχύει η ολόγραφη.

Παράδειγμα:

Κατηγορία 3: Υλικά προσθετικής. Προσφερόμενη έκπτωση: Δέκα κόμμα μηδέν μηδέν τοις εκατό (10,00%)

Η. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει πρώτα τις τεχνικές προσφορές. Για εκείνες τις εταιρείες των οποίων η προσφορά κρίνεται αποδεκτή, θα καταρτιστεί λίστα συμμετοχής τους στην οικονομική αξιολόγηση, ξεχωριστή για κάθε κατηγορία υλικών. Στους συμμετέχοντες των οποίων η τεχνική προσφορά δεν έγινε αποδεκτή, θα επιστρέφονται σφραγισμένες οι οικονομικές τους προσφορές.

Σε ξεχωριστή συνεδρίαση, η επιτροπή αξιολόγησης θα αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών των οποίων οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές.

Θα κηρυχθεί ξεχωριστά ανάδοχος για κάθε μία από τις πέντε κατηγορίες του διαγωνισμού, που θα είναι η εταιρεία που προσφέρει στην κατηγορία αυτή το μέγιστο ποσοστό ενιαίας έκπτωσης επί των τιμών των υλικών της κατηγορίας που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας διακήρυξης και στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες εταιρείες δώσουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης, ο ανάδοχος ανακηρύσσεται με κλήρωση που λαμβάνει χώρα παρουσία των ενδιαφερομένων εταιρειών.

Με τον ανάδοχο/αναδόχους θα υπογραφούν συμβάσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Δ.

Επισημαίνεται ότι αν ο ανάδοχος σε κάποια κατηγορία δεν διαθέτει κάποιο από τα αναφερόμενα υλικά της κατηγορίας αυτής, ο ΕΔΟΕΑΠ απευθύνεται για τη σχετική παραγγελία στον δεύτερο, τρίτο, κ.λπ. κατά σειράν μειοδότη του παρόντος διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν αναφέρεται στο παράρτημα της παρούσας διακήρυξης, ο ΕΔΟΕΑΠ θα διενεργεί ξεχωριστό πρόχειρο διαγωνισμό, απευθυνόμενος με πρόσκληση σε όλες τις εταιρείες του μητρώου προμηθευτών οδοντιατρικών υλικών  που θα συνταχθεί από τον ΕΔΟΕΑΠ από το σύνολο των εταιρειών που είναι γνωστές έως τώρα από προηγούμενες αγορές, το σύνολο των εταιρειών που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό και όλες τις εταιρείες που θα αποστείλουν στον ΕΔΟΕΑΠ αίτημα εγγραφής στο μητρώο προμηθευτών οδοντιατρικών υλικών με το προφίλ της εταιρείας τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, έως και ένα μήνα μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι τα υλικά που θα παραδίδονται στον Οργανισμό, θα πρέπει να έχουν σε ισχύ τα 2/3 της ημερομηνίας λήξης τουλάχιστον.

 

Θ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την  28η Δεκεμβρίου 2020. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως, ως ανωτέρω, σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερομένων υπηρεσιών, όπως απαιτούνται από την παρούσα.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: supplies@edoeap.gr).

 

Ι. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΕΔΟΕΑΠ

Σημείωση: Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ

Α/Α Τιμή (€)

Με ΦΠΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
        1. 5,28/τεμ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ (1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης.

(2) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο.

(3) Να είναι κατάλληλα για προ στίλβωση και στίλβωση κεραμικών υλικών, μετάλλων, σύνθετων ρητινών και ακρυλικών σε διάφορα σχήματα (Καφέ, πράσινα, κίτρινα, μαύρα, γκρι, λευκά, καφέ-γκρι).

        2. 14,8/200 ΣΦΗΝΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ (1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

(2) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο.

(3) Χρωματικό Κωδικό

(4) Να έχει καμπύλη άκρη για ευκολία εισχώρησης χωρίς ουλικό τραυματισμό.

(5) Να είναι ανατομικά σχεδιασμένες.

(6) Να έχει τετράγωνο τέλος για καλύτερη λαβή.

(7) Να είναι κατασκευασμένο από πρώτης ποιότητας ξύλο σφενδάμου.

        3. 9,4/συσκ. ΤΟΛΥΠΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ α. Να αποτελούνται από καθαρό – λευκασμένο φυσικό βαμβάκι, το οποίο είναι σύμφωνο με την μονογραφία της ισχύουσας Ελληνικής Φαρμακοποιίας

β. Να είναι συμπιεσμένο και διαμορφωμένο σε κυλίνδρους διαμ. 0.8 εκατ. και μήκους 4 εκατ. περίπου.(±10%)

γ. Επιθυμητή συσκευασία ανά 50 σε χάρτινο περιτύλιγμα και 10 ή 20 τέτοιες συσκευασίες σε πλαστική σακούλα.

        4. 4,95/τεμ. ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΓΓΛΥΦΙΔΩΝ  α. Να είναι συρμάτινο.

β. Να είναι κατάλληλο για τον σκοπό που προορίζονται.

        5. 55/τεμ ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΙΑΤΡΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΩΜΕΝΑ   α. Να είναι εύκολης προσαρμογής.

β. Τα γυαλιά να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό το οποίο να μην χαράζονται εύκολα από  κομμάτια οδόντος.

γ. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος.

        6. 8,6/συσκ ΒΕΛΟΝΑ ΓΙΑ CARPYL 1ας ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 100/Τεμ (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

(2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

(3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

        7. 31,6/50 τεμ ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΑ ΔΙΑΚΛΥΣΜΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ (ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΑΙ ΤΥΦΛΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΤΡΥΠΑ Βελόνες μικρής διαμέτρου  27 – 30 G,  οι οποίες δύνανται να συνοδεύονται με ανασχετικό δακτύλιο, εύκαμπτες, μήκους 40χιλ, α) ανοικτού άκρου, β) τυφλού άκρου με πλάγια τρύπα με ικανότητα εμβύθισης σε απολυμαντικά/καθαριστικά διαλύματα ή αποστειρώσιμες σε αυτόκαυστο κλίβανο
      8.        50 51,98 /τεμ. ΣΠΡΕΥ ΨΥΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ Σπρέι ψυκτικό με ρύγχος χωρίς CFC
        9. 8,68/ κουτ. ΔΙΕΥΡΥΝΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).

 

(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

(2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

(3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

Από ανοξείδωτο χάλυβα, τριγωνικής ή τετράγωνης διατομής, με πλαστική ή σιλικονούχο λαβή, ανθεκτικές σε επανειλημμένους κλιβανισμούς, να διαθέτουν σιλικονούχο ανασχετικό δακτύλιο, σε  μεγέθη 06 – 80 μήκους 25-31χιλ.

