ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7/13-02-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από ειδική εισφορά διαδικτύου 2%, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 241/12-02-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν. 2 αριθ. πρωτ. 242/12-02-2020)

3.2 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 243/12-02-2020)

3.3 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν. 4 αριθ. πρωτ. 244/12-02-2020)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 5 αριθ. πρωτ. 245/12-02-2020)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν. 6 αριθ. πρωτ. 246/12-02-2020)

3.6 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ (συν. 7 αριθ. πρωτ. 247/12-02-2020)

3.7 Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του Καταστατικού (συν. 8 αριθ. πρωτ. 248/12-02-2020)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 9 αριθ. πρωτ. 250/12-02-2020)

4.2 Έγκριση δαπανών διαγνωστικών εξετάσεων χωρίς προηγουμένη έκδοση παραπεμπτικών ΣΗΣ (Δ.Υ.)

4.3 Αναθεώρηση απόφασης χορήγησης επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας – επανεξέταση αιτήματος ασφαλισμένου για χορήγηση επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας (συν. 10 αριθ. πρωτ. 251/12-02-2020)

4.4 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν. 11 αριθ. πρωτ. 252/11-02-2020)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 3-2-2020 έως 9-2-2020 (συν. 12 αριθ. πρωτ. 253/12-02-2020)

5.2 Κατανομή και απόδοση εισπραχθέντος κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ – ΕΤΑΣ περιόδου 1/11/2019 – 30/11/2019 (συν. 13 αριθ. πρωτ. 254/11-02-2020)

5.3 Ετήσιος απολογισμός διαχείρισης χαρτοφυλακίου (συν. 14 αριθ. πρωτ. 2547/06-02-2020)

5.4 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Ιανουαρίου 2020, με βάση την αριθμ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν. 15 αριθ. πρωτ. 255/11-02-2020)

5.5 Έγκριση δαπάνης επιπλέον χρόνου εργασίας (συν. 16 αριθ. πρωτ. 256/11-02-2020)

5.6 Σχετικά με την εκδίκαση υπόθεσης (συν. 17 αριθ. πρωτ. 257/11-02-2020)

5.7 Έγκριση δαπάνης για τον συντονισμό συνεργασίας ΚΕΤΕΚΝΥ – ΕΔΟΕΑΠ (συν. 18 αριθ. πρωτ. 258/11-02-2020)

5.8 Σχετικά με προμήθεια δύο οδοντιατρικών εδρών (συν. 19 αριθ. πρωτ. 259/11-02-2020)

5.9 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης με Εταιρεία για την παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO) του Οργανισμού μας (συν. 20 αριθ. πρωτ. 262/12-02-2020)

5.10 Τροποποίηση της αριθ. 60/2015 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την μισθολογική πολιτική του Οργανισμού (συν. 21  αριθ. πρωτ. 263/12-02-2020)

5.11 Σχετικά με την Αναλογιστική Υποστήριξη για την ανάπτυξη και συντήρηση ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης και εκτέλεσης υπολογισμού του ύψους των συνταξιοδοτικών παροχών του ΕΔΟΕΑΠ (συν. 22 αριθ. πρωτ. 264 /12-02-2020)

5.12 Ενημέρωση σχετικά με προτάσεις συνεργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης και ανάπτυξη πλαισίου στρατηγικής ΕΔΟΕΑΠ (συν. 23 αριθ. πρωτ. 208/04-02-2020 και συν. 24 αριθ. πρωτ. 261/12-02-2020)

 Θέμα 6ο: Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

6.1 Έγκριση τιμολογίων προμηθευτών (συν. 25 αριθ. πρωτ. 260/12-2-2020)