ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/10-01-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με αποστολή οφειλής εταιρειών προς ΚΕΑΟ για την ένταξη του στις διατάξεις του Ν4152/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν4336/2015 πάγια ρύθμιση (συν.1 αριθ. πρωτ.6/09-01-2020)

2.2 Εφάπαξ εξόφληση οφειλών βάσει Ν.4152/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν4336/2015 πάγια ρύθμιση (συν. 2 αριθ. πρωτ. 7/09-01-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν. 3 αριθ. πρωτ.8/0901-2020)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 4 αριθ. πρωτ.9/09-01-2020)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν. 5 αριθ. πρωτ.10/09-01-2020)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 6 αριθ. πρωτ.11/09-01-2020)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν. 7 αριθ. πρωτ.12/09-01-2020)

3.6 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 8 αριθ. πρωτ.13/09-01-2020)

3.7 Απόδοση τμήματος επικούρησης Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. για συνταξιοδότηση από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (Ε΄Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης)(συν. 9 αριθ. πρωτ. 14/09-01-2020)

3.8 Επαναχορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω αναστολής εργασίας (συν. 10 αριθ. πρωτ. 15/09-01-2020)

3.9 Αναστολή καταβολής επικουρικής σύνταξης λόγω εργασίας και καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών επικουρικών συντάξεων (συν. 11 αριθ. πρωτ.16/09-01-2020)

3.10 Μείωση ποσοστού επικουρικής σύνταξης λόγω ανάληψης εργασίας (συν.12 αριθ. πρωτ.17/09-01-2020)

3.11 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 13 αριθ. πρωτ.18/09-01-2020)

3.12 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας (συν.14 αριθ. πρωτ.20 /09-01-2020)

3.13 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν. 15 αριθ. πρωτ. 21/09-01-2020)

3.14 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου (συν. 16 αριθ. πρωτ.23/09-01-2020)

3.15 Αίτηση για νέα προκαταβολή επικουρήσεων (συν.17 αριθ. πρωτ. 24/09-01-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.18 αριθ. πρωτ.25/09-01-2020)

4.2 Ειδικό αίτημα ασφαλισμένου για χορήγηση επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας (συν.19 αριθ. πρωτ.26/09-01-2020)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 16-12-2019 έως και 05-01-2020 (συν. 20 αριθ. πρωτ.27/09-01-2020)

5.2 Επέκταση της χρονικής ισχύος παραπεμπτικών για εξετάσεις σε Δημόσιες Δομές (συν. 21 αριθ. πρωτ.28/09-01-2020)

5.3 Ανανέωση συμβάσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού (συν. 22 αριθ. πρωτ.29/09-01-2020)

5.4 Προμήθεια εμβολίων (συν. 23 αριθ. πρωτ. 30/09-01-2020)

5.5 Πληρωμή τιμολογίων Νοσηλευτικού Ιδρύματος (συν. 24 αριθ. πρωτ. 31/09-01-2020)

5.6 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας για την είσπραξη ποσού απαίτησης κατά εταιρείας (συν. 25 αριθ. πρωτ. 32/09-01-2020)

5.7 Έγκριση δαπάνης και ενημέρωση για την αποστολή επιστολής σε ασφαλισμένους χωρίς εισφορές (Δ/Υ)

5.8 Σχετικά με την ενίσχυση του Τομέα Ασφάλισης (συν. 26 αριθ. πρωτ. 33/09-01-2020)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Απολογισμός δικασίμων Δεκεμβρίου 2019 (συν. 27 αριθ. πρωτ. 34/09-01-2020)

6.2 Ημερολόγιο δικασίμων Ιανουαρίου 2020 (συν. 28 αριθ. πρωτ. 35/09-01-2020)