      10. 1,86/ τεμ ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

 

 

α. Να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα υψηλής ποιότητας.

β. Να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση.

γ. Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία που να τα προστατεύει από το περιβάλλον.

δ. Να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο.

      11. 9,92κουτί ΕΓΓΛΥΦΙΔΕΣ PEESO – GATES/

 

α. Να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα.

β. Να διατίθενται σε 3 μήκη και 6 μεγέθη (1-6)

Ανθεκτική σε επανειλημμένους κλιβανισμούς, προσαρμοζόμενη σε όλες τις χειρολαβές χαμηλών ταχυτήτων

      12. 3 / τεμ Διαμάντια AIROTOR Σε διάφορα σχήματα και μεγέθη
      13. 2/ τεμ / τεμ ΦΡΕΖΕΣ AIROTOR ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΡΗΤΙΝΩΝ (Κίτρινες)/

 

α. Να είναι εξαιρετικά λεπτόκοκκες

β. Να είναι πολλαπλών χρήσεων σε διάφορα σχήματα

γ. (20-30 μικρά)

 

      14. 0,37/ τεμ ΔΙΣΚΑΡΙΑ ΦΘΟΡΙΩΣΗΣ/

 

α. Να είναι από μη απορροφητικό αφρώδες υλικό.

β. Σε μονά ξεχωριστά small, medium, large

γ. Σε διπλά ενωμένα άνω + κάτω γνάθου ξεχωριστά small, medium, large

      15. 9,92/ συσκ ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΓΡΩΝ ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ Να είναι με ευθεία και ευλύγιστη κεφαλή σε mini και regular μορφή
      16. 15/συσκ. ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ Σετ τρυπάνων για άξονες υαλονημάτων – μεταλλικών αξόνων

Τρυπάνι No1, No2, Νο3, Νο4

      17. 20,15/τεμ. ΚΟΝΙΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΟΛΗΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

(ΚΟΝΙΑ ΟΞΥΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΜΕ ΥΓΡΟ)

(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως

(2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

(3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας

 

      18. 39,55/τεμ ΚΟΝΙΑ ΥΑΛΟΙΝΟΜΕΡΗ/

 

(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

(2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

(3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

      19. 339/ συσκ. Υαλοϊνομερής κονία φωτοπολυμεριζόμενη (Υγρό και σκόνη αυτοσυγκολούμενα)./

 

(1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

(2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

(3) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο.

(5) Σε διάφορους χρωματισμούς

      20. 4,5 /καψ ΥΑΛΟΪΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΑΣΗΜΙ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΩΝ /

 

(1) Σε συσκευασία κάψουλας ή σωληνάρια διπλής ανάμιξης εύκολο στη χρήση, με ενισχυμένη σύνθεση από άργυρο και υψηλής σκληρότητας

(2) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης.

(3) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο.

(4) Κατάλληλο για εμφράξεις νεογιλών

      21. 44,07/τεμ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΝΙΑ

 

(1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης.

(2) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο και να διατίθεται σε βάζο.

      22. 2,48/100 ΤΕΜ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

α. Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.β. Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
      23. 12,71/ κουτί ΚΩΝΟΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ,

 

(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).

α. Να είναι από φυσική γουταπέρκα, για πλάγια, κάθετη και θερμική συμπύκνωση, ακτινοσκιεροί, σταθεροί αλλά και ευλύγιστοι για εύκολη τοποθέτηση, υψηλής σταθερότητας.

β. Να είναι τοποθετημένα σε συρταρωτό κουτί.

γ. Να διατίθεται σε  διάφορα μεγέθη ,μήκη, κωνικότητες.

      24. 7,345/κουτί ΚΩΝΟΣ ΧΑΡΤΟΥ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

 

(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).

 

(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

(2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

(3) Να είναι τοποθετημένα σε συρταρωτό κουτί.

(4) Να έχουν χρωματική κωδικοποίηση στην κορυφή τους

(5) Να είναι  υψηλής απορροφητικότητας.

      25. 4,96 μεταλλική

6,20 διάφανη

ΤΕΧΝΗΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟ

ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

Ή ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος προσδιορίζονται στη διακήρυξη)./

 

(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

(2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

(3) Να είναι τοποθετημένα σε  ΘΗΚΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ

      26. 37,2 /ΣΥΣΚ. ΣΕΤ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ

 

Να περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για τεχνητό τοίχωμα και εργαλείο τοποθέτησης αυτών (από ανοξείδωτο ατσάλι)
      27. 30,51 /συσκ. ΚΙΤ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ  ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΑ ΔΟΝΤΙΑ (1)   Σε σύριγγα διπλής ανάμειξης

(2)   Να περιέχει 35% υπεροξείδιο του καρβαμιδίου ή του υδρογόνου

      28. 9,3/κουτί ΝΕΥΡΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

10/ΤΕΜ ή 12/ΤΕΜ

(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

(2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

(3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

      29. 18,6/τεμ ΑΡΠΑΓΕΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ

 

1. Να είναι ανατομικές από ανοξείδωτο χάλυβα

2. Να είναι ανθεκτικές στον κλιβανισμό.

      30. 24/τεμ MATRIX RETAINER 1. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι.

2. Αποστειρώσιμος σε ξηρούς αποστειρωτές & σε αυτόκαυστο.

      31. 20,34/τεμ ΠΑΣΤΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΩΝ/

 

(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως και να είναι πρόσφατης παραγωγής.

(2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

(3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

(4) Να είναι μικρόκοκκη, με πυρίτιο

(5) Να είναι εύγευστη, με σύνθεση μη αποσπούμενης από το λάστιχο στίλβωσης.

(6) Να είναι διατίθεται σε βάζο από 70 – 100 γρ. ή σε σωληνάριο σε υγρή μορφή υψηλού

ιξώδους

      32. 0,33/τεμ ΨΥΚΤΡΕΣ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ/

 

Τρίχινες ψύκτρες που προσαρμόζονται σε χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων

 

      33. 5,58 κουτί ΡΙΝΗ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).

1. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλαστική ή σιλικονούχο λαβή και να διαθέτουν σιλικονούχο ανασχετικό δακτύλιο.

2. Να είναι:

– τετράγωνης διατομής για Ρίνες τύπου Κ (μήκους 25 και 28mm και μεγέθη 6, 8, 10 και 15-40 και 45-80).

– στρογγυλής διατομής για Ρίνες τύπου Η (μήκους 25 και 28mm και μεγέθη 6, 8, 10 και 15-40 και 45-80).

– τριγωνικής διατομής

3. Να είναι ανθεκτικές σε επανειλημμένους κλιβανισμούς

 

      34. 7 / κουτί ΡΙΝΗ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΗ 1. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλαστική ή σιλικονούχο λαβή και να διαθέτουν σιλικονούχο ανασχετικό δακτύλιο.

