ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/28-8-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Σχετικά με εισηγήσεις για καταλογισμό -πράξη  βεβαίωσης  οφειλής    (συν.1 αριθ.   πρωτ.1550 /27-8-2019)

2.2 Σχετικά με εφάπαξ εξόφληση οφειλής Αγγελιοσήμου (συν.2 αριθ. πρωτ. 1551 /27-8-2019)

2.3 Σχετικά με διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ & ΑΚΑ – ΑΚΕ με σκοπό την ορθή επανυποβολή της (συν.3 αριθ. πρωτ.1552 /27-8-2019)

2.4 Σχετικά με ενημέρωση ΔΣ για βεβαιώσεις οφειλών υπόχρεων εργοδοτών & αποστολής τους στο ΚΕΑΟ (συν.4 αριθ. πρωτ.1553/ 27-8-2019)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.5 αριθ. πρωτ. 1554 /27-8-2019)

3.2 Σχετικά με αιτήματα φορέων για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν. 6 αριθ. πρωτ. 1555 /27-8-2019)

3.3 Σχετικά με την εξόφληση δαπανών Φαρμακείου, χωρίς προσκόμιση πρωτοτύπων συνταγών ΣΗΣ (συν.7 αριθ. πρωτ. 1556/27-8-2019)

3.4 Σχετικά με τροποποίηση αποφάσεων δύο ειδικών θεμάτων ΤΥΠ Αθηνών , ΣΔΣ 30/17-7-2019 (συν.8 αριθ. πρωτ.1557 /27-8-2019)

3.5 Σχετικά με την παράταση νοσηλείας ασφαλισμένης του Οργανισμού μας (συν. 9 αριθ. πρωτ. 1558 /27-8-2019)

 Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Mεταβολές (συν. 10 αριθ. πρωτ. 1559 /27-8-2019)

4.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 11 αριθ. πρωτ. 1560/27-8-2019)

4.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.12  αριθ. πρωτ. 1561/27-8-2019)

4.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.13 αριθ. πρωτ. 1562 /27-8-2019)

4.5 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου (συν.14 αριθ. πρωτ. 1563/27-8-2019)

4.6 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών ασφαλισμένων (συν.15 αριθ. πρωτ.1564 /27-8-2019)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 19-8-2019 έως και 25 -8-2019 (συν. 16 αριθ. πρωτ. 1565 /278-2019)

5.2 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με τα Οικονομικά στοιχεία Ιουλίου 2019 (συν. 17 αριθ. πρωτ.1566 /278-2019)

5.3 Σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του Τομέα Πληροφορικής του Οργανισμού μας (συν. 18 αριθ. πρωτ. 1567 /278-2019)

5.4 Σχετικά με την πρόσληψη υπαλλήλου στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών(συν. 19 αριθ. πρωτ. 1568/27-8-2019)

5.5 Σχετικά με τη μετατροπή συμβάσεων ιατρικού προσωπικού σε αορίστου χρόνου (συν.20 αριθ. πρωτ. 1569 /278-2019)

5.6 Σχετικά με τη διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (συν.21 αριθ. πρωτ. 1489/317-2019)

5.7 Σχετικά με την έγκριση συμπλήρωσης ερωτηματολογίου ασφαλισμένων του Οργανισμού μας στο πλαίσιο διενέργειας διπλωματικής εργασίας (συν.22 αριθ. πρωτ. 1570 /278-2019)

5.8 Εξαμηνιαίος απολογισμός διαχείρισης χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ (συν. 23 αριθ. πρωτ. 1571 /278-2019)

5.9 Σχετικά με σύναψη σύμβασης με φορέα για το έτος 2019 (συν. 24 αριθ. πρωτ. 1572 /278-2019)

5.10 Σχετικά με την κατανομή και απόδοση εισπραχθέντος κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ -ΕΤΑΣ περιόδου 1/5/2019- 31/5/2019 (συν. 25 αριθ. πρωτ. 1573 /278-2019)

5.11 Σχετικά με παράταση υποβολής ΑΚΑ-ΑΚΕ και ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ από Δεκέμβριο 2017- Σεπτέμβριο 2019 (συν.26 αριθ. πρωτ.1574 /278-2019)

5.12 Σχετικά με τη σύσταση Επιτροπής για την επιλογή Διοικητικών Υπαλλήλων (συν.27 αριθ. πρωτ.1575 /27-8-2019)

5.13 Ενημέρωση για την παραλαβή του έργου της συμμόρφωσης του Οργανισμού με τις διατάξεις του GDPR (συν.28 αριθ. πρωτ.1576 /278-2019)

5.14 Σχετικά με συμβάσεις διοικητικών υπαλλήλων (συν.29 αριθ. πρωτ. 1577/278-2019)

5.15 Σχετικά με ένταξη παρακλινικών εξετάσεων στο ΣΗΣ της ΗΔΙΚΑ προς αποζημίωση (συν. 30 αριθ. πρωτ. 1578 /278-2019)

5.16 Σχετικά με Παραμετροποίηση ΣΗΣ της ΗΔΙΚΑ για τον ΕΔΟΕΑΠ (συν. 31 αριθ. πρωτ. 1579 / 27-8-2019)

5.17 Σχετικά με πλήρωση θέσης στον Τομέα Οικονομικού (συν.32 αριθ. πρωτ.1580 /27-8-2019)

 Θέμα 6ο:     Θέματα  κ. Προέδρου

6.1 Ενημέρωση για την συνάντηση μελών του ΔΣ με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

6.2 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την έγκριση δαπανών για την ανακαίνιση του 3ου ορόφου του κτηρίου του Οργανισμού μας επί της οδού Ορμινίου (συν.33 αριθ. πρωτ. 1581/27-8-2019)

6.3 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την έγκριση δαπάνης για αποκατάσταση βλάβης κλιματισμού ιατρείων Θεσσαλονίκης (συν.34 αριθ. πρωτ. 1582/27-8-2019)

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών 

7.1 Έγκριση Τιμολόγιων Προμηθευτών 30/4/2018-16/8/2019 (συν.35 αριθ. πρωτ. 1583/9-7-2019)