ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/19-02-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από ειδική εισφορά διαδικτύου 2%,καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 275/18-02-2020)

2.2 Ενημερωτικό Σημείωμα του Τομέα Εσόδων (συν. 2 αριθ. πρωτ. 276/18-02-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & πικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν. 3 αριθ. πρωτ. 277/18-02-2020)

3.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 4 αριθ. πρωτ. 278/18-02-2020)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 5 αριθ. πρωτ. 279/18-02-2020)

3.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 6 αριθ. πρωτ. 280/18-02-2020)

3.5 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας (συν. 7 αριθ. πρωτ. 281/18-02-2020)

3.6 Συνέχιση επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν. 8 αριθ. πρωτ. 282/18-02-2020)

3.7 Τροποποίηση αποφάσεων (συν. 9 αριθ. πρωτ. 283/18-02-2020)

3.8 Αίτηση καταβολής επιδόματος ασθενείας εργαζομένου σε εταιρεία υπό ειδική διαχείριση (συν. 10 αριθ. πρωτ. 284/18-02-2020)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 11 αριθ. πρωτ. 285/18-02-2020)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 10-2-2020 έως 16-2-2020 (συν. 12 αριθ. πρωτ. 286/18-02-2020)

5.2 Ενημέρωση-απολογισμός 2019 διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Εκτίμηση και προτάσεις χρηματοοικονομικής διαχείρισης (Δ.Υ.)

5.3 Σχετικά με την έναρξη εργασιών της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Δ’ τριμήνου 2019 (συν. 13 αριθ. πρωτ. 265/17-02-2020)

5.4 Έγκριση καταβολής ποσού στον Αναπληρωτή Αρχίατρο (συν.  14 αριθ. πρωτ. 287/18-02-2020)

5.5 Σχετικά με την ορθή εφαρμογή του οικονομικού συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης (συν. 15 αριθ. πρωτ. 288/18-02-2020)

5.6 Σχετικά με υπόθεση εταιρείας (συν. 16 αριθ. πρωτ. 289/18-02-2020)

5.7 Σχετικά με σύναψη συμβάσεων με Οφθαλμολογική Κλινική (συν. 17 αριθ. πρωτ. 290/18-02-2020)

5.8 Ενεργοποίηση και απλοποίηση διαδικασιών για σύμβαση με ιδιώτες ιατρούς και εκκαθάρισης αποζημιώσεων ασφαλισμένων (Δ.Υ.)