ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23/27-05-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 871/26-05-2020)

2.2 Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 (συν. 2 αριθ. πρωτ. 872/26-05-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν. 3 αριθ. πρωτ. 883/26-05-2020)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν. 4 αριθ. πρωτ. 884/26-05-2020)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 5 αριθ. πρωτ. 885/26-05-2020)

3.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν. 6 αριθ. πρωτ. 886/26-05-2020)

3.5 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν. 7 αριθ. πρωτ. 887/26-05-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 8 αριθ. πρωτ. 873/26-05-2020)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν. 9 αριθ. πρωτ. 874/26-05-2020)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 18-5-2020 έως 24-05-2020 (συν. 10 αριθ. πρωτ. 875/26-05-2020)

5.2 Σχετικά με την κατανομή και απόδοση εισπραχθέντος κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ – ΕΤΑΣ περιόδου 1/2/2020 έως 29/2/2020 (συν. 11 αριθ. πρωτ. 876/26-05-2020)

5.3 Καταβολή επιδόματος ισολογισμού 2019 (συν. 12 αριθ. πρωτ. 879/26-05-2020)

5.4 Έγκριση δαπανών που αφορούν τον κορωνοϊό (συν. 13 αριθ. πρωτ. 880/26-05-2020)

5.5 Σχετικά με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης Κορωνοϊού COVID-19 (συν. 14 αριθ. πρωτ. 877/26-05-2020)

5.6 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης (συν. 15 αριθ. πρωτ. 882/26-05-2020)

5.7 Σχετικά με παραδοχές Αναλογιστικής Μελέτης (συν. 16 αριθ. πρωτ. 890/26-05-2020)

5.8 Σχετικά με τροποποίηση απόφασης  για την καταβολή προκαταβολής σε συμβεβλημένους παρόχους υγείας (συν. 17 αριθ. πρωτ. 878/26-05-2020)

5.9 Σχετικά με εφημερίες ιατρών (συν. 18 αριθ. πρωτ. 881/26-05-2020)

5.10 Σχετικά με επιλογή παρόχου σταθερής τηλεφωνίας (συν. 19 αριθ. πρωτ. 888/26-05-2020)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολή μέλους Δ.Σ.  (συν. 20 αριθ. πρωτ. 860/22-05-2020)

6.2 Επιστολή μέλους Δ.Σ.  (συν. 21 αριθ. πρωτ. 861/22-05-2020)

 Θέμα 7ο: Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Έγκριση τιμολογίων προμηθευτών 27/01/2020 – 14/05/2020 (συν. 22 αριθ. πρωτ. 889/26-2-2020)