Συνεδριάσεις έτους 2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/04-03-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Διάφορα Θέματα

2.1 Σχετικά με όρους σύναψης συμβάσης με θεραπευτήριο (συν. 1 αριθ. πρωτ. 360/3-3-2020)

2.2 Σχετικά με όρους σύναψης συμβάσης με Οφθαλμολογικό Κέντρο (συν. 2 αριθ. πρωτ. 363/3-3-2020)

2.3 Σχετικά με όρους σύναψης σύμβασης με Κλινική (συν. 3 αριθ. πρωτ. 361/3-3-2020)

2.4 Ενημερωτικός πίνακας (συν. 4 αριθ. πρωτ. 362/3-3-2020)

2.5 Ενημέρωση σχετικά με τους όρους σύμβασης με Κλινική (συν. 5 αριθ. πρωτ. 364/3-3-2020)

2.6 Ενημέρωση σχετικά με τους όρους σύμβασης με Κλινική(συν. 6 αριθ. πρωτ. 365/3-3-2020)

2.7 Ενημέρωση σχετικά με σύναψη σύμβασης με Κλινική (Δ.Υ.)