ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 27/24-06-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρείας (συν. 1 αριθ. πρωτ. 1060/23-06-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 2 αριθ. πρωτ. 1061/23-6-2020)

3.2 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 1062/23-6-2020)

3.3 Απονομή αναδρομικών διαφορών επικουρικής σύνταξης ως κληρονομικό δικαίωμα (συν. 4 αριθ. πρωτ. 1063/23-6-2020)

3.4 Διακοπή καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου (συν. 5 αριθ. πρωτ. 1064/23-6-2020)

3.5 Αίτηση καταβολής ποσού από εγκεκριμένη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (συν. 6 αριθ. πρωτ. 1065/23-6-2020)

3.6 Εισηγητικό Σημείωμα για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που δεν εμφανίζουν εισφορές από εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του Καταστατικού (συν. 7 αριθ. πρωτ. 1066/23-6-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 8 αριθ. πρωτ. 1067/23-6-2020)

4.2 Ενημέρωση σχετικά με συμμετοχή ασφαλισμένης σε ειδικό υλικό -βηματοδότης (συν. 9 αριθ. πρωτ. 1068/23-6-2020)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 15-06-2020 έως 21-06-2020 (συν. 10 αριθ. πρωτ.1069/23-6-2020)

5.2 Σχετικά με την Αναλογιστική Μελέτη (συν. 11 αριθ. πρωτ. 1075/23-6-2020)

5.3 Σχετικά με την ανανέωση συνεργασίας με εταιρεία προμήθειας υλικών καθαριότητας (συν. 12 αριθ. πρωτ. 1070/23-6-2020)

5.4 Πρακτικό επιλογής ατόμου για την υπηρεσία καθαρισμού (συν. 13 αριθ. πρωτ. 1071/23-6-2020)

5.5 Σχετικά με ενίσχυση Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (συν. 14 αριθ. πρωτ. 1072/23-6-2020)

5.6 Ενημερωτικό επιτροπής ελέγχου οδοντιάτρων (συν. 15 αριθ. πρωτ. 1073/23-6-2020)

5.7 Ενημέρωση για την καταστροφή παλαιού αρχείου (συν. 16 αριθ. πρωτ. 1074/23-6-2020)

5.8 Σχετικά με την επιλογή αρχιτεκτονικού γραφείου – σχέδιο σύμβασης (συν. 17 αριθ. πρωτ. 1080/23-6-2020)

5.9 Σχετικά με προσαρτήματα Νοσηλευτικού Ιδρύματος (συν. 18 αριθ. πρωτ. 1079/23-6-2020)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Σχετικά με σύσταση επιτροπής εσωτερικού ελέγχου (συν. 19 αριθ. πρωτ. 1081/23-6-2020)

6.2 Απάντηση στην επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με υλοποίηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για ασφαλισμένο του Οργανισμού (συν. 20 αριθ. πρωτ. 1076/23-6-2020)

6.3 Απάντηση σε επιστολή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης σε προγράμματα πληροφορικής στα μέλη του Δ.Σ. (συν. 21  αριθ. πρωτ. 1077/23-6-2020)