Συνεδριάσεις έτους 2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/29-07-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Διάφορα Θέματα

2.1 Σχετικά με σχέδιο Κανονισμού Υγείας (συν. 1 αριθ. πρωτ. 1296/28-7-2020)

2.2 Πόρισμα επιτροπής έρευνας οδοντιατρικών περιστατικών (συν. 2 αριθ. πρωτ. 1297/28-7-2020)

2.3 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 1300/28-7-2020)

2.4 Απορρόφηση του συσσωρευμένου έργου ΤΥΠ (συν. 4 αριθ. πρωτ. 1301/28-7-2020)