ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/29-01-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν. 1 αριθ. πρωτ.145/28-01-2020)

2.2 Αίτημα για εξόφληση οφειλής αγγελιοσήμου ημερήσιου τύπου κατά το μέρος του κεφαλαίου (συν. 2 αριθ. πρωτ.146/28-01-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 147/28-01-2020)

3.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 4 αριθ. πρωτ.148/28-01-2020)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 5 αριθ. πρωτ. 149/28-01-2020)

3.4 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας (συν. 6 αριθ. πρωτ. 150/28-01-2020)

3.5 Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του Καταστατικού (συν. 7 αριθ. πρωτ.151/28-01-2020)

3.6 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με τους ανέργους με διπλή ασφαλιστική ικανότητα (συν. 8 αριθ. πρωτ. 152/28-01-2020)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 9 αριθ. πρωτ. 153/28-01-2020)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 20-1-2020 έως 26-1-2020 (συν. 10 αριθ. πρωτ. 154/28-01-2020)

5.2 Κατανομή και απόδοση εισπραχθέντος κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ – ΕΤΑΣ περιόδου 1/10/2019 – 31/10/2019 (συν. 11 αριθ. πρωτ. 155/28-01-2020)

5.3 Σχετικά με τη λήξη συμβάσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού (συν. 12 αριθ. πρωτ. 156/28-01-2020)

5.4 Προμήθεια εφαρμογής για Διασύνδεση παραπεμπτικών ΗΔΙΚΑ με Μικροβιολογικό Πρόγραμμα ΕΔΟΕΑΠ (συν. 13 αριθ. πρωτ. 157/28-01-2020)

5.5 Επικαιροποιημένο Οργανόγραμμα ΕΔΟΕΑΠ 2019 (συν. 14 αριθ. πρωτ. 119/21-01-2020)

5.6 Πρόταση για ασφάλιση των μελών της Διοίκησης (συν. 15 αριθ. πρωτ. 158/28-01-2020)

5.7 Σχετικά με την πρόσληψη γυναικολόγου (συν. 16 αριθ. πρωτ. 161/28-01-2020)

5.8 Έγκριση υπερωριών (συν. 17 αριθ. πρωτ. 159/28-01-2020)

5.9 Αναδιάρθρωση Μηχανογραφικών Συστημάτων ΕΔΟΕΑΠ (συν. 18 αριθ. πρωτ. 162/28-01-2020)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. (συν. 19 αριθ. πρωτ. 131/23-01-2020)

 Θέμα 7ο: Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Έγκριση τιμολογίων προμηθευτών (συν. 20 αριθ. πρωτ. 160/28-1-2020)