ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28/01-07-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 1113/30-6-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. αριθ. 2 πρωτ. 1116/30-6-2020)

3.2 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 1115/30-6-2020)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 4 αριθ. πρωτ. 1114/30-6-2020)

3.4 Αίτηση για χορήγηση επιδόματος ασθενείας νέων ασφαλισμένων (συν. 5 αριθ. πρωτ. 1117/30-6-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 6 αριθ. πρωτ. 1118/30-6-2020)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν. 7 αριθ. πρωτ. 1119/30-6-2020)

4.3 Σχετικά με έκδοση μεταχρονολογημένων εισιτηρίων (συν. 8 αριθ. πρωτ. 1120/30-6-2020)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 22-06-2020 έως 28-06-2020 (συν. 9 αριθ. πρωτ. 1121/30-6-2020)

5.2 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Ιουνίου 2020, με βάση την αριθμ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν. 10 αριθ. πρωτ. 1122/30-06-2020)

5.3 Σχετικά με την ασφάλιση μελών Δ.Σ. (συν. 11 αριθ. πρωτ. 1123/30-6-2020)

5.4 Σχετικά με αποδοχές εργαζόμενης στην υπηρεσία καθαρισμού (συν. 12 αριθ. πρωτ. 1124/30-6-2020)

5.5 Πρακτικό επιλογής νοσηλευτικού προσωπικού (συν. 13 αριθ. πρωτ. 1125/30-6-2020)

5.6 Σχετικά με εφαρμογή (πλατφόρμα) απορρόφησης αποδείξεων δαπανών ασφαλισμένων (συν. 14 αριθ. πρωτ. 1133/30-6-2020)

5.7 Συμπλήρωση – τροποποίηση αποφάσεων και αρμοδιότητες επιτροπής εποπτείας εσωτερικού ελέγχου (συν. 15 αριθ. πρωτ. 1127/30-6-2020)

5.8 Σχετικά με άδεια άνευ αποδοχών (συν. 16 αριθ. πρωτ. 1128/30-6-2020)

8.9 Σχετικά με επίδομα αδείας 2020 (συν. 17 αριθ. πρωτ. 1129/30-6-2020)

5.10 Σχετικά με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναδιάρθρωση των Πληροφοριακών Συστημάτων (συν. 18 αριθ. πρωτ. 1130/30-6-2020)

5.11 Σχετικά με προσαρτήματα Παρόχου Υγείας (συν. 19 αριθ. πρωτ. 1134/30-6-2020)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης για την παράταση ημερομηνίας καταβολής εισφορών δώρου Πάσχα 2020 (συν. 20 αριθ. πρωτ. 1131/30-6-2020)

Θέμα 7ο: Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Ενημέρωση – έγκριση τιμολογίων προμηθευτών 16/01/2020 – 31/03/2020 (συν. 21 αριθ. πρωτ. 1132/30-6-2020)