2. Να είναι:

– τετράγωνης διατομής για Ρίνες τύπου Κ (μήκους 25 και 28mm και μεγέθη 6, 8, 10 και 15-40 και 45-80).

– τριγωνικής διατομής

3. Να είναι ανθεκτικές σε επανειλημμένους κλιβανισμούς

 

      35. 33,9 /κουτί ΕΝΔΟΡΡΙΖΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ( ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ)

 

1. Να είναι βιοσυμβατοί, ευλύγιστοι, να μην περιστρέφονται και να έχουν κωνικό ή παράλληλο άκρο.

2. Να είναι εύκολοι στην εφαρμογή.

3. Να είναι ατοξικοί και ακτινοσκιεροί.

      36. 22/ τεμ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διαλύματος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).

(1) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

(2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

(3) Η συσκευασία θα καθορίζεται στη διακήρυξη

      37. 3,15/100 τεμ ΡΥΓΧΟΣ ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ/

 

(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως και να είναι πρόσφατης παραγωγής.

(2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

(3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας (50-100 τεμαχίων).

(4) Το tip στην άκρη να αφαιρείται

(5) Να έχουν ικανοποιητική ελαστικότητα

      38. 47,12 /συσκ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ (ΡΥΓΧΗ) 1. Από ανθεκτικό πλαστικό ματ επιφάνειας με άνοιγμα Ø 11mm και Ø 16mm.

2. Αποστειρώσιμα σε αυτόκαυστο ή κλίβανο χημικών ατμών έως 134οC.

3. Με αντάπτορα για προσαρμογή σε διάμετρο 16mm και 11mm

      39. 13,64/40 τεμ ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΡΗΤΙΝΩΝ 1. Κατασκευασμένοι από πλαστικό, αδιάβροχοι διαφόρων αδροτήτων

2. Με μαντρέλ .

      40. 47,46 /τεμ. ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ – ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΜΙΚΡΗΣ – ΜΕΣΑΙΑΣ – ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ

 

 

(1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

(2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

(3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας

(4) Σε πρακτικό διανομέα με κόφτη.

(5) Να είναι αδιάβροχες

(6) Να διατίθεται σε τρεις διαφορετικές χρωματικά κωδικοποιημένες αδρότητες (30-40-60 μικρά)

(7) Να είναι αδρές από τη μία ή και τα δύο πλευρές

(8) Να είναι κατασκευασμένες από Οξείδιο του Αργιλίου πλάτους 4mm.

(9) Να έχουν κενό στο κέντρο και δύο αδρότητες

      41. 15 /συσκ. ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ 1. Να είναι κατασκευασμένα από υλικά  υψηλής ποιότητας.

Διατίθενται σε σετ των 12 τεμ. με 4  διαφορετικά σχήματα

2. Να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση.

3. Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία που να τα προστατεύει από το περιβάλλον.

4. Να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο.

      42. 19,34/κουτί ΤΑΙΝΙΕΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ/ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ  ΟΔΟΝΤΩΤΕΣ
 1. Να είναι ανοξείδωτες μεταλλικές.
 2. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης.
 3. Τοποθετημένες σε θήκη χορηγητή
 4. Διαχωρισμού TDV

 

 

      43. 10,54/ τεμ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΠΕΤΣΕΤΩΝ Κατάλληλη μεταλλική ή πλαστική κατασκευή η οποία χρησιμοποιείται για στερέωση χαρτοπετσετών στο λαιμό του ασθενή
      44. 15,90 /500τεμ ΠΕΤΣΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΗ  Να είναι αδιάβροχη από τη μία πλευρά και από την άλλη να αποτελείται από χαρτί μη ερεθιστικό στο δέρμα.

 

      45. 36,16/ τεμ. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΞΗΡΟΥ ΦΑΤΝΙΟΥ (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

(2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

(3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

(4) Να έχουν ικανοποιητικό χρόνο πήξης.

      46. 15,82/ τεμ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ  25-30gr (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

(2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

(3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

(4) Να έχουν ικανοποιητικό χρόνο πήξης.

      47. 47,46/σετ ΦΟΡΜΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΣΕΛΟΥΛΟΪΤ/ (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

(2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

(3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

Συσκευασίες
Πρόσθια και προγόμφιοι
ασσορτί συσκευασία των
30 τεμαχίων

      48. 45 /συσκ. ΓΩΝΙΕΣ ΣΕΛΟΥΛΟΪΤ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ Να διατίθεται σε διάφορα σχήματα για κάθε δόντι.

Διατίθενται σε σειρές εγγύς και άπω γωνιών για πρόσθια δόντια και κυνόδοντες (συγκεκριμένα για τους 11, 12, 21, 22, 13, 23, 31-32, 41-42), 4 μεγέθη σε κάθε γωνία, 2 τεμάχια σε κάθε μέγεθος.

Συσκευασία: ασσορτί συσκευασία των 72 τεμαχίων

      49. 30,51/συσκ. ΦΥΡΑΜΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΧΗΜ. ΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΣΤΑΣ- ΠΑΣΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10-15 GR, ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

(ΦΥΡΑΜΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ)/

(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

(2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά, ακτινοσκιερά.

(3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας η οποία να περιέχει μπλοκ ανάμιξης

(4) Να είναι ταχείας σκλήρυνσης

      50. 11,3/ συσκ. ΠΑΣΤΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΜΦΡΑΞΗ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ/ (1) Να διατίθεται σε μορφή Gel, σε σωληνάριο ή σύριγγα με υψηλό ΡΗ.

(2) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης.

(3) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο.

(4) Να διαθέτει ανταλλακτικά ρύγχη.

      51. 90,40/ συσκ. ΦΥΡΑΜΑ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΡΗΤΙΝΩΔΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (ΒΑΣΗ + ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ) (ΑΗ26) 1. Σε συσκευασία 2 σωληνάριων (βάση + καταλύτης) τύπου: πάστα – πάστα ή πάστα – γέλη, ακτινοσκιερό, με βάση την εποξυ-ρητίνη και ικανότητα αρχικής πήξης εντός 48 ωρών.

2. Αναμειγνυόμενα να δίνουν ρητινώδη σύσταση αυτοπολυμεριζόμενη

      52. 12,4/ συσκ ΧΑΡΤΙ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

(8μ , 20μ, 40μ )

(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

(2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

(3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

      53. 16,12/τεμ. ΣΠΡΕΫ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΑΕΡΟΤΟΡ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟR (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

(2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

(3) Να είναι συμβατό με σύστημα του νοσοκομείου

      54. 16,12/ τεμ ΣΠΡΕΫ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥΣ-ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

(2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

(3) Επιθυμητό να είναι συσκευασμένο σε φιαλίδιο 300ml .

