ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 9/26-02-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 318/25-02-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & πικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν. 2 αριθ. πρωτ. 319/25-02-2020)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 321/25-02-2020)

3.3 Απονομή διαφοράς εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας (συν. 4 αριθ. πρωτ.322 /25-02-2020)

3.4 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 5 αριθ. πρωτ. 323/25-02-2020)

3.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν. 6 αριθ. πρωτ. 325/25-02-2020)

3.6 Διόρθωση αποφάσεων ως προς τους αναγνωριζόμενους χρόνους (συν. 7 αριθ. πρωτ. 327/25-02-2020)

3.7 Αίτηση συνέχισης ασφαλιστικής περίθαλψης ενήλικου τέκνου με αναπηρία (συν. 8 αριθ. πρωτ. 328/25-02-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 9 αριθ. πρωτ. 320/25-02-2020)

4.2 Αναθεώρηση απόφασης χορήγησης επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας (συν. 10  αριθ. πρωτ. 324/25-2-2020)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 17-2-2020 έως 23-2-2020 (συν. 11 αριθ. πρωτ. 326/25-02-2020)

5.2 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με οφειλές μεγάλων ΜΜΕ με μήνα υποβολής ΑΚΑ -ΑΚΕ έως και 11/2019 (συν. 12 αριθ. πρωτ. 329/25-02-2020)

5.3 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το τέταρτο τρίμηνο του 2019 (συν. 13 αριθ. πρωτ. 308/21-02-2020)

5.4 Σχετικά με ετήσια ανανέωση σύμβασης (συν. 14 αριθ. πρωτ. 330/25-2-2020)

5.5 Σχετικά με ανανεώσεις συμβάσεων ιατρών και λοιπού προσωπικού (συν. 15 αριθ. πρωτ. 332/25-2-2020)

5.6 Σχετικά με την επέκταση ωραρίου εργασίας ελεγκτή ιατρού (συν. 16  αριθ. πρωτ. 331/25-2-2020)

5.7 Σχετικά με ανανέωση συνεργασίας με εταιρεία διαχείρισης & καταστροφής εμπιστευτικών εγγράφων (συν. 17 αριθ. πρωτ. 333/25-2-2020)

5.8 Σχετικά με ανανέωση συνεργασίας με εταιρεία για προμήθεια ακτινολογικών φιλμ (συν. 18 αριθ. πρωτ. 335/25-2-2020)

5.9 Σχετικά με την σύναψη σύμβασης για την μελέτη πυρασφάλειας του κτηρίου της Ορμινίου (συν. 19 αριθ. πρωτ. 337/25-2-2020)

5.10 Σχετικά με επανακοστολόγηση ΕΔΟΕΑΠ για εξειδικευμένη οφθαλμολογική πράξη (συν. 20 αριθ. πρωτ. 339/25-2-2020)

5.11 Έγκριση δαπάνης επιπλέον χρόνου εργασίας (συν. 21 αριθ. πρωτ. 334/25-2-2020)

5.12 Σχέδια συμβάσεων με ιδιωτικές νοσηλευτικές μονάδες (συν. 22 αριθ. πρωτ. 340/25-2-2020) 

5.13 Σχετικά με σύμβαση συνεργαζόμενων ιδιωτών ιατρών με την χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας και επέκταση σύμβασης ιατρών ΕΔΟΕΑΠ για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα ιατρεία τους για τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ (συν. 23 αριθ. πρωτ. 341/25-2-2020)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ημερολόγιο δικασίμων Φεβρουαρίου 2020 (συν. 24 αριθ. πρωτ. 336/25-02-2020)

Θέμα 7ο: Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Έγκριση τιμολογίων προμηθευτών 20/12/2019 – 14/02/2020 (συν. 25 αριθ. πρωτ. 338/25-2-2020)