ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/05-02-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 191/04-02-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 2 αριθ. πρωτ. 192/04-02-2020)

3.2 Απονομή επικουρικών συντάξεων (συν. 3 αριθ. πρωτ. 193/04-02-2020)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 4 αριθ. πρωτ. 194/04-02-2020)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 5 αριθ. πρωτ. 195/04-02-2020)

4.2 Επανεξέταση παροχής μονογονεϊκού επιδόματος (συν. 6 αριθ. πρωτ. 196/04-02-2020)

4.3 Σχετικά με εκκρεμή αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν. 7 αριθ. πρωτ.197/04-02-2020)

4.4 Κατάσταση δαπανών περίθαλψης εξωτερικού μέσω ΕΟΠΠΥ (συν. 8 αριθ. πρωτ. 198/04-02-2020)

4.5 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν. 9 αριθ. πρωτ. 199/04-02-2020)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 27-1-20 έως 2-2-2020 (συν. 10 αριθ. πρωτ. 200/04-02-2020)

5.2 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων στις 31/1/2020 (συν. 11 αριθ. πρωτ. 201/04-02-2020)

5.3 Σχετικά με την λήξη συμβάσεων ιατρικού προσωπικού (συν. 12 αριθ. πρωτ. 202/04-02-2020)

5.4 Κατάθεση 1ης έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου 2019 (συν. 13 αριθ. πρωτ. 203/04-02-2020)

5.5 Πρόταση συνεργασίας με Νομικό Σύμβουλο (συν. 14 αριθ. πρωτ. 204/04-02-2020)

5.6 Έγκριση επιπλέον χρόνου εργασίας ελεγκτή ιατρού (συν. 15 αριθ. πρωτ. 205/04-02-2020)

5.7 Σχετικά με την Αναπληρώτρια Τομεάρχη ΤΥΠ (συν. 16 αριθ. πρωτ. 207/04-02-2020)

5.8 Ενημέρωση σχετικά με προτάσεις συνεργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης και ανάπτυξη πλαισίου στρατηγικής ΕΔΟΕΑΠ (συν. 17 αριθ. πρωτ. 208/04-02-2020)