ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13/19-03-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα  2ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

2.1 Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT (συν. 1 αριθ. πρωτ. 479/18-3-2020)

2.2 Λειτουργία Τομέα Υγείας και Περιθάλψεως έκτακτων συνθηκών (συν. 2 αριθ. πρωτ. 480/18-3-2020)

Θέμα 3ο: Διάφορα Θέματα

3.1 Σχετικά με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης Κορωνοϊού (συν. 3 αριθ. πρωτ. 481/18-3-2020)

3.2 Σχετικά με ανανεώσεις συμβάσεων υπαλλήλων Τομέα Διοικητικού -Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού (συν. 4 αριθ. πρωτ. 482/18-3-2020)

3.3 Σχετικά με αίτηση για χορήγηση προκαταβολής μηνιαίων αποδοχών (συν. 5 αριθ. πρωτ.483 /18-3-2020)

3.4 Ενημέρωση σχετικά με δαπάνες που αφορούν τον κορωνοϊό (συν. 6 αριθ. πρωτ. 484/18-3-2020)

3.5 Σχετικά με συμβάσεις Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (συν. 7 αριθ. πρωτ. 488/18-3-2020)

3.6 Σχετικά με αντιμετώπιση ασφάλισης απολυμένων τηλεοπτικού σταθμού (συν. 8 αριθ. πρωτ. 487/18-3-2020)

3.7 Σχετικά με εξουσιοδότηση από το Δ.Σ., για άμεση υλοποίηση κυβερνητικών αποφάσεων όσον αφορά διευκολύνσεις για την λειτουργία των επιχειρήσεων – ασφαλισμένων (Δ.Υ.)

 Θέμα 4ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

4.1 Καταγραφή διά περιφοράς απόφαση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης (συν. 9 αριθ. πρωτ. 485/18-3-2020)

4.2 Γνωμοδοτικό σημείωμα σχετικά με την συνεδρίαση του Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη (συν. 10 αριθ. πρωτ. 486/18-3-2020)