      55. 36,16/τεμ. ΡΗΤΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

 

(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

(2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

(3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

(4) Να είναι νανουβριδική , flow και regular

(5) Να έχουν υψηλό ιξώδες

      56. 2,48 /τεμ. ΜΠΛΟΚ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ/ Φύλλα πλαστικοποιημένα και καλυμμένα από πολυαιθυλένιο
      57. 5,50/τεμ ΛΥΧΝΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Λυχνία γυάλινη οινοπνεύματος, ανθεκτική στη θραύση
      58. 8 / τεμ ΦΡΕΖΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Φρέζες από τροχόλιθο για ευθεία χειρολαβή, μεγάλου μεγέθους
      59. 4/ τεμ. ΦΡΕΖΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (1) Να είναι κατάλληλες για κοπή μετάλλου

(2) Να είναι μεταλλικές από carbide

(3)ανθεκτικές στην αποστείρωση

 

      60. 18 / τεμ. ΦΡΕΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (1) Να είναι κατάλληλες για κοπή οστού

(2) Να είναι μεταλλικές από carbide

(3) Να είναι προσαρμοζόμενη σε ευθεία χειρολαβή

(4) Να είναι ανθεκτικές στην αποστείρωση

      61. 65,54 /συσκ. ΚΑΨΟΥΛΑ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΟΣΗΣ /50 καψ. (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

(2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

(3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

(4) Αμάλγαμα διασποράς 70% σε άργυρο χωρίς τη γ2 φάση

      62. 73,45/ τεμ. ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΤΡΩΜΑ/ 1. Να διατίθεται σε μικροσύριγγα των 0.33gr για εύκολη τοποθέτηση.

2. Να είναι παρασκευασμένο με σύνθεση ιόντων ψευδαργύρου για βακτηριοκτόνο δράση.

      63. 8,7 / συριγ. ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ /GEL (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

(2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.(φωσφορικό οξύ 37%)

(3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

      64. 39,55 / συσκ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΑ ΦΑΤΝΙΑ 1. Να είναι απορροφήσιμο από κολλοειδή άργυρο διαστάσεων 14x7x7mm

2. Να είναι αποστειρωμένος.

      65. 28,25/ τεμ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΡΗΤΙΝΩΝ Συγκολλητικός παράγοντας ολικής αδροποίησης
      66. 104,16 / συσκ. ΤΑΙΝΙΕΣ ΝΑΡΘΗΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ
 1. Σε θήκη χορηγητή
 2. Με 5 clips
 3. Να είναι πολύ λεπτές 0.05 mm
 4. .2m x 4mm
      67. 4/ τεμ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΝΗΜΑ (ΑΚΗΡΩΤΟ-ΚΗΡΩΜΕΝΟ)/ 1. Να είναι κατασκευασμένο με επικάλυψη Teflon.

2. Να είναι ανθεκτικό στον καθαρισμό μεσοδοντίων διαστημάτων

3. Η συσκευασία να είναι με διανομέα.

 

      68. 24,8/κουτ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΡΑ/ 1. Να είναι κατασκευασμένες από φυσικό υλικό, χωρίς Latex και χωρίς πούδρα.

2. Να είναι διαστάσεων 15x15cm περίπου.

3. Να έχουν μεγάλη ελαστικότητα.

      69. 15,90/συσκ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ/ 1. Να καλύπτουν τον ψηφιακό σένσορα και μέρος του καλωδίου.

2. Μιας χρήσεως

3. Να διατίθεται σε πακέτο των 500, νο 1 και 2

      70. 20,62/συσκ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΫΔΡΟΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 1. Να έχουν διαστάσεις 6x25cm διαφανή.

2. Να διατίθενται σε κουτί διανομέα 500 τεμαχίων.

      71. 31/10 τεμ ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Σε πλαστική σακούλα με ζελατίνη, επαναχρησιμοποιούμενη, για ψύξη και θέρμανση

2. Να τοποθετείται και σε φούρνο μικροκυμάτων.

3. Να έχει διαστάσεις 14x18cm

      72. 25,99 1lt ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Υγρό με αποφρακτική ικανότητα των σωληνώσεων της χειρουργικής αναρρόφησης

Να συνοδεύεται από ειδικό δοχείο

      73. 20,34 2lt ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Υγρό με απολυμαντική ικανότητα των σωληνώσεων της χειρουργικής αναρρόφησης

Να συνοδεύεται από ειδικό δοχείο

    74. 23,32/ τεμ. ΣΠΡΕΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ Σε διάφορες γεύσεις  για χρήση στη παιδοδοντία
      75. 31/τεμ. ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ  ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  10Χ15 ΕΚ Με αυτοκόλλητη τη μία επιφάνεια, εύκολα ανασυρόμενη, να μην αφήνει υπολείμματα κολλώδους ουσίας.
      76. 24,63/ συσκ. ΚΡΕΜΑ  EDTA ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 17% ΓΙΑ ΧΗΛΙΣΗ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
 1. Σκεύασμα EDTA  15-17% σε κρέμα, για την διευκόλυνση της διάνοιξης ενασβεστιωμένων ριζικών σωλήνων, υδατοδιαλυτό.
 2. 2 σωληνάρια  χ 6 gr
      77. 8,68/τεμ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3-5% (EAU DE LABARAQUE) ΣΕ ΦΙΑΛΗ 1lt Υγρό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3-5%, με ουδέτερο pH, για την απολύμανση ριζικών σωλήνων, υδατοδιαλυτό, σε μη διαφανή συσκευασία.
      78. 18,55/συσκ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟ Να περιέχει υδροχλωρική μεπιβακαϊνη
      79. 18,55/συσκ. ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟ Να περιέχει :

1. Αρτικαϊνη, αδρεναλίνη 1/100.000

2. Αρτικαϊνη, αδρεναλίνη 1/200.000

      80. 14 /τεμ ΥΓΡΟ ΕΥΓΕΝΟΛΗΣ Σε μπουκάλι 100 ml
      81. 16,50/τεμ ΚΟΝΙΑ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΤΑ Κονία έμφραξης ΜΤΑ για αποκατάσταση διατρήσεων, βιοσυμβατή, που  να αποτελείται από σκόνη και υγρό, εύκολη στην τοποθέτηση, με αντοχή στις μηχανικές δυνάμεις και ικανότητα αρχικής πήξης εντός 48 ωρών.
      82. 22/συσκ. ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΛΥΠΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Διαστάσεις 8χ100mm

Ενσωματωμένη δράση ελατηρίου

Συσκευασία των 100

      83. 13,56/ τεμ. ΓΕΛΗ ΦΘΟΡΙΩΣΗΣ Περιεκτικότητα 2% σε Φθόριο για χρήση στην παιδοδοντία
      84. 22/συσκ.  ΕΥΠΛΑΣΤΟ ΡΗΤΙΝΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ Προληπτική έμφραξη οπών σχισμών

Να περιέχει φθόριο

Λευκό, φωτοπολυμεριζόμενο

      85. 4 /κουτί ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ  ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

Υποαλεργικό υλικό

      86. 2,50/  τεμ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Κρύσταλλοι Χαλαζία Για Αποστειρωτή Χαλαζία

Σε σακουλάκι

      87. 62/ συσκ. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ Σε ατομική συσκευασία, 3χ4cm, για χρήση με εμφανιστικά υγρά
      88. 31 το καθένα ΥΓΡΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ( DEVELOPER KAI FIX) 1 LT

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

        1. 34/ τεμ. ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΦΟΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωματισμό και διάβρωση.

