ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 31/22-07-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 1234/20-7-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Σχετικά με διακοπή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δικαιοδόχου μέλους (συν. 2 αριθ. πρωτ. 1241/20-7-2020)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 3 αριθ. πρωτ. 1242/21-7-2020)

4.2 Τροποποίηση απόφασης χορήγησης κατασκηνωτικού επιδόματος (συν. 4 αριθ. πρωτ. 1235/20-7-2020)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 13-07-2020 έως 19-07-2020 (συν. 5 αριθ. πρωτ. 1236/20-7-2020)

5.2 Σχετικά με χορήγηση προκαταβολής – δανείου (συν. 6 αριθ. πρωτ. 1237/21-7-2020)

5.3 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης ιατρικού προσωπικού (συν. 7 αριθ. πρωτ. 1238/20-7-2020)

5.4 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης διοικητικού προσωπικού (συν. 8 αριθ. πρωτ. 1239/20-7-2020)

5.5 Αίτηση συνέχισης ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης αμέσου μέλους (συν. 9 αριθ. πρωτ. 1240/20-7-2020)

5.6 Σχετικά με αλλαγή ημερομηνίας καταβολής επικουρικών συντάξεων (συν. 10 αριθ. πρωτ. 1243/21-7-2020)

5.7 Έγκριση καταβολής δόσης από τα εγκεκριμένα εφάπαξ (συν. 11 αριθ. πρωτ. 1255/21-7-2020)

5.8 Σχετικά με ασφάλιση μελών Διοικητικού Συμβουλίου (συν. 12 αριθ. πρωτ. 1167/7-7-2020)

5.9 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με ασφαλιστική ικανότητα ασφαλισμένης (συν. 13 αριθ. πρωτ. 1256/21-7-2020)

5.10 Σχετικά με αδειοδότηση ιατρείων και πρόοδο εργασιών (συν. 14 Δ.Υ.)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Σχετικά με παροχή εξουσιοδότησης στους δικηγόρους του Οργανισμού για υποβολή μήνυσης κατά νόμιμων εκπροσώπων εταιρειών για οφειλές εισφορών (εργοδοτικών / εργαζομένων) (συν. 15 αριθ. πρωτ. 1245/21-7-2020)

6.2 Απάντηση σε επιστολή μέλους του Δ.Σ. (αριθ. πρωτ. 1035/17-6-2020) σχετικά με την έγκριση τιμολογίων (συν. 16 αριθ. πρωτ. 1257/21-7-2020)