ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16/08-04-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

2.1 Μεταβολές (συν. 1 αριθ. πρωτ. 584/07-04-2020)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 2 αριθ. πρωτ. 585/07-04-2020)

2.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 586 /07-04-2020)

2.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 4 αριθ. πρωτ. 587/07-04-2020)

2.5 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν. 5 αριθ. πρωτ. 588/07-04-2020)

2.6 Αίτημα για συνέχιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δικαιοδόχου συνταξιούχου περιθαλπόμενου με εισφορά (συν. 6 αριθ. πρωτ. 589/07-04-2020)

Θέμα  3ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 7 αριθ. πρωτ. 590/07-04-2020)

3.2 Ενημέρωση σχετικά με κάλυψη δαπάνης περίθαλψης εξωτερικού, έμμεσα ασφαλισμένου (συν. 8 αριθ. πρωτ. 591/07-04-2020)

3.3 Σχετικά με έγκριση γονιδιακού ελέγχου (συν. 9 αριθ. πρωτ. 598/07-04-2020)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 30-3-2020 έως 5-4-2020 (συν. 10 αριθ. πρωτ. 592/07-04-2020)

4.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Μαρτίου 2020 (συν. 11 αριθ. πρωτ. 5219/07-04-2020)

4.3 Έγκριση δαπανών που αφορούν τον κορωνοϊό (συν. 12 αριθ. πρωτ. 593/07-04-2020)

4.4 Έγκριση επιπλέον δαπάνης για αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας – Ιατρού Εργασίας & έγκριση υπογραφής τροποποιητικού ιδιωτικού συμφωνητικού με την εταιρεία (συν. 13 αριθ. πρωτ. 594/07-04-2020)

4.5 Σχετικά με καταβολή δόσης από τα εγκεκριμένα εφάπαξ (συν. 14 αριθ. πρωτ. 595/07-04-2020)

4.6 Σχετικά με σύσταση επιτροπών παρακολούθησης & παραλαβής Αναλογιστικής Λειτουργίας & της Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων (συν. 15 αριθ. πρωτ. 596/07-04-2020)

4.7 Σχετικά με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης Κορωνοϊού COVID-19 (συν. 16 αριθ. πρωτ. 597/07-04-2020)

4.8 Σχετικά με την παραίτηση παιδοψυχιάτρου (συν. 17 αριθ. πρωτ. 566/06-04-2020)

4.9 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης (συν. 18 αριθ. πρωτ. 601 /07-04-2020)

Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Έγκριση καταβολής ποσού (συν. 19 αριθ. πρωτ. 599/07-04-2020)

Θέμα 6ο: Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

6.1 Έγκριση τιμολογίων προμηθευτών 16/01/2020 – 31/03/2020 (συν. 20 αριθ. πρωτ. 600/07-04-2020)