ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/13-01-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1. Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.60/12-01-2021)

2.2 Παράταση προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως 28-2-2021 (συν.2 αριθ. πρωτ.61/12-01-2021)

2.3 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή αναστολή είσπραξης και επανεξέταση πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών (συν.3 αριθ. πρωτ.62/12-01-2021)

2.4 Μέτρα για επιχειρήσεις – εργοδότες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (συν.4 αριθ. πρωτ.63/12-01-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.5 αριθ. πρωτ.75/12-01-2021)

3.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.6 αριθ. πρωτ.76/12-01-2021)

3.3 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.7 αριθ. πρωτ.77/12-01-2021)

3.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.8 αριθ. πρωτ.78/12-01-2021)

3.5 Ανακαθορισμός ποσοστού μείωσης επικουρικής σύνταξης λόγω ανάληψης εργασίας (συν.9 αριθ. πρωτ.79/12-01-2021)

3.6 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.10 αριθ. πρωτ.80/12-01-2021)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.11 αριθ. πρωτ. 81/12-01-2021)

4.2 Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT (συν.12 αριθ. πρωτ.64/12-01-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Σχετικά με τη σύναψη σύμβασης με Ιδιωτικό Θεραπευτήριο (Δ.Υ)

5.2 Ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.13 αριθ. πρωτ.82/12-01-2021)

5.3 Σχετικά με την εφάπαξ παροχή σε ασφαλισμένους με βάση τη νέα αναλογιστική μελέτη (συν.14 αριθ. πρωτ.65/12-01-2021)

5.4 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 14-12-2020 έως 8-1-2021 (συν.15 αριθ. πρωτ.92/12-01-2021)

5.5 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 14-12-2020 έως 8-1-2021 (συν.16 αριθ. πρωτ.93/12-01-2021)

5.6 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Δεκεμβρίου 2020, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.17 αριθ. πρωτ.67/12-01-2021)

5.7 Κατανομή και απόδοση εισπραχθέντος κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ – ΕΤΑΣ περιόδου 1/03/2020 – 30/09/2020 (συν.18 αριθ. πρωτ.70/12-01-2021)

5.8 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας για τον εμβολιασμό του Ιατρονοσηλευτικού Προσωπικού του ΕΔΟΕΑΠ και τη διαδικασία εμβολιασμού των ασφαλισμένων (συν.19 αριθ. πρωτ.95/12-01-2021)

5.9 Επικαιροποίηση επιστολής ρύθμιση οφειλών (συν.20 αριθ. πρωτ.94/12-01-2021)

5.10 Σχετικά με ανανεώσεις συμβάσεων ιατρικού και διοικητικού προσωπικού του Οργανισμού (συν.21 αριθ. πρωτ.66/12-01-2021)

5.11 Σχετικά με την πολιτική τήρησης αιτήσεων-βιογραφικών που δεν προχώρησαν σε πρόσληψη (συν.22 αριθ. πρωτ.71/12-01-2021)

5.12 Σχετικά με την αντικατάσταση εκπροσώπου ΕΔΟΕΑΠ στο Δ.Σ της ΟΑΤΥΕ (συν.23 αριθ. πρωτ. 83/12-01-2021)

5.13 Σύσταση επιτροπής για τη δημιουργία κέντρου Υπέρτασης και Καρδιοαγγειακής Προστασίας (συν.24 αριθ. πρωτ.68/12-01-2021)

5.14 Έγκριση δαπάνης τακτική απολύμανση -μικροβιοκτονία στα κτήρια του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα (συν.25 αριθ. πρωτ.69/12-01-2021)

5.15 Ενημέρωση σχετικά με Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου 2020 (συν. 26 αριθ. πρωτ.1/4-01-2021)

5.16 Πρώτη έκθεση κανονιστικής συμμόρφωσης του Οργανισμού (συν.27 αριθ. πρωτ.2/4-01-2021)

5.17 Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια Rapid test (συν.28 αριθ. πρωτ.72/12-01-2021)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ημερολόγιο δικασίμων Ιανουαρίου 2021 (συν.29 αριθ. πρωτ.73/12-01-2021)

6.2 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους του Οργανισμού (συν.30 αριθ. πρωτ.74/12-01-2021)

6.3 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τιμολόγια Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου (συν.31 αριθ. πρωτ.2222/18-12-2020)

6.4 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με ελεγκτικές εταιρείες (συν.32 αριθ. πρωτ.2232/22-12-2020)

6.5 Απάντηση σε επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με ελεγκτικές εταιρείες (συν.33 αριθ. πρωτ.96/12-01-2021)

6.6 Απάντηση ελεγκτή Οδοντίατρου σε καταγγελία (συν.34 αριθ. πρωτ.5/5-1-2021)

6.7 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με προτιμολόγια (συν.35 αριθ. πρωτ.97/12-1-2021)