γ. Να είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής

δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο.

ε. Να μην είναι τοξικά και να μην εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία

στ. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος

        2. 24,8/ τεμ  

 

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΜΥΛΕΣ (ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ NABERS)

 

α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωματισμό και διάβρωση.

γ. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής

δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο.

ε. Να μην είναι τοξικά και να μην εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία.

        3. 6,2/τεμ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΡΑΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

 

α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωματισμό και διάβρωση.

γ. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής

δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο.

ε. Να μην είναι τοξικά και να μην εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία.

        4. 9,90 /τεμ. ΛΑΒΕΣ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΗ  ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωματισμό και διάβρωση.

γ. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής

δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο.

ε. Να μην είναι τοξικά και να μην εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία

        5. 53,37/24 τεμ ΚΑΤΟΠΤΡA ΣΤΟΜΑΤΟΣ  ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ  ΔΙΑΦΟΡΑ

(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το μέγεθος προσδιορίζονται στη διακήρυξη).

 

α. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση αποχρωματισμένο και διάβρωση.

β. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής ποιότητας.

γ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο.

δ. Να είναι αντιθαμβωτικά (επίστρωση ροδίου)

        6. 10,83/ τεμ. ΚΟΧΛΙΑΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

 

α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωματισμό και διάβρωση.

γ. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής

δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο.

ε. Να μην είναι τοξικά και να μην εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία

        7. 10,32/τεμ ΣΠΑΘΗ ΚΟΝΙΑΣ ΔΙΠΛΗ α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωματισμό και διάβρωση.

γ. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής

δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο.

ε. Να μην είναι τοξικά και να μην εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία

στ. Φάρδος άκρων 6.2mm και 6.0mm

        8. 10,08 /τεμ ΛΑΒΙΔΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

 

α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωματισμό και διάβρωση.

γ. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής

δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο.

ε. Να μην είναι τοξικά και να μην εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία

        9. 37,92/τεμ ΟΔΟΝΤΑΓΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ – ΔΕΞΙΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ,

ΑΝΩ ΔΕΞΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ,

ΑΝΩ ΠΡΟΓΟΜΦΙΩΝ Ή ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

 

α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωματισμό και διάβρωση.

γ. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής

δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο.

ε. Να μην είναι τοξικά και να μην εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία

      10. 12/ τεμ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΕΩΣ α. Να είναι ανοξείδωτα.

β. Να αντέχουν σε χημική ή αυτόκαυστη αποστείρωση.

γ. Να διατίθενται σε 2 μήκη (21 και 25cm).

      11. 64,73/τεμ ΡΙΝΗ ΟΣΤΩΝ

 

α. Να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

β. Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

γ.  Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

      12. 55,78 /τεμ. ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΡΑΣ PRICHARD α. Να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

β. Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

γ.  Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

      13. 35,75/τεμ ΣΥΡΙΓΓΑ ΥΠΟΔΕΡΜΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ CARPUL α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωματισμό και διάβρωση.

γ. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής

δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο.

ε. Να μην είναι τοξικά και να μην εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία

στ. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος

      14. 650/τεμ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο τύπος τα χειρολαβής προσδιορίζονται στη διακήρυξη).

 

α. Να έχουν εσωτερικό Spray .

β. Να φέρουν ένδειξη μπλε/ γωνιακή χερολαβή  (αναλογία 1:1)

γ. Να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο.

δ. Να είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας μέταλλα(τιτάνιο).

ε. Να είναι κατάλληλες για τον τύπο του μηχανήματος που προορίζονται να υποστηρίξουν (μηχανήματα sirona )

στ. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος .

 

      15. 850/τεμ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΕΡΟΤΟΡ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο τύπος τα χειρολαβής προσδιορίζονται στη διακήρυξη).

 

  α. Να φέρουν αντιολισθητικές ραβδώσεις.

β. Να συνδέονται με το στέλεχος του μηχανήματος

με ταχυσύνδεσμο για μηχανήματα εκτός SIRONA

γ.Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στα ήδη υπάρχοντα  μηχανήματα  SIRONA

3.         γ. Να λιπαίνονται με λιπαντικό υψηλής ποιότητας.

4.         δ. Να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο.

ε. Να είναι κατασκευασμένες από ελαφρά και υψηλής ποιότητας μέταλλα(τιτάνιο).

στ. Να είναι κατάλληλες για τον τύπο του μηχανήματος που προορίζονται να υποστηρίξουν (όταν αναφέρεται).

6.         ζ. Να έχουν σύστημα τοποθέτησης των εγλυφίδων τύπου push button (χωρίς choc αλλαγής εγλυφίδων)

7.         η. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος.

8.         θ. Να φέρουν οπτικές ίνες για φως

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3:

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

Α/Α Τιμή (€)

Με ΦΠΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
      1. 43,4/συσς. ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΠΟΛΥΒΙΝΙΛΟΣΙΛΟΞΑΝΗΣ

(PUTTY)

 1. Να έχει εξαιρετική επαναφορά μετά από παραμόρφωση που προσφέρει ακριβή και λεπτομερειακή αναπαραγωγή του στόματος
 2. Να έχει εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων
 3. Σύσταση φιλική προς τον χρήστη
 4. Βολικά βάζα των 450ml με χρωματική κωδικοποίηση στο καπάκι
 5. Να φέρει ρύγχη ανάμιξης
 6. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης.
 7. Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο.
 8. Να είναι δυνατή η ανάμιξη τους με γάντια χωρίς πούδρα
 9.  Να διατίθεται σε κυτία με μορφή    πάστας (βάση + καταλύτης)
      2. 31/κουτί ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΟ ΠΟΛΥΒΙΝΙΛΟΣΙΛΟΞΑΝΗΣ
 1. Να διατίθεται σε συσκευασία διπλού σωληναρίου φύσιγγας
 2. Να φέρει ρύγχος ανάμιξης + ενδοστοματικά ρύγχη
 3. Να είναι ταχείας πήξεως.
 4. Υλικό για διορθωτικό αποτύπωμα σε όλες τις τεχνικές αποτύπωσης δυο φάσεων.
 5. Ενδείκνυται για αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων.
 6. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με όλες τις γνωστές αθροιστικού τύπου σιλικόνες.
 7. Συσκευασία 2 τεμαχίων
 8. Να αναπαράγει και τις παραμικρές λεπτομέρειες
 9. Να τοποθετείται απευθείας στο δισκάριο αλλά και στο στόμα
 10. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης.

