ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/22-01-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις των παρακάτω εταιρειών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 104/21-01-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν. 2 αριθ. πρωτ.105/21-01-2020)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 106/21-01-2020)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 4 αριθ. πρωτ. 107/21-01-2020)

3.4 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας (συν. 5 αριθ. πρωτ. 108/21-01-2020)

3.5 Διόρθωση απόφασης που ελήφθη κατά τη ΣΔΣ 26/12-07-1990 (συν. 6 αριθ. πρωτ. 109/21-01-2020)

3.6 Αίτηση για αναδρομική υπαγωγή σε προαιρετική ασφάλιση για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (συν. 7 αριθ. πρωτ. 110/21-01-2020)

3.7 Αίτηση καταβολής επιδόματος ασθενείας εργαζομένου της Τηλέτυπος Α.Ε. (υπό ειδική διαχείριση) (συν. 8 αριθ. πρωτ. 111/21-01-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 9 αριθ. πρωτ.112/21-01-2020)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 13-1-2020 έως 19-1-2020 (συν. 10 αριθ. πρωτ. 113/21-01-2020)

5.2 Απόδοση Χαρτοφυλακίου Δεκεμβρίου 2019 (συν. 11 αριθ. πρωτ. 861/16-01-2020)

5.3 Έγκριση ανανέωσης σύμβασης υπαλλήλου Λογιστηρίου (συν. 12 αριθ. πρωτ. 114/21-01-2020)

5.4 Έγκριση αμοιβών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Τομέα Διοικητικού – Λειτουργίας Υπηρεσιών και Οικονομικού & Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας (συν. 13 αριθ. πρωτ. 115/21-01-2020)

5.5 Σχετικά με Ενίσχυση Υπηρεσίας Καθαρισμού (συν. 14 αριθ. πρωτ. 116/21-01-2020)

5.6 Σχετικά με την εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης, βάσει του IAS.19 rev 2011 (ΔΛΠ ’19) (συν. 15 αριθ. πρωτ. 117/21-01-2020)

5.7 Σχετικά με την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια και αντικατάσταση τηλεφωνικού κέντρου VOIP (συν. 16 αριθ. πρωτ. 118/21-01-2020)

5.8 Επικαιροποιημένο Οργανόγραμμα ΕΔΟΕΑΠ 2019 (συν. 17 αριθ. πρωτ. 119/21-01-2020)

5.9 Εισηγητικό σημείωμα για κατακύρωση διαγωνισμού Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών Αποκατάστασης Βλαβών (συν. 18 αριθ. πρωτ. 120/21-01-2020)

5.10 Τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων σε εξωτερικό χώρο στο κτίριο Σισίνη (συν. 19 αριθ. πρωτ. 121/21-01-2020)

5.11 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με την συνεργασία με νοσοκομείο (συν. 20 αριθ. πρωτ. 122/21-01-2020)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. με θέμα πολιτικές (συν. 21 αριθ. πρωτ. 84/21-01-2020)

6.2 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. (συν. 22 αριθ. πρωτ. 85/21-01-2020)

6.3 Απαντήσεις Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (συν. 23 αριθ. πρωτ.123/21-01-2020)