ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/15-01-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις των παρακάτω εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ. 54/14-01-2020)

2.2 Εφάπαξ εξόφληση οφειλών βάσει Ν.4152/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4336/2015 πάγια ρύθμιση (συν. 2 αριθ. πρωτ. 55/14-01-2020)

2.3 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με αποστολή οφειλών εταιρειών προς ΚΕΑΟ για την ένταξη τους στις διατάξεις του Ν.4152/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4336/2015 πάγια ρύθμιση (συν. 3 αριθ. πρωτ. 56/14-01-2020)

2.3 Διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΕΕΔ & ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ (συν. 4 αριθ. πρωτ. 57 /14-01-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν. 5 αριθ. πρωτ. 58/14-01-2020)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν. 6 αριθ. πρωτ. 59/14-01-2020)

3.3 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 7 αριθ. πρωτ. 60/14-01-2020)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 8 αριθ. πρωτ. 61/09-01-2020)

3.4 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας (συν. 9 αριθ. πρωτ. 62/14-01-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 10 αριθ. πρωτ. 63/14-01-2020)

4.2 Έγκριση γονιδιακού ελέγχου (συν. 11 αριθ. πρωτ. 64/14-01-2020)

4.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν. 12 αριθ. πρωτ. 65/14-01-2020)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 6-1-2020 έως 12-1-2020 (συν.13 αριθ. πρωτ. 66/14-01-2020)

5.2 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων στις 31/12/2019 (συν. 14 αριθ. πρωτ. 67/14-01-2020)

5.3 Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την έκθεση φερεγγυότητας 2019 (συν. 15 αριθ. πρωτ. 2334/23-12-2019)

5.4 Έγκριση πρότασης για εξόφληση κλινικής (συν. 16 αριθ. πρωτ. 68/14-01-2020)

5.5 Έγκριση δαπάνης σχετικά με κοπή πίτας για το προσωπικό (συν. 17 αριθ. πρωτ. 69/14-01-2020)

5.6 Τροποποίηση απόφασης που λήφθηκε στην ΣΔΣ 49/18-12-2019 περί κατακύρωσης αποτελέσματος Εσωτερικού Ελέγχου (συν. 18 αριθ. πρωτ. 71/14-01-2020)

5.7 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης (συν. 19 αριθ. πρωτ. 72/14-01-2020)

5.8 Επικαιροποιημένο Οργανόγραμμα ΕΔΟΕΑΠ 2019 (συν. 20 αριθ. πρωτ. 73/14-01-2020)

5.9 Ανανέωση σύμβασης με νοσοκομείο (Δ.Υ.)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

Θέμα 7ο: Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Έγκριση τιμολογίων προμηθευτών (συν. 21 αριθ. πρωτ. 70/18-1-2020)