.

      3. 16,12 ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ / Καταλύτης σε σωληνάριο για σιλικόνες συμπύκνωσης
      4. 59,52 ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΣΙΛΟΞΑΝΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ ΚΕΡΙΟΥ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΦΥΣΙΓΓΑ. 1.    Να διατίθεται σε συσκευασία διπλού σωληναρίου φύσιγγας

2.    Να φέρει ρύγχος ανάμιξης + ενδοστοματικά ρύγχη

3.    Να είναι ταχείας πήξεως.

4.    Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης.

5.    Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο.

6.    Συσκευασία 2 τεμαχίων

      5. 34,4 ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΣΕ ΚΟΥΤΙ (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως.

(2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

(3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

      6. 10,54/τεμ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
 1. Να είναι ελεύθερο σκόνης
 2. Να αλλάζει χρώμα κατά τον πολυμερισμό του
 3. Να έχει πολύ γρήγορο χρόνο πήξης
 4. Να έχει πολύ υψηλή αντοχή στη θλίψη και επαναφορά από παραμόρφωση
 5. Να έχει γεύση βανίλια ή μέντα.
 6. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης.
 7. Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο.
 8. Να έχει πιστοποίηση CE και ΝΙΟΜ
 9. Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια.
      7. 49,6/συσκ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΗΞΗΣ, ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΜΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ. 1)    Να έχει πολύ υψηλή σκληρότητα

2)    Να έχει υψηλή αντίσταση στο σπάσιμο

3)    Να παρουσιάζει ελάχιστη αντίσταση στο δάγκωμα

4)    Να πήζει γρήγορα μέσα στο στόμα σε 90 δευτερόλεπτα

5)    Να διατίθεται σε διπλή φύσιγγα με πιστόλι εφαρμογής και τοποθετείται απευθείας επάνω στα δόντια.

6)    Συσκευασία 2 τεμαχίων

      8. 0,99/τεμ ΔΙΣΚΑΡΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ/
 1. Να είναι από πλαστικό, ανοξείδωτο μέταλλο ή αλουμίνιο.
 2. Να είναι διάτρητα.
 3. Να διατίθενται σε 3 μεγέθη για άνω και κάτω γνάθο
      9. 169,5 /κουτί ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΩΝ
 1. Να έχει ρητινώδης σύσταση ελεύθερο μεθυλομεθακρυλικών και υπεροξειδίων.
 2. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 συριγγών + 50 ρυγχών ανάμιξης
 3. Συσκευασία 2 τεμαχίων
   10. 12,4/τεμ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΙΣΚΑΡΙΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΣΙΛΟΞΑΝΕΣ (1)  Ενισχύει το δεσμό των αποτυπωτικών υλικών που βασίζονται στην πολυβινυλοσιλοξάνη με το δισκάριο αποτύπωσης

(2)  Είναι εύκολο στην εφαρμογή και το χειρισμό του

(3)  Πήζει γρήγορα μετά την εφαρμογή του

(4)  Έχει μπλε χρώμα για οπτικό έλεγχο

   11. 12,4/τεμ  ADHESIVE ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΑ (1)  Να ενισχύει το δεσμό των αποτυπωτικών υλικών που βασίζονται στον πολυαιθέρα με το δισκάριο αποτύπωσης

(2)  Να είναι εύκολο στην εφαρμογή και το χειρισμό του

(3)  Να πήζει γρήγορα μετά την εφαρμογή του

(4)  Να έχει μπλε ή κόκκινο χρώμα για οπτικό έλεγχο

   12. 334,8/ 2 τεμ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΑ (1)  Να φέρει στη συσκευασία διπλά ανταλλακτικά σωληνάρια και τα ρύγχη ανάμιξης

(2)  Soft, παχύρευστος

(3)  Να διατίθεται ως βάση + καταλύτη.

   13. 0.023/τεμ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ Να είναι εύκαμπτες.
   14. 0,063/τεμ. ΜΠΩΛ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΑΛΓΙΝΙΚΟΥ Να είναι εύκαμπτο εύκολο στους χειρισμούς και εύκολο στον καθαρισμό του.
   15. 88,54 /συσκ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΕΣ (1) Να είναι ανεπηρέαστες σε φυσικοχημικές ή θερμοκρασιακές επιδράσεις.

(2) Να διατίθεται με συσκευασία σε ασορτί 180 στεφάνων πρόσθια + προγόμφια σε    60 διαφ. Μεγέθη με οδηγούς καλουπιών.

   16. 63,60/ συσκ. ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΟΛΟΒΟΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

(1) Να έχει υψηλή αντοχή θλίψης, άμεση τελική σκληρότητα, εξαιρετική ροή και ιδανική προσκόλληση στην οδοντική ουσία

(2) Να διατίθεται σε συσκευασία 2 συριγγών Α3 με τουλάχιστον 20 ρύγχη ανάμιξης + ενδοστοματικά ρύγχη

   17. 18,5/συσκ ΚΟΝΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1) Να είναι με ή χωρίς ευγενόλη

(2) Να διατίθεται σε σωληνάρια βάση – πάστα σωληνάριο – καταλύτης (πάστα) για ανάμιξη με το χέρι

   18. 17,65/τεμ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΡΑ (1)  Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.

(ανοξείδωτο μέταλλο ή πλαστικό)

(2)  Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και  σε αυτόκαυστο

   19. 10,71/τεμ ΝΗΜΑ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΟΥΛΩΝ Από 100% βαμβάκι διαφόρων μεγεθών εμποτισμένα με αιμοστατικό διάλυμα ή όχι
   20. 16,80/τεμ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ Από οξείδιο του αργιλίου σε υγρό

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4:

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Α/Α Τιμή (€)

Με ΦΠΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
      1. 15,6/τεμ ΣΥΡΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Σύσταση Νικελίου – Τιτανίου.

 

      2. 4,3/τεμ ΣΥΡΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα.

β. Ανθεκτικό στην ενδοστοματική διάβρωση.

      3. 45/ 10ράβδοισε ευθύ

32,9/ 10 τόξα στα προσχηματισμένα

ΣΥΡΜΑ ΤΜΑ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  Η ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ α. Κατασκευασμένοι από σύρμα Β τιτανίου.

β. Ανθεκτικό στην ενδοστοματική διάβρωση.

      4. 3,7/τεμ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΤΡΙΠΛΟ ΧΥΤΟ ΣΩΛΙΝΙΣΚΟ α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.

