ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5/30-01-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Διάφορα Θέματα

2.1 Πλαίσιο συμφωνίας για σύναψη σύμβασης με νοσοκομείο (Δ.Υ.)

2.2 Πρόταση για ασφάλιση των μελών της Διοίκησης (συν. 1 αριθ. πρωτ. 158/28-01-2020)

2.3 Αναδιάρθρωση Μηχανογραφικών Συστημάτων ΕΔΟΕΑΠ (συν. 2 αριθ. πρωτ. 162/28-01-2020)

 Θέμα 3ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

3.1 Απολογισμός δικασίμων Ιανουαρίου 2020 (συν. 3 αριθ. πρωτ. 172/29-01-2020)

3.2 Ημερολόγιο δικασίμων Φεβρουαρίου 2020 (συν. 4 αριθ. πρωτ. 173/29-01-2020)

3.3 Επιστολή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (συν. 5 αριθ. πρωτ. 131/23-01-2020)