ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/04-03-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Διάφορα Θέματα

2.1 Σχετικά με όρους σύναψης συμβάσης με θεραπευτήριο (συν. 1 αριθ. πρωτ. 360/3-3-2020)

2.2 Σχετικά με όρους σύναψης συμβάσης με Οφθαλμολογικό Κέντρο (συν. 2 αριθ. πρωτ. 363/3-3-2020)

2.3 Σχετικά με όρους σύναψης σύμβασης με Κλινική (συν. 3 αριθ. πρωτ. 361/3-3-2020)

2.4 Ενημερωτικός πίνακας (συν. 4 αριθ. πρωτ. 362/3-3-2020)

2.5 Ενημέρωση σχετικά με τους όρους σύμβασης με Κλινική (συν. 5 αριθ. πρωτ. 364/3-3-2020)

2.6 Ενημέρωση σχετικά με τους όρους σύμβασης με Κλινική(συν. 6 αριθ. πρωτ. 365/3-3-2020)

2.7 Ενημέρωση σχετικά με σύναψη σύμβασης με Κλινική (Δ.Υ.)