β. Να φέρει τριπλό χυτό σωληνίσκο – 14″ Tq, 00 Tip, 100 Offset με εγκοπή 0.22” , υπερώιο cleat, hook ,σωληνίσκο εξωστοματικού ουλικά, convertible.

      5. 3,7/τεμ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΧΥΤΟ ΣΩΛΙΝΙΣΚΟ α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.

β. Να φέρει διπλό χυτό σωληνίσκο μετατρεπτό με υποδοχή για lipbumper με εγκοπή 0.22″- 20 °Tq, 0 °Τίρ 0 ° Offset, hook και γλωσσικό cleat, convertible

      6. 3,27/τεμ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΠΡΟΓΟΜΦΙΩΝ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΧΥΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.

2. Να φέρει χυτό άγκιστρο, εγκοπή 0.22” -70 Tq   +0 Α και υπερώιο cleat.

      7. 3,27/τεμ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΠΡΟΓΟΜΦΙΩΝ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΧΥΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.

β. Να φέρει χυτό άγκιστρο, εγκοπή 0.22″ -120 Tq  , +2° Α και γλωσσικό cleat.

      8. 3,2/τεμ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.

β. 0.18″ σχισμής. 140 Tq 00  Tlp και hook.

      9. 3,2/τεμ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.

β. 0.18″ σχισμής 20°Tip, 00 Tip και hook.

   10. 3,28/τεμ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ  Ο.18¨ΚΑΙ 0ο Τq. α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.

β. Σχισμή 0.18″ και 0οTq.

   11. 3,28/τεμ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ  0.18¨ ΚΑΙ 0ο Τq. α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.

β. Σχισμή 0.18″ και 0οTq.

   12. 15,4(10pc)/τεμ

 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ BUTTONS ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.

 

   13. 19,8(10pc)/τεμ

 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ HOOKS ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΒΑΣΗ Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.

 

   14. 118,63/τεμ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΑΣΒΕΣΤΙΩΜΕΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗΣ ΣΕ ΣΕΤ. Να περιέχει τον συγκολλητικό παράγοντα και την ρητίνη σε σύριγγα

 

 

   15. 2,22/σετ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ. Μηχανισμός αποτελούμενος από το ελατήριο και το κλίπ ασφάλισης σε πακέτο των πέντε (5) τεμαχίων.

 

   16. 4,64/σετ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΞΕΩΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΦΡΟΛΕΞ. Να είναι κατασκευασμένη από αφρολέξ και ύφασμα υψηλής ποιότητας.

 

   17. 41,81/τεμ ΜΑΣΚΑ DELAIRE Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με υποδοχές για το μέτωπο και το γένειο, ρυθμιζόμενη.
   18. 8,48/σετ ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΤΟΞΟ ΜΕ STOP, ΚΟΝΤΟΥ ΕΞΩΤ ΣΚΕΛΟΥΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ). Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με προσχηματισμένη αγκύλη.

 

   19. 29,9(500p)/τεμ ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ ΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ 0.10″ &0.12”. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο 0.10΄΄ ή 0.12΄΄

 

   20. 18,9(1000p)/τεμ ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ ΜΑΚΡΙΕΣ 0.10″ &0.12”. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο 0.10΄΄ ή 0.12΄΄

 

   21. 13,45/τεμ ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ KOBAYASHI ΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ 0.12″. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο 0.12΄΄

 

   22. 13,45/τεμ

 

ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ KOBAYASHI ΜΑΚΡΙΕΣ 0.14″. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο 0.14΄΄

 

   23. 0,99/τεμ ΔΙΣΚΑΡΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ. Κατασκευασμένη από πλαστικό – διάτρητο, σε διάφορα μεγέθη και αποστειρώσιμα.

 

 

   24. 15,70/τεμ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ “ΜΝΗΜΗΣ” ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΣΤΕΝΗ Ή ΦΑΡΔΙΑ Ή ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΛΕΞΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4.7Μ. Κατασκευασμένη από υλικό ανθεκτικό Latex σε ρολό των 4.7m .

 

 

   25. 15,59/τεμ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ .120″ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ Η ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000 ΤΕΜ. Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας Latex σε συσκευασία των 1000 τεμ.

 

 

   26. 9,6/τεμ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0.20″, Η 0.25″. Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας Latex για πρόσδεση σε ορθοδοντικό σύρμα διαμέτρου 0.20″ ή 0.25″.
   27. 7,3/τεμ

 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ .018″ Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας Latex διαμέτρου 0.18΄΄  για κάλυψη ορθοδοντικού σύρματος.
   28. 13,8(100p)/τεμ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΦΗΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΣΤΡΟΦΩΝ. Κατασκευασμένη από Latex.
   29. 18,54/τεμ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΤΩΝ 1000 ΤΕΜ (ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ). Κατασκευασμένα από Latex, ανθεκτικά στο στοματικό περιβάλλον σε συσκευασία των 1000 τεμ .
   30. 31,64/τεμ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ (1/4” 3 1/4” ΟΖ  Ή  3/16” 3 1/2″ OZ  Ή  5/16” 2 OZ) Κατασκευασμένοι από ΝΟΝLatex υλικό, σε φάκελο των 100 τεμ, διαφόρων δυνάμεων ειδικά για ασθενείς με αλλεργία στο LATEX.
   31. 22,69/συσκ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΟΤΡΙΠΤΙΚΟ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ. Ταινία λείανσης με αποτριπτικό στη μια της επιφάνειας, σε συσκευασία 10 τεμ.

 

   32. 148(ζευγος) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ JUSPER JUMPER ΣΕ ΣΕΤ. Σετ δύο τεμαχίων με υποδοχές για πρόσδεση σε άνω και κάτω τόξο.

 

   33. 14,69/τεμ. ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΝΙ-ΤΙ ΕΥΘΕΩΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟ Ή ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ. Κατασκευασμένο από Νικέλιο – Τιτάνιο, ανοικτό ή κλειστό σε ευθεία τμήματα σε συσκευασία 10 ράβδων.
   34. 6,10/ τεμ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ .0.08″ Ή 0.10” Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο 0.008΄΄ ή 0.010΄΄
   35. 12,4/συσκ ΚΕΡΙ ΡΟΖ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ. Υψηλής ποιότητας ροζ κερί σε φύλλα.
   36. 9,8/συσκ

 

STICKS  ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟKOKKINO. Ειδικά sticks

για καταγραφές επάνω στο ορθοδοντικό σύρμα.

 

   37. 30,55/τεμ ΣΠΡΕΙ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΠΕΝΣΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ. Σπρέι ειδικής σιλικόνης για λίπανσης ορθοδοντικών πενσών.

