ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/27-11-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρείας (συν.1 αριθ. πρωτ. 2061/26-11-2019)

2.2 Διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΕΕΔ, ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ & AKA-AKE (συν.2 αριθ. πρωτ. 2062/26-11-2019)

2.3 Ενημέρωση Δ.Σ σχετικά με αποστολή οφειλής εταιρειών προς ΚΕΑΟ για την ένταξη τους στις διατάξεις του ν4152/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν4336/2015 πάγια ρύθμιση (συν.3 αριθ. πρωτ. 2064/26-11-2019)

2.4 Ενημέρωση Δ.Σ σχετικά με αποστολή οφειλής εταιρείας στο ΚΕΑΟ (συν.4 αριθ. πρωτ. 2065/26-11-2019)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν.5 αριθ. πρωτ. 2066/26-11-2019)

3.2 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.6 αριθ. πρωτ. 2067/26-11-2019)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.7 αριθ. πρωτ. 2068/26-11-2019)

3.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.8 αριθ. πρωτ. 2069/26-11-2019)

3.5 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης, καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης και καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών επικουρικών συντάξεων (συν.9 αριθ. πρωτ. 2070/26-11-2019)

3.6 Αίτηση για νέα προκαταβολή επικουρήσεων (συν.10 αριθ. πρωτ. 2071/26-11-2019)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.11 αριθ. πρωτ. 2072/26-11-2019)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 18-11-2019 έως και 24-11-2019 (συν.12 αριθ. πρωτ. 2073/2611-2019)

5.2 Έγκριση δαπανών Γραφείου Θεσσαλονίκης (συν.13 αριθ. πρωτ. 2074/2611-2019)

5.2 Σχετικά με ανανεώσεις συμβάσεων προσωπικού του Οργανισμού (συν.14 αριθ. πρωτ. 2075/2611-2019)

5.3 Τροποποίηση απόφασης που λήφθηκε στη ΣΔΣ 45/20-11-2019 σχετικά με τη σύσταση επιτροπής για τη συνεργασία του Οργανισμού με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (συν.15 αριθ. πρωτ. 2086/2611-2019)

5.4 Σχετικά με την αναπλήρωση του Τομεάρχη Πληροφορικής του Οργανισμού (συν.16 αριθ. πρωτ. 2077/2611-2019)

5.5 Διαδικασία επιτόπιου ελέγχου ΑΚΑ-ΑΚΕ των υπόχρεων εταιρειών, βάσει του άρθρου 33 του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων ΕΔΟΕΑΠ (ΦΕΚ 1582/8.5.2018,τ.Β΄) (συν.17 αριθ. πρωτ. 2083/2611-2019)

5.6 Σχετικά με την έκδοση εγγυητικής επιστολής για την είσπραξη ποσού (συν.18 αριθ. πρωτ. 2085/2611-2019)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολή μέλους Δ.Σ. σχετικά με την έλλειψη εμβολίων και ευθύνες (συν.19 αριθ. πρωτ. 2055/21-11-2019)

6.2 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την έλλειψη εμβολίων (συν.20 αριθ. πρωτ. 2084/26-11-2019)

6.3 Ημερολόγιο δικασίμων μηνός Δεκέμβριου 2019 (συν.21 αριθ. πρωτ. 2078/26-11-2019)

6.4 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί προσφυγής κατά του ΕΔΟΕΑΠ (συν.22 αριθ. πρωτ. 2079/26-11-2019)

 Θέμα 7ο: Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Καταβολή αμοιβής για την ανάθεση υποθέσεων αγγελιοσήμου σε δικηγόρους (συν.23 αριθ. πρωτ.2080 /26-11-2019)

7.2 Εξόφληση δαπάνης αμοιβής δικαστικού επιμελητή για υπηρεσίες επίδοσης καταλογισμών οφειλών-πράξεων βεβαιώσεων οφειλών (συν.24 αριθ. πρωτ.2081 /26-11-2019)

7.2 Έγκριση ποσού δικαστικού ενσήμου για τη συζήτηση αγωγής κατά οφειλέτιδας αγγελιοσήμου εταιρείας (συν.25 αριθ. πρωτ.2082 /26-11-2019)