ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/11-06-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 975/10-06-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν. 2 αριθ. πρωτ. 976/10-01-2020)

3.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 977/10-06-2020)

3.3 Αίτηση αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας (συν. 4 αριθ. πρωτ. 978/10-06-2020)

3.4 Αίτηση υπαγωγής στην ασφάλιση ανάδοχου τέκνου (συν. 5 αριθ. πρωτ. 979/10-06-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 6 αριθ. πρωτ. 980/10-06-2020)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 01-06-2020 έως 07-06-2020 (συν. 7 αριθ. πρωτ. 981/10-06-2020)

5.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Μαΐου 2020 (συν. 8 αριθ. πρωτ. 8112/09-06-2020)

5.3 Ενημέρωση για την έναρξη εργασιών της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του ισολογισμού, έτους 2019 (συν. 9 αριθ. πρωτ. 958/09-06-2020)

5.4 Αναφορά δειγματοληπτικού ελέγχου των δημογραφικών στοιχείων των ασφαλισμένων (συν. 10 αριθ. πρωτ. 989/10-06-2020)

5.5 Ενημέρωση σχετικά με παραδοχές Αναλογιστικής Μελέτης 2019 (συν. 11 αριθ. πρωτ. 987/10-06-2020)

5.6 Έγκριση δαπανών που αφορούν τον κορωνοϊό (συν. 12 αριθ. πρωτ. 982/10-06-2020)

5.7 Σχετικά με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης Κορωνοϊού COVID-19 (συν. 13 αριθ. πρωτ. 983/10-06-2020)

5.8 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης (συν. 14 αριθ. πρωτ. 995/10-06-2020)

5.9 Σχετικά με την εξ’ αποστάσεως λειτουργία του Δ.Σ. και της ομάδας διαχείρισης κρίσης (συν. 15 αριθ. πρωτ. 994/10-06-2020)

5.10 Σχετικά με τις ανανεώσεις συμβάσεων ιατρικού προσωπικού (συν. 16 αριθ. πρωτ. 984 /10-6-2020)

5.11 Σχετικά με προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου – μερικής απασχόλησης (συν. 17 αριθ. πρωτ. 993/10-06-2020)

5.12 Σχετικά με αίτηση χορήγησης προκαταβολής μηνιαίων αποδοχών (συν. 18 αριθ. πρωτ. 969/10-06-2020)

5.13 Σχετικά με μεταφορά υπηρεσιών ΤΥΠ και επιστροφή Φυσικοθεραπευτηρίου στο κτίριο της Ορμινίου (συν. 19 αριθ. πρωτ. 992/10-06-2020)

5.14 Σχετικά με σύναψη σύμβασης με Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (συν. 20 αριθ. πρωτ. 988/10-06-2020)

5.15 Σχετικά με την ανανέωση συνεργασίας με εταιρεία προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών (συν. 21 αριθ. πρωτ. 985 /10-6-2020)

5.16 Σχετικά με τροποποίηση συμβάσεων μίσθωσης των κυλικείων του Οργανισμού (συν. 22 αριθ. πρωτ. 990/10-06-2020)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφαση σχετικά με παράταση προθεσμίας (συν. 23 αριθ. πρωτ. 991/10-6-2020)

6.2 Απάντηση στην επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με στατιστικά στοιχεία ασφαλισμένων (συν. 24 αριθ. πρωτ. 986/10-06-2020)

6.3 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με έγκριση παραστατικών πληρωμής από το Δ.Σ. του Οργανισμού (συν. 25 αριθ. πρωτ. 953/09-6-2020)