 

 

   38. 1,9/τεμ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΡΜΑ 0,18″Χ0,25″ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΤΙΤΑΝΙΟΥ. Άγκιστρο διαστάσεων 0.18΄΄x0.25΄΄ με δυνατότητα τοποθέτησης σε ορθοδοντικό σύρμα.

 

   39. 8,25/τεμ ΧΕΙΛΙΚΗ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΔΟΚΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΟΜΙΑΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ/ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΩ ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΤΟΞΟ (LIPBUMPER). Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου 0.45’ διαφόρων μεγεθών με προσχηματισμένα loops.
   40. 14,50/τεμ ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. Παρειοκάτοχο κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό σε αυτόκαυστο
   41. 60,51/τεμ ΓΛΩΣΣΟΚΑΤΟΧΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΑ (NOLA) Κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό σε αυτόκαυστο κλίβανο με υποδοχή για σιελαντλία (2 μεγέθη- 1 για ενήλικες και 1 για παιδιά).
   42. 74/τεμ ΠΙΕΣΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΑΝΤΟΧΟ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΚΕΦΑΛΗ. Κατασκευασμένο από ειδικό πλαστικό με μεταλλικό τετράγωνο άκρο ανθεκτικό σε αυτόκαυστο κλίβανο
   43. 30,63/συσκ. ΠΑΣΤΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΘΟΡΙΟ Σε ατομικές συσκευασίες ή μίας μεγάλης συσκευασίας
   44. 34,04/τεμ LINGUAL RETAINER WIRE Σταθεροποιητικό σύρμα ,σε συσκευασία των 10, με διάμετρο 0,011χιλ.
   45. 29,04/συσκ. ΚΕΡΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ Σε ατομικές συσκευασίες
   46. 22,81 / συσκ. ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΜΑΣΕΛΑΚΙΑ Από πλαστικό υλικό μη τοξικό , σε διάφορα χρώματα , με κορδόνι

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5:

ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ και ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Α/Α Τιμή (€)

Με ΦΠΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
      1. 0,5cc 59.89€

1,0cc 71.19€

2,0cc 96.05€

5,0cc 124.30€

 

ΟΣΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΒΟΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ α. Να εμφανίζει οστεοεσυνεργικές ιδιότητες

β. Να μην προκαλεί αντιδράσεις ξένου σώματος

γ. Να διατίθεται σε μορφή κόκκων 0.5, 1.0, 2 και 5cc

δ. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία

ε. Να είναι εύκολο στη χρήση του

στ. Να μην προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση από τον οργανισμό

ζ. Να φέρει ημερομηνία λήξης

      2. 0,5cc 84.75€

1,0cc 170€

2,0cc 215€

4,0cc 353€

 

ΟΣΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΑΛΛΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ α. Να εμφανίζει οστεοεπαγωγικές ιδιότητες

β. Να μην προκαλεί αντιδράσεις ξένου σώματος

γ. Να απορροφάται σε χρονικό διάστημα 2-4 εβδομάδων

δ. Να διαθέτει φλοιώδη και σπογγώδη προέλευση ή και συνδυασμό τους

ε. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία

στ. Να είναι εύκολο στη χρήση του

ζ. Να μην προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση από τον οργανισμό

η. Να φέρει ημερομηνία λήξης

      3. 5,46 /τεμ. ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΧΟΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΑ ΦΑΤΝΙΑ α. Να εμφανίζει ιδιότητες σταθεροποίησης του αιματικού θρόμβου

β. Να διαθέτει αιμοστατικές ιδιότητες

γ. Να μην προκαλεί αντιδράσεις ξένου σώματος

δ. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία

ε. Να είναι εύκολο στη χρήση του

στ. Να μην προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση από τον οργανισμό

ζ. Να φέρει ημερομηνία λήξης

      4. 15x20mm 150.29€

20x30mm 186.45€

30x40mm 284.76€

ΑΚΥΤΤΑΡΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΗΤΡΑ ΒΟΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ α. Να εμφανίζει ιδιότητες σταθεροποίησης του αιματικού θρόμβου

β. Να διαθέτει αιμοστατικές ιδιότητες

γ. Να προάγει τη δημιουργία ζώνης κερατινοποιημένων ιστών

δ. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία

ε. Να έχει πάχος 1.2-1.7 χιλ.

στ. Να είναι εύκολο στη χρήση του

ζ. Να μην προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση από τον οργανισμό

η. Να φέρει ημερομηνία λήξης

      5. 15x20mm 79.10€

20x30mm 111.87€

30x40mm 158.20€

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΒΟΕΙΑΣ ή ΧΟΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ α. Να εμφανίζει ιδιότητες σταθεροποίησης του αιματικού θρόμβου

β. Να διαθέτει αιμοστατικές ιδιότητες 0

γ. Να διαθέτει ιδιότητες αποκλεισμού των κυττάρων του επιθηλίου και του συνδετικού ιστού

δ. Να μην απορροφάται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 εβδομάδων. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία

στ. Να διατίθεται στις παρακάτω διαστάσεις:

α. 15Χ20 χιλ

β. 20Χ30 χιλ.

γ. 30Χ40 χιλ.

ζ. Να είναι εύκολη στη χρήση της

η. Να μην προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση από τον οργανισμό.

θ. Να φέρει ημερομηνία λήξης

      6. 2,26/τεμ. ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΙ 0.3 , 0.5, 0.6. α. Να μην προκαλεί αντίδραση στους ιστούς

β. Να μην επιβραδύνει τις διαδικασίες της επούλωσης

γ. Να μην προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις

δ. Να μην έχει καρκινογόνες ιδιότητες

ε. Να αποστειρώνεται εύκολα

στ. Να είναι εύχρηστο

ζ. Να διατηρεί τη δύναμη ασφάλειας και συγκράτησης των κόμβων για

μεγάλο χρονικό διάστημα

η. Να έχει ελεγχόμενη ελαστικότητα

      7. 34,72/τεμ ΞΕΣΤΡΑ ΥΠΕΡΟΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΟΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ α. Να είναι κατασκευασμένα από βιοσυμβατά υλικά

β. Να αποστειρώνονται εύκολα

γ. Να είναι κατάλληλα για υπερουλική ,υποουλική αποτρύγωση,   αποτρύγωση  εμφυτευμάτων   και της

περιοχής  συμβολής των ριζών.

δ. Να είναι συμβατά με αντίστοιχες  συσκευές του

οργανισμού

      8. 19,22/συσκ. ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΟΡΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ MOTER Aποστειρωμένο, πλαστικό , κατάλληλο για συσκευή Satelec

10 ή 12 τεμ / συσκ.

      9. 0,45/τεμ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Χειρουργικά πεδία σε διαστάσεις 38χ45 και 45χ75.

Αποστειρωμένα 2 στρωμάτων, μπλε χρώματος, σε ατομική